VGR Akademin - för regiongemensam verksamhets- och kompetensutveckling

VGR Akademin skapar tillsammans med VGR Campus Nya varvet och Västra Götalandsregionens plan för kompetensutveckling förutsättningar för en effektiv, samordnad och kvalitetssäkrad kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen.

Arbete pågår

I syfte att på bästa sätt skapa förutsättningar för det fortlöpande arbetet har VGR Akademin påbörjat sitt arbete med att kartlägga och inventera den kompetensutveckling som bedrivs i VGR. Utifrån kartläggningen kommer en verksamhetsplan att arbetas fram och presenteras och beslutas i personalutskottet. Utbildningar och kurser inom ramen för VGR Akademin kommer erbjudas från våren 2017 och utbudet kommer öka successivt. I VGR Akademin ingår för närvarande VGR Campus Nya Varvet och PLUS, som är VGRs introduktionsprogram för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. 

VGR Akademins uppdrag

Stödja implementeringen av den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen

VGR Akademin utgör ett kunskapsstöd för förvaltningar och verksamheter med sin expertkunskap om hur kompetensutveckling kan organiseras och genomföras.

Bedriva regiongemensam utbildning för medarbetare och chefer i VGR

VGR Akademin ansvarar för att samordna och driva regiongemensam utbildning, förvaltningarna ansvarar för kompetensutveckling på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Det regiongemensamma utbildningsutbudet riktas främst mot tre områden: professionell utveckling, chefs-och ledarutveckling samt kompetens- och verksamhetsutveckling.

Samordna arbetet med kompetensutveckling i VGR

VGR Akademin utvecklar tillsammans med förvaltningarna ett systematiskt arbetssätt för planering och uppföljning av kompetensutveckling på region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Akademin utgör även ett stöd i de regionala nätverk som arbetar med kompetensutveckling i VGR samt utvecklar e-lärandet som en del i en systematisk kompetensutveckling.

Svara för regionnivåns externa kontakter om kompetensutveckling

Västra Götalandsregionens olika verksamheter har ett omfattande samarbete gällande kompetensutvecklingsaktiviteter för chefer och medarbetare med universitet, högskolor, utbildningsföretag och andra utbildningsanordnare. För att samordna, effektivisera och styra dessa kontakter på ett ändamålsenligt sätt är VGR Akademin kontaktpunkten för externa organisationer som arbetar med kompetensutveckling.

Kontakt

Eva Lundh, verksamhetschef
0702 – 45 75 46,  


Anna Wreeby, utvecklingsledare
0700 – 85 29 05,  


Erika Östling, utvecklingsledare
0700 – 82 35 15,  

Vi är en del av Koncernkontoret, Koncernstab HR, och finns på VGR Campus Nya Varvet,
Fredrik Bloms Väg 25, 426 71 Västra Frölunda    

m%vi5t}vlpH%vozmoqwv5{mivvi5%wzmmj%yH%vozmoqwv5{mmzqsi5w{|tqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&o}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{mo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m