Resultat produkter och avfall

Produkter och avfall utfall 2015

Den totala mängden avfall vid sjukhusen var 9704 ton som motsvarar en minskning på 2 procent jämfört med 2014. Nästan en fjärdedel av avfallet gick till materialåtervinning och 6 procent till biologisk behandling. Huvuddelen av avfallet går fortfarande till energiåtervinning. 
 

Sjukhusens avfall

Diagram 1. Sjukhusens avfall kategoriserat efter hanteringsmetod. Den totala mängden avfall vid sjukhusen var 9 704 ton.

Förbrukningsmaterial vid operation

Stora mängder avfall av förbrukningsmaterial uppkommer inom sjukvården. Analysen av användningen av förbrukningsmaterial vid höftledsoperationer som genomfördes 2014 har följts upp under året och resultatet har spelats in i upphandlingen av kundspecifika set till operationsavdelningar. Ännu har inte denna upphandling gett några resultat på vikten av förbrukningsmaterialet vid en höftledsoperation som även för 2015 ligger på 5,7 kilo.

Matsvinn

Mängden matsvinn från sjukhusens produktionskök och restauranger har under 2015 minskat från 128 gram per portion till 113. Minskningar under året har skett i kök, på restauranger och vårdavdelningar. Mätningarna, som är de mest omfattande i landet, har bidragit till ett ökat fokus på svinnfrågan och resulterat i en rad förbättringar i måltidsprocessen för att minska andelen överproducerad mat.

Västra Götalandsregionens sjukhuskök producerar mellan 50 och 60 tusen portioner i veckan. Vid den sista mätningen under 2015 uppgick det totala matsvinnet till nästan 6 137 kilo. Närmare 60 procent av svinnet uppkommer på vårdavdelningarna till följd av bland annat beställningsrutiner och tidsbrist hos vårdpersonalen. Köken står för 15 procent och restaurangerna för resterande 25 procent av det totala matsvinnet. Resultaten per sjukhus från tre utav de fem mättillfällena redovisas i diagram 2 nedan.

Totalsvinn mat

Diagram 2. Sjukhusens totala matsvinn per portion. Frölunda Specialist Sjukhus och Angereds Sjukhus är inte inkluderade i matsvinnsmätningarna.

Återanvändning av möbler

Tage – Västra Götalandsregionens egen webbaserade tjänst för internt återbruk av möbler har under året växt och omfattade vid årsskiftet 9 förvaltningar och bolag. Under året har 167 annonser bokats i Tage, vilket betyder att de möbler som annonserats har funnit nya ägare istället för att kastas. Ett arbete för att få alla förvaltningar att omfattas av Tage har påbörjats under sista delen av 2015.

Hushållsavfall

Mängden hushållsavfall i sjukhusfastigheter har minskat med 208 ton jämfört med 2014. Jämfört med 2012, vilket är basåret för minskningsmålet om 10 procent till 2016, har mängden hushållsavfall minskat med 2 procent. Flera sjukhus rapporterar att de under året har förändrat hanteringen av sekretesspapper samt upprättat checklistor för avfallshanteringen som gås igenom regelbundet. Under sommaren flyttade Angereds Närsjukhus in i ny sjukhusbyggnad. Detta medförde att förutsättningar för att mäta, hantera och sortera olika avfallsfraktioner möjliggjordes. Återvinningsgraden av avfall för 2015 är 36 procent och uppkomsten av avfall per kvadratmeter är 0,5 kg. Detta resultat är bland de fyra bästa i regionen.

På Mölndals sjukhus har ombyggnationen av miljöstationen försenats, vilket har begränsat möjligheterna till sortering av avfall. Förhoppningsvis möjliggör ombyggnationen bättre hantering och ökad sorteringsgrad när miljöstationen är klar. En uppdatering av sorteringsguiden för avfall på Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjordes under 2015 och publicerades i slutet på året.

I diagram 4 redovisas återvinningsgrad per sjukhus samt antal kilo avfall per kvadratmeter.

Avfall per sjukhus

Diagram 4. Återvinningsgrad per sjukhus samt kg avfall per kvadratmeter. 

Nyckeltal för förvaltningar och bolag

För nyckeltal per förvaltning/bolag, se dokumentet Nyckeltal avfall 2015.xlsx

 

Miljömål produkter och avfall

Kontakt

Har du frågor kring uppföljningen och resultaten av miljöarbetet? Kontakta miljöstrateg Jens Strömberg,   eller 010-441 40 30

uiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mrmv{5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m