Miljöbalken

Reglerna i miljöbalken gäller för alla åtgärder och verksamheter som kan motverka hållbar utveckling i den ekologiska dimensionen. Det vill säga lagen gäller allt som kan: 

  • påverka hälsa och miljö negativt
  • förstöra natur- och kulturmiljöer
  • skada den biologiska mångfalden
  • riskera att långsiktigt god hushållning inte sker med mark, vatten och fysisk miljö
  • leda till att kretslopp inte uppnås för material, råvaror och energi

Miljöbalken gäller oss alla

Bestämmelserna i miljöbalken gäller alla som gör eller tänker göra något inom lagens tillämpningsområde. Det betyder att den gäller varje enskild människa eller verksamhetsutövare, företagare med mera. Alla måste skaffa den kunskap som behövs och vara så försiktiga som krävs för att uppnå miljöbalkens mål.  

Vem sköter tillsynen enligt miljöbalken?

Flera centrala myndigheter på nationell nivå har ansvar för tillsyn enligt miljöbalken på sina olika områden. På regional nivå är det länsstyrelserna som sköter tillsynen, och lokalt är det kommunernas miljönämnder (eller motsvarande).

En samlad miljölagstiftning

Miljöbalken trädde i kraft 1999. Den ersatte lagen om kemiska produkter, hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen och vattenlagen med flera.

Miljöbalken består av sju avdelningar med 33 kapitel med nästan 500 paragrafer. Det är en ramlag som är kopplad till flera andra lagarsom plan- och bygglagen. Dessutom finns mängder av förordningar och föreskrifter om tillämpningen på olika områden.

OBS! Västra Götalandsregionen arbetar inte med tillsyn eller övervakning på miljöområdet. Vår roll är att främja möjligheter till samverkan och utveckling på kring miljö i Västra Götaland.

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m