Arbetsprocessen med Vision Västra Götaland

Vision Västra Götaland är resultatet av en lång dialog- och remissprocess med medverkan av region, kommuner och kommunförbund och ett stort antal aktörer i övrigt i Västra Götaland. Här en beskrivning av hur det gick till.

Arbetet med visionen drevs gemensamt av regionen och kommunerna  genom de fyra kommunalförbunden i VästraGötaland - Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. Detta för att få största möjliga kraft i förankring och genomförande. Det är Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU), som består av företrädare för Västra Götalandsregionen och de fyra kommunförbunden, som har haft i uppdrag att driva processen med visionen.

Arbetet inleddes med att ta fram ett underlag för hållbar tillväxt. Det arbetet utmynnade i tre rapporter, där den sista, "Hållbar tillväxt i Västra Götaland – stora utmaningar för en hållbar framtid" redovisades våren 2003, och den remissbehandlades.

BRU lät därefter ta fram ett sammanfattande underlag för det kommande revideringsarbetet, sammanställt i en rapport 2003-11-20. Även den rapporten remissbehandlades.

BRU utsåg därefter, i februari 2004, en politisk arbetsgrupp för att ta fram förslag till reviderad RUS. I gruppen ingick företrädare för Västra Götalandsregionen och vart och ett av de fyra kommunförbunden. Arbetsgruppen presenterade i april samma år rapporten "Det goda livet - regional utvecklingsvision för Västra Götaland." 

Den rapporten remissbehandlades över sommaren 2004. Därefter tog den politiska arbetsgruppen och BRU fram ett slutligt förslag till vision. Efter överläggningar bl.a. med partnerskapet, där organisationer, myndigheter m.fl i Västra Götaland ingår, lämnade BRU sitt förslag till regionstyrelsen. Den 5 april 2005 antog regionfullmäktige visionen.

Läs mer om remissprocessen och remissyttrandena.


 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m