Resultat läkemedel

Läkemedel utfall 2015

Målen om minskad miljöpåverkan från läkemedel täcker in hela kedjan från tillverkning, distribution, ordination till avfall. Vi går 2015 framåt med ökade krav i upphandling och ytterligare minskad förskrivning av antibiotika.

Läkemedel kan påverka miljön både vid tillverkning och användning. De tre målen för läkemedel i miljöprogrammet (produktion, ordination och kassation) syftar till att minska vår miljöpåverkan av läkemedelsproduktion och spridning av läkemedelsrester i naturen vid användning. Genom att ställa krav i upphandling av läkemedel kan man minska spridningen av läkemedelsrester där de produceras. Samtidigt minskas risken för spridning av resistenta bakterier.

Produktion

Krav i enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produktgrupp läkemedel samt krav enligt Uppförandekod för leverantörer har ställts i samtliga läkemedelsupphandlingar under 2014 och 2015.

Nationell avtalsuppföljning avseende läkemedel, som påbörjades 2014, har fortgått under 2015. 21 stycken skrivbordsrevisioner av leverantörers självutvärderingar har genomförts 2015. En avtalsleverantör har valts ut för två revisioner på plats. En revision genomfördes i september 2015 och en revision planeras till januari 2016. Revisionen i september visade att leverantören uppfyller de krav VGR ställt och inga avvikelser kunde noteras.

VGR har genom sin medverkan i det nationella samarbetet kring uppförandekod för leverantörer deltagit i arbete som utförs inom två projekt, som drivs av Swedish International Water Institute (SIWI) - Klustergruppen Vatten och Läkemedel respektive Naturvårdsverket (projekt läkemedel och upphandling inom den s.k. Östersjöstrategin). Syftet med SIWI:s projekt är bl.a. att ge rekommendationer till Upphandlingsmyndigheten inför uppdatering av upphandlingskriterier för läkemedel. I Naturvårdsverkets projekt är ett av syftena att titta på ett upphandlat läkemedels livscykel från produktion fram till slutligt omhändertagande och möjligheter att dela information i de olika leden i ett webbverktyg, för att bl.a. underlätta för upphandlare att följa upp ställda krav.

Ordination

Regionala Strama har under året verkat aktivt för att minska antibiotikaförskrivning som inte följer behandlingsriktlinjerna. Såväl inom offentlig som privat driven och öppen och kommunal vård i Västra Götaland och till viss del inom sluten vård.  Förskrivningsminskningen av antibiotika på recept under det gångna året i Västra Götaland är inte lika påtaglig som under de år då patientsäkerhetssatsningen pågick (2012-2014). Detta är en gemensam trend för hela landet. Trots det är minskningen från 321 till 311 recept/1000 invånare år, det vill säga 3,2 procent, den tredje största i landet. Västra Götaland tillhör nu de 10 landsting som förskriver minst.

Liksom tidigare år står primärvården för större andelen (80 procent) av den totala minskningen. En positiv utveckling ses även inom tandvården. De står för cirka 6 procent av den totala receptförskrivningen i VGR och förskrivningen har minskat med runt 5 procent under det gångna året. Inom den slutna vården är förskrivningen relativt oförändrad och jämförelsevis hög även om andelen resistensdrivande preparat som kinoloner, cefalosporiner är låg. Det är stora skillnader mellan sjukhusen; Södra Älvsborgs sjukhus utmärker sig med störst användning av smalspektrum antibiotika.

Tidigare års aktiviteter har fortsatt under året. Dessutom har ett stort antal utbildningar erbjudits vårdpersonal på särskilda boenden samt sjuksköterskor inom primärvården inom hela regionen. Cirka 1000 respektive 750 personer har utbildats sedan hösten 2014.

Kassation

Sortimentsrådet inom Sjukhusapoteket VGR arbetar dagligen med att säkerställa att rätt läkemedelsprodukter och produktinformation finns tillgängliga i vården. I detta arbete ingår att anpassa det definierade läkemedelssortimentet inom sluten vård och primärvård till rekommenderat och upphandlat sortiment.

Inga mätningar angående huruvida detta har påverkat läkemedelskassationen har utförts, men kassation av läkemedel inom slutenvården och primärvård bör minska genom det kontinuerliga arbetet med anpassning av sortiment och förpackningsstorlekar efter vårdens behov av läkemedel.

I Sjukhusapoteket VGR:s samarbete med APL finns en arbetsgrupp med uppdraget att minska kassationen i samband med beredning och användning av cytostatika. Arbetsgruppen ser över förbrukning- och kassationsstatistik för extemporeläkemedel i regionen samt tar fram åtgärder som kan minska kassationen. Åtgärder som vidtagits under 2015 innefattar bland annat

  • Identifiera förpackningsstorlekar som överensstämmer med befintliga behandlingsregimer
  • Förbättringsarbete med rutiner, lathundar och arbetssätt
  • Utredningar om förlängd hållbarhet på stamlösningar
  • Samordning av beredningsverksamheten på APL
  • Framtagande av månadsvisa kassationsdata för uppföljning

Resultat

En besparing på uppskattningsvis 15 miljoner kronor (2013-2015) inom VGR och 10 kg aktiv substans jämfört med om inga åtgärder hade vidtagits och kassationen hade legat kvar på samma nivå som kvartal 2 2012.

Karta VG antibiotika

Diagram 2. Antal antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin) per 1000 invånare de senaste tolv månaderna tom december 2015 (Spridning: 385 – 248 recept/1000 inv. och år)

Nyckeltal för förvaltningar och bolag

Miljömålen för läkemedel redovisas inte per förvaltning. Antibiotika redovisas därmed per kommun, se Diagram 1.

Miljömål läkemedel

Kontakt

Har du frågor kring uppföljningen och resultaten av miljöarbetet? Kontakta miljöstrateg Lars Karlsson,   eller 010-441 40 31

uiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5wtw%v5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m