Transporter

Västtrafiks busslinje 60 i Göteborg är en elhybrid som laddas vid änstationerna.

Västra Götalandsregionens transporter består främst av kollektivtrafik, egna persontransporter och transporter av produkter.

2012 kördes kollektivtrafiken till hälften med förnybara drivmedel. Våra egna personbilar och lätta lastbilar kördes samma år med cirka 40 procent förnybara drivmedel. Genom fortsatta satsningar på fossilfri energi kan vi skapa ett hållbart transportsystem..

Långsiktigt mål

 • År 2020 ska Västra Götalandsregionens person- och varutransporter bedrivas energieffektivt.
 • År 2020 ska Västra Götalandsregionens person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi.

Mål 2016

 • Kollektivtrafiken ska till 75 procent utföras med förnybar energi.
 • Västra Götalandsregionens transporter ska till 60 procent utföras med förnybar energi.

Uppföljning mål 2016

Målen följs upp med nyckeltalet andel förnybar energi, procent, fördelat på kollektivtrafik respektive egna transporter.

Åtgärder

Mål 2016

 • Kollektivtrafiknämnden säkerställer att krav på ökad andel förnybar energi ställs i nya trafikupphandlingar.
 • Alla nämnder och styrelser ska om de köper nya fordon välja sådana som drivs med förnybar energi (fordonsgas, ladd-hybrid eller rent elfordon är prioriterade) .

Lånsiktiga mål

 • Kollektivtrafiknämnden ska med Västtrafik utveckla anpassning av fordonsstorlekar till resebehovet.
 • Kollektivtrafiknämnden säkerställer krav på energieffektivitet.
 • Alla nämnder och styrelser ska tillämpa resepolicyn för att minska resandet med bil i tjänsten. Resfria möten ska alltid prioriteras.
 • Regionstyrelsen ska se till att det finns verktyg för resfria möten och uppföljning av resandet.
 • Kollektivtrafiknämnden ska uppdatera planen för avveckling av fossila drivmedel ochge förslag och kostnad för att genomföra det.
 • Servicenämnden ställer och följer upp krav på förnybara drivmedel för entreprenörer inom tvätt-, depå- och hjälpmedelstransporter.

Effekter

Miljö

Klimatpåverkan och utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen minskar när människor väljer kollektivtrafik eller resfria möten istället för bil och ifall förnybara drivmedel används. Behovet av energi (fossil och icke-fossil) och naturresurser per persontransport minskar när fler väljer kollektivtrafik eller resfria möten före bil.

Hälsa

Då fler väljer kollektivtrafik eller resfria möten före bil minskar risken för ohälsa på grund av buller och utsläpp av partiklar. Människor rör på sig fyra gånger mer om man åker kollektivt och inte tar bilen. Minskad klimatpåverkan är hälsofrämjande när fossila drivmedel ersätts med förnybara, hållbart producerade drivmedel.

Ekonomi

Minskad sjukfrånvaro ger samhällsekonomiska besparingar. Nya fordon som går på förnybar energi kan ge merkostnader. Kostnaderna för resor kan minska om man har resfria möten inom Västra Götalandsregionen. Miljöfordon inom våra egna transporter inklusive kollektivtrafiken ger regional tillväxt. 

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m