Remissyttranden om Vision Västra Götaland

Arbetet med Vision Västra Götaland drevs gemensamt av Västra Götalandregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med en lång rad aktörer, fram till dess att visionen antogs 2005. Nedan beskrivs hur visionen togs fram. 

Visionsarbetet leddes av en politisk arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalandsregionen och de fyra kommunförbunden. Arbetsgruppens lade i april 2004 fram ett förslag till vision, som förslag remissbehandlades under sommaren och hösten.

Regionstyrelsens yttrande över förslaget finner du här bredvid. Regionstyrelsen hade i sin tur, innan man tog ställning till sitt yttrande, hört ett stort antal parter. Titta gärna i bifogade  sammanställning av yttrandena till regionstyrelsen . Här finns yttrandena från universitetet/högskolorna, regionala och nationella myndigheter, näringslivsorganisationer, fackliga organisationer och andra organisationer, våra grannregioner med flera. 

Kommunförbundens yttranden finns här:

Efter yttrandena från regionstyrelsen och kommunförbunden fortsatte BRU arbetet med visionen. Se  sammanställningen av remissvaren från Västra Götalandsregionen och kommunförbunden. 

Efter beredning i den politiska arbetsgruppen lade BRU fram det slutliga förslaget till vision, vilket behandlades vid BRU-mötet den 22 februari 2005. I  BRU:s missivskrivelse beskrivs processen med visionen. BRU:s förslag behandlades i  regionstyrelsen 15 mars och antogs av regionfullmäktige 5 april 2005.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m