Resultat transporter

Transporter utfall 2015

Transporter står för den övervägande delen av Västra Götalandsregionens klimatpåverkande utsläpp som ingår i målet att till 2020 bli fossiloberoende. Båda transportmålen i miljöprogrammet hade positiva resultat 2015. Utvecklingen ligger i linje för att nå målen till 2016.

Enbart kollektivtrafiken bidrar till 70 procent av utsläppen. I mindre grad bidrar även godstransporter, ambulans och tjänsteresor.

Kollektivtrafiken

Att kollektivtrafiken står för så stor andel av Västra Götalandsregionens utsläpp beror på att i siffrorna ingår samtliga invånares och besökares resor med kollektivtrafiken, vilket totalt var 282 miljoner resor under 2015. Hade motsvarande mängd resor gjorts med bil hade utsläppen varit ungefär fyra gånger så stora.

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik arbetar med en Miljö- och Klimatplan för att nå målen. I denna plan ingår åtgärder för ökad energieffektivitet och att ta fram förslag och kostnader för att fasa ut fossila drivmedel inom kollektivtrafikens samtliga transportslag. Andelen förnybar energi inom kollektivtrafiken uppgick 2015 till 68 procent.

Den största delen av trafiken utförs med eldrivna tåg och spårvagnar samt bussar. Därför har dessa trafikslag prioriterats och eldrivna tåg och spårvagnar drivs idag helt fossilfritt med Bra miljöval el. Busstrafiken drivs till närmare 66 procent av förnybara drivmedel som biodiesel och biogas. Övriga trafikslag; båt och dieseltåg står för en betydligt mindre andel trafik men drivs också av en relativt hög andel fossil energi. En stor utmaning som återstår är att miljöanpassa fartygstrafiken, som har en betydligt högre andel fossilt drivmedel jämfört med övrig trafik.

Västra Götalandsregionen, Volvo och Göteborgs Stad initierade projektet ElectriCity som startade i juni 2015 i samband med Volvo Ocean race. Det är ett test- och demonstrationsprojekt vilket innebär att en elbusslinje trafikerar sträckan Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Drivmedelsnavändning kollektivtrafik, buss och dieseltåg

Diagram 1. Fördelning av drivmedel för buss och dieseltåg 2009-2015, baserat på trafikföretagens inrapporterade drivmedelsmängder omräknat utifrån energiinnehållet.

Förnybart drivmedel i egna fordon

57 procent av Västra Götalandsregionens egna transporter med personbilar och lätta lastbilar utfördes 2015 med förnybar energi jämfört med 40 procent 2014. Utvecklingen mot fler fordon som går på förnybart drivmedel är fortsatt positiv. Cirka 500 av Västra Götalandsregionens 760 verksamhetsbilar samt poolbilar är gasfordon.

En stor bidragande orsak till detta är regleringen av tjänstefordon som innebär att man vid nyanskaffning av fordon enbart kan välja fordon som går på förnybart drivmedel, med prioritet för gas-, laddhybrid- eller elfordon. Om en verksamhet har behov av en annan fordonstyp måste denna söka dispens för det.

VGR bilflotta 2010-2015  

Diagram 2. Personbilar och lätta lastbilar fördelat per drivmedelstyp 2010-2015

Resor i tjänsten

Tjänsteresor med bil har minskat med 9 procent jämfört med 2014. Cirka 67 procent av de cirka 2,6 miljoner mil som kördes under 2015 gjordes med Västra Götalandsregionens egna fordon.

Även flygresandet har minskat något jämfört med 2014. Under 2015 var den totala resta sträckan 1,6 miljoner mil. För att ytterligare styra bort från tjänsteresor med privat bil och flyg beslutade regionfullmäktige under hösten 2015 att införa ett system för klimatväxling för anställda och förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Systemet är en centralt styrd modell där samtliga förvaltningar och bolag ingår. Klimatväxlingsavgiften läggs på tjänsteresor med privat bil och flyg och beslutades införas den 1 januari 2016.

Nyckeltal för förvaltningar och bolag

I filen Nyckeltal tjänsteresor 2015.xlsx redovisas resta mil i tjänsten med långleasade bilar, bilpoolsbilar, privata bilar och flyg för 2014 och 2015.  

Miljömål transporter

Kontakt

Har du frågor kring uppföljningen och resultaten av miljöarbetet? Kontakta miljöstrateg Jenny Sjöstedt,   eller 010-441 40 26

uiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{rw{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m