Resultat energi

Energi utfall 2015

Näst efter kollektivtrafiken så står värme, kyla och el i Västra Götalandsregionens egna fastigheter för den största andelen energi. 2015 förbrukade fastigheterna totalt 285 GWh vilket var en marginell minskning jämfört med 2014.

Verksamhetselen står drygt hälften av den totala energianvändningen. Uppvärmningen består till största del av fjärrvärme samt mindre mängder av biobränsle och olja. 

Förnybar energi

Andelen förnybar energi till uppvärmning, kylning och el till egna lokaler uppgick 2015 till 97 procent vilket motsvarar en ökning med 1 procent jämfört med 2014.

Under 2015 har utfasningen av fossilt bränsle i egna värmeproduktionsanläggningar påbörjats. Konverteringen omfattar elva anläggningar och kommer att färdigställas under 2016. Tre av anläggningarna finns på naturbruksgymnasier där verksamhet avvecklas. Västfastigheter avvaktar med konvertering av värmeanläggningarna på dessa tre objekt.

Västfastigheter har under året kartlagt den levererade fjärrvärmen baserat på leverantör och koldioxidutsläpp. Fem av totalt 17 leverantörer står tillsammans för merparten av koldioxidbelastning från levererad fjärrvärme. Västfastigheters fortsatta samarbete och dialog för att minska koldioxidbelastningen kommer att fokuseras till dessa fem. Målet om fossilt oberoende år 2020 har inom fjärrvärmedelen nått halvvägs.

Energianvändning

Energianvändningen i kilowattimmar per bruksarea i Västra Götalandsregionens lokaler har gått från 184 till 180 under året.

Investeringar i energieffektivisering har under året gjorts efter handlingsplanen som baseras på den tidigare genomförda energikartläggningen. Den absoluta minskningen av energianvändningen beror i huvudsak på en betydligt lägre värmeförbrukning och en något minskad elförbrukning. 

Energianvändning i VGR lokaler 

Diagram 1. Energianvändning (allmän el inkl kyla respektive värme) i Västra Götalandsregionens egna lokaler som förvaltas av Västfastigheter. Klimatkorrigerade värden för värmen.

Nyckeltal för förvaltningar och bolag

Västfastigheter förvaltar cirka 1,7 miljoner kvadratmeter, som i huvudsak utgörs av sjukhus och skolor. Även Göteborgs botaniska trädgård, Vitlycke museum, Västergötlands museum och två administrativa lokaler ingår i fastighetsbeståndet. Utöver de fastigheter som Västfastigheter förvaltar äger Västra Götalandsregionen en del lokaler som Västtrafik nyttjar (mest resecentra) samt Tvätteriet i Alingsås.

Tre av bolagen som finns i hyrda lokaler redovisar sin energianvändning: GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker och Regionteater väst.

För nyckeltal per förvaltning/bolag, se dokumentet Nyckeltal energi 2015.xlsx.

Elanvändning sjukhus

Diagram 2. Specifik elanvändning vid Västra Götalandsregionens sjukhusförvaltningar. Angereds närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus kan inte redovisa elanvändningen för sin verksamhet.

Elanvändning skolor

Diagram 3. Specifik elanvändning vid Västra Götalandsregionens skolor. Naturbruksförvaltningens värden är ett snitt av deras sju naturbruksgymnasiers specifika elanvändning.

Elanvändning VGR publika verksamhet 
Diagram 4. Specifik energianvändning vid Västra Götalandsregionens publika verksamheter. I förvaltningen Västarvet ingår fler byggnader än de som redovisas här (Vitlycke museum, Västergötlands museum och Niklasberg). GöteborgsOperans redovisade yta avser bruttoarean (BTA). Övriga är bruksarean. 
 

Miljömål energi

Kontakt

Har du frågor kring uppföljningen och resultaten av miljöarbetet? Kontakta miljöstrateg Jenny Sjöstedt,   eller 010-441 40 26.

uiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{rw{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m