Biogas en nödvändig pusselbit för en fossilfri fordonsflotta

I Västra Götaland har vi gemensamt bestämt oss för att ha en energiförsörjning utan fossila bränslen senast 2030. För att det ska bli möjligt krävs stora förändringar både på individ- och samhällsnivå. 2014 är ett år där det händer mycket, i Västra Götaland, men också nationellt. Till exempel inom biogasområdet.

I mitten av mars invigdes GoBiGas unika anläggning för storskalig produktion av biogas i Göteborg. GoBiGas är ett exempel på ny teknik med möjlighet att bidra till klimatet, jobben och svensk kunskaps- och teknikexport.

En fortsatt utveckling och förfining av olika tekniker, är en förutsättning för att vi ska lyckas med övergången från fossila bränslen i transportsektorn till förnybara alternativ. Det gäller även när biogas framställs med gödsel som råvara.

Det finns gott om gödsel på de många lantbruken i Västra Götaland. För lantbrukaren skulle gårdsbaserad biogasproduktion kunna innebära ytterligare en viktig inkomstkälla, samtidigt som det skulle minska de klimatpåverkande utsläppen. Men utvecklingen befinner sig i ett skede där tydliga och långsiktiga signaler från nationellt håll är avgörande. Regeringens gödselgasstöd som införs i år är ett steg på vägen. Men större satsningar kommer behövas om produktionen av biogas verkligen ska få ett uppsving.

Ytterligare en knäckfråga är möjligheten att sluta kretsloppen genom återföring av restprodukterna från produktion av biogas i form biogödsel till åkermarken. Det är en avgörande länk för att klimat- och miljönyttorna med biogasproduktion bli optimala. Därför vill Västra Götalandsregionen att konsekvenserna av det aktuella förslaget på tuffare gränsvärden för metaller när fosfor återförs till markerna vägs mot andra miljömål.

I Västra Götalandsregionen kommer vi att fortsätta satsningen på biogasutveckling i regionen med siktet inställt prioriteringen att Sverige ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 2030. Miljönämnden tog i höstas ett enhälligt beslut om en treårig förlängning av utvecklingsprogrammet för biogas i Västra Götaland – Biogas Väst. Men vi har dessutom målsättningen i vårt miljöprogram att andelen förnybart drivmedel i våra egna fordon ska uppnå 60 procent 2016, biogas är prioriterat. För kollektivtrafiken är målet att minst 95 procent ska utföras med förnybar energi år 2025.

Västra Götalandsregionen vill ligga i framkant med höga miljöambitioner och med den nya strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 som vägvisare fortsätter vi miljöarbetet i samverkan med alla ni som gör det möjligt.

Peter Holmberg, miljöchef Västra Götalandsregionen

uiqt|wB&ivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m