De nationella miljömålen

Illustration: Tobias Flygar 

Miljömålen gäller för oss alla. Det var riksdagen som 1999 fastställde nationella miljökvalitetsmål. Inriktningen är att målen ska vara nådda inom en generation, det vill säga till omkring år 2020-2025.

Från början var det 15 miljömål men 2005 tillkom ett sextonde miljömål om biologisk mångfald. De sexton miljömålen gäller sedan dess.

Länsstyrelsen antar regionala mål

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ansvaret för den regionala miljötillsynen och för miljöanalys och övervakning i länet. Länsstyrelsen tar fram regionalt anpassade miljömål eller tilläggsmål för Västra Götaland, med stöd av Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen stödjer miljömålsarbetet

Vision Västra Götaland säger att hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner, det vill säga ekonomi, social och miljömässig, ska vara ramen för allt utvecklingsarbete som vi bedriver.

Västra Götaland 2020  är en strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 som ska bidra till att samordna de regionala utvecklingsinsatserna genom konkreta handlingsprogram, en del i strävan att uppnå de regionala miljömålen. Mljönämnden prioriterar där ett antal insatsområden, som kommuner och andra aktörer vill samverka kring i Västra Götaland. De är energi, klimat, livsmedel, transporter och hållbar konsumtion och produktion.

Västra Götalandsregionen som stor organisation arbetar aktivt och långsiktigt med åtgärder inom flertalet av miljömålen. Den interna miljöpolicyn och miljöprogrammet hanterar alla miljöfrågor inom Västra Götalandsorganisationens egna verksamheter. 

De tre övergripande miljömålsfrågorna

 1. Kulturmiljön
 2. Hälsofrågor
 3. Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader

De 16 nationella miljömålen

 1. Frisk luft
 2. Grundvatten av god kvalitet
 3. Levande sjöar och vattendrag
 4. Myllrande våtmarker
 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 6. Ingen övergödning
 7. Bara naturlig försurning
 8. Levande skogar
 9. Ett rikt odlingslandskap
 10. Storslagen fjällmiljö
 11. God bebyggd miljö
 12. Giftfri miljö
 13. Säker strålmiljö
 14. Skyddande ozonskikt
 15. Begränsad klimatpåverkan
 16. Ett rikt växt- och djurliv (Beslutat i november 2005) 

Västra Götalandsregionens interna miljömål för sin egen organisation

VGR:s gemensamma egna miljömål för verksamheten 

Nya regionala mål 2015

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen beslutade i september 2015 om nya regionala tilläggsmål för Västra Götalands län. Västra Götalandsregionen har varit med i samarbetet kring miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.Läs hela pressmeddelandet från 2015-09-16

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m