Sjöfarten behöver bli mer miljöanpassad

Clean Shipping Project 

Jan Ahlbom från Clean Shipping project visar skillnaden mellan sjöfartens normala drivmedel, "tjockolja", och marin diesel. Det senare ger betydligt mindre miljöpåverkan. Innehållet i den svarta och trögflytande bunkerolja som sjöfarten använder är idag mycket dåligt kontrollerat.

Sjöfarten kan på ett energieffektivt sätt ersätta stora volymer av vägtransporter av gods. Men sjöfarten behöver då miljöanpassas genom att fartygen använder renare drivmedel och andra åtgärder.

Miljöarbetet inom området sjöfart består mycket i att försöka påverka den marina sektorn på nationell och internationell nivå i de kontakter Västra Götalandsregionen har.

Sjöfarten är utöver rederierna en mångfacetterad bransch med många specialföretag.

Svavelhalterna i bränslen har minskats. Men mycket av det sura nedfallet till exempel från sjöfartens avgaser har internationellt ursprung, Andra föroreningar till havs som avfall och oljespill likaså. Men problemen är långt ifrån lösta.

Clean Shipping - prisbelönt projekt

Miljönämnden stödde vid uppbyggnaden projeketet Clean Shipping som samordnar stora seriösa transportköpare för att stärka efterfrågan på en mer miljöanpassad sjöfart. Clean Shipping-nätverket består av ett tjugotal stora svenska företag som upphandlar sjötransporter

De båda projektledarna för Clean Shipping har fått flera utmärkelser som Göteborgspriset 2008, Sjöfartsforums miljödiplom 2009 och senast Green Initiative of the Year vid Sustainable Shipping award i juni 2010. .

Clean Shipping Index

Företagen har kontakt med 70 av världens största rederier för att ta reda på deras miljöprestanda på fartygsnivå. Uppgifterna samlas i en databas, Clean Shipping Index, och rederierna får en samlad total poäng. Indexet blir ett viktigt internationellt redskap för de företag som ställer miljökrav på sina sjötransporter.

Medfinansiärer

Projektett Clean Shipping finansierades av Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Göteborgs Hamn och Västra Götalandsregionen.

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m