Resultat kemikalier

Kemikalier utfall 2015 

Västra Götalandsregionen nådde redan under 2014 minskningsmålet om 80 procent av utvalda kemiska produkter som är satt till 2016. 2015 nåddes hela 97 procent.

Under 2015 fortsatte minskningen av utvalda kemiska produkter. Målet om 80 procent nåddes redan under 2014 och uppgår nu till 97 %. Genom kravställande i inköpsprocessen har man också lyckats minska förekomsten av vissa miljö- och hälsofarliga ämnen som används som tillsatser i varor. Förvaltningarna har genomfört en rad förbättringar avseende substitutioner och tillämpning av egna ämnes- och produktlistor.

Kemiska produkter

Användningen av prioriterade miljö- och hälsofarliga ämnen har minskat under 2015 från 86 till 97 procent jämfört med basåret 2010. Ett urval inom sjukvården syftar till att följa och redovisa de största flödena av utfasningsämnen där möjligheter till förbättring är identifierade:

  • konserveringsmedel för städutrustning
  • fotokemikalier inom tandvården
  • instrumentdesinfektion .

Förbättringarna har skett genom övergång till ny teknik (digitalisering av röntgen samt nya endoskopidiskdesinfektorer) och ändrad hantering av städutrustning.

Utfasningsämnen prioriterade kemiska produkter

Glutaraldehyd

Det ämne som stått för den största minskningen jämfört med 2014 är Glutaraldehyd som används för instrumentdesinfektion inom sjukvården. Minskningen beror till stor del på nyinstallerade desinfektorer för endoskopidisk på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Frölunda Specialistsjukhus, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus och Alingsås lasarett.

Bronopol

Bronopol ingår som konserveringsmedel för städutrustning. Regionservice som står för merparten av användningen har de senaste åren minskat användningen av bronopol genom alternativa metoder och rutiner.

På grund av fel i Regionservice doseranläggning på SÄS Borås och NÄL uteblir de goda resultaten som var väntade för 2015. Målet beräknas nås 2016 då problemen uppmärksammats och åtgärder är insatta. Servicedistrikt Älvsborg/Fyrbodal planerar att 2016 i stort sett frångå Bronopol helt. 7-dagarsstädning som steg för steg kommer implementeras inom städet kommer att minimera behovet.

Kemikalier i varor

Inköpsprocessen

Genom att ställa krav i inköpsprocessen, kan man undvika eller ersätta miljö- och hälsofarliga ämnen i varor. Prioriterade områden är bland annat IT-produkter, byggvaror, vitvaror, textilier och sjukvårdens förbrukningsmaterial.

Upphandlingen av regional anestesi och centrala infarter har resulterat i en minskad förekomst av PVC och ftalater t.ex. DEHP i sortimentet.

Även i upphandling av dränage och sug samt basinstrument har PVC- och mjukgörarfrågan stått i fokus när det gäller miljökravställandet.  Här har information om material och eventuella mjukgörare efterfrågats. En uppföljning av materialutvecklingen planeras till 2016.

Arbete med att utforma krav kring information om en varas eller en kemisk produkts innehåll av särskilt farliga ämnen enligt kandidatförteckningen i Reach har slutförts. Leverantören ska ge information vid avtalsstart och löpande under avtalstiden. Kraven ställs från och med 2016.

Byggprocessen

Vid två tillfällen under 2015 har utbildning genomförts i ”Riktlinje för miljökrav i byggprojekt” för projektledare i Västfastigheter. I riktlinjen tydliggörs vilka miljökrav som gäller för byggprojekt, där det i referensdokument framgår mer i detalj hur kraven ska hanteras.

Byggvarubedömningen är det verktyg som används i bedömning av byggvaror. Västfastigheter är medlem i denna ekonomiska förening med 38 medlemmar (främst fastighetsförvaltare). Byggvaror bedöms utifrån gemensamma och av Byggvarubedömningen utvecklade och fastställda kriterier. Under 2015 har kriterierna omarbetats till följd av ändrad lagstiftning. Arbete har påbörjats för utveckling av Byggvarubedömningens kriterier till hållbarhetskriterier. IT-plattformen för Byggvarubedömningen har utvecklats till mer användarvänlig utformning.

PVC

Under 2015 har PVC-mängden i Västfastigheters egna fastigheter minskat med 0,6 ton jämfört med 2014.

Förvaltningsvisa resultat

Många förvaltningar har redovisat framgångar när det gäller att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Enskilda ämnen och produkter

Totalt har 17 substitutionsåtgärder avseende enskilda ämnen och produkter redovisats av förvaltningarna för 2015 enligt följande:Se separat lista.

Produkt- och ämneslistor, utredningar

SU tog 2014 fram en substitutionslista som har tillämpats under 2015. Man har uppmätt en minskning med 19 % (112 liter) jämfört med 2014, målet var satt till 3 %.

SU har tillämpat Chemsec:s SIN-lista inom labbverksamhet. Under 2015 har användningen av kemikalier på listan minskat med 5 % (26 liter) med en målnivå på 2 %. Använd mängd kemikalier på SIN-listan 2015 var 465 liter.

Även GöteborgsOperan har inlett arbete med Chemsec:s SIN-lista. Användning och utfasning av kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av SIN-listan följs upp med två nyckeltal: a) Inventerad mängd SIN-ämnen i de kemiska produkter som finns i verksamheten – visar på minskning från 19,7 liter 2014 till 17,68 liter 2015 b) Årsförbrukning av mängden SIN-ämnen – ökat marginellt från ca 6 liter till 7,3 liter årsförbrukning 2015.

SÄS genomför årlig uppföljning av kemikalier som finns upptagna på SIN-listan, CMR-ämnen samt giftiga och miljöfarliga ämnen. Man har också genomfört en utredning av kemikalieanvändning inom laboratorieverksamhet
För redovisning av de prioriterade kemiska produkterna per förvaltning, se filen Nyckeltal kemikalier 2015.xlsx

Utvecklingsprojekt

Giftfria/kemikaliesmarta offentliga rum

Under 2015 genomfördes en förstudie om Giftfria offentliga rum där produktområdena bygg, elektronik, inredning och lekmaterial ingår. Tre nyligen färdigställda väntrum i Västra Götalandsregionens egna verksamheter (SÄS, SU och Närhälsan) och tre rum på nybyggda förskolor hos Göteborgs stad, Kungälvs kommun och Mölndals stad inventerades och analyserades utifrån tillgänglig information. Slutsatserna för dessa sex typobjekt är att nivån är god men att förbättringsmöjligheter finns kopplat till samtliga produktområden samt processer kopplade till behov och byggnation. För mer information se analysrapport

Syftet med projektet är att förbättra och säkerställa höga kemikaliekrav för tillsatser i varor och hitta möjligheter till samverkan med andra offentliga organisationer för att öka efterfrågan och utbud av produkter med säkerställt höga kemikaliekrav.

Efter förstudien har arbete inletts med att analysera och samverka med några pågående ny- och ombyggnationsprojekt inom VGR för att testa och utveckla konceptet. Ambitionen är att detta i framtiden ska ingå som del i ett integrerat koncept för hållbara rum. Arbete för att hitta fortsatta samverkansmöjligheter med kommuner i Västra Götaland pågår.

Kemiska produkter med SIN-ämnen

Under 2014 och 2015 har Västra Götalandsregionen börjat följa förekomsten av kemiska produkter som innehåller ämnen som förekommer på Chemsec SIN list. Syftet är att i större utsträckning använda ämneslistor som administreras och uppdateras av externa organisationer. Det kan öka transparensen och frigöra resurser till arbete med verksamhetsspecifika produktlistor, substitution och riskbedömningar/utredningar. Uppföljningen ligger till grund för prioritering av produkter för vilka substitutionsmöjligheter kan identifieras i verksamheten. Chemsec SIN list

Uppföljning görs i augusti och december, eftersom verksamheterna reviderar sina kemikalieförteckningar i oktober. I december 2015 fanns 772 produkter som innehåller SIN-ämnen registrerade i Klara kemikaliehanteringssystem, en ökning från 592 produkter i augusti. En stor del av dessa produkter förekommer inom labbverksamhet samt drift och underhåll/verkstad. Det totala antalet produkter i Klara uppgick i december 2015 till 10463 st. 

Miljömål kemikalier

Kontakt

Har du frågor kring uppföljningen och resultaten av miljöarbetet? Kontakta miljöstrateg Jens Strömberg,   eller 010-441 40 30

uiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mrmv{5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m