Uppföljning av Vision Västra Götaland

Av central betydelse är att följa upp visionen för att få grepp om åt vilket håll utvecklingen i Västra Götland rör sig. I vilken grad går vi i riktning mot visionen?

I visionen finns en modell för hur den ska följas upp. Sammanlagt 18 indikatorer, sex för varje dimension i hållbar utveckling, analyseras. Omm utvecklingen ska anses hållbar bör den absoluta merparten av indikatorerna utvecklas i rätt riktning. Uppföljningen sker i form av den s.k. regionrapporten, som kommer vart tredje år. Den senaste är från 2007 och en ny planeras komma i slutet av 2010.

Oberoende panel för uppföljning

Ett nytt grepp för uppföljning var att en oberoende extern panel följde upp visionen. Panelen, som arbetade oberoende av Västra Götalandsregionen och kommunförbunden, analyserade strategiska omvärldsfrågor för Västra Götaland och tog fram förslag om hur man kan stärka genomförandet av visionen. 

Panelen tillsattes 2006 av regionstyrelsen, och den sin slutrapport i oktober 2008. 

Panelen bestod av följande fem personer:

  • Hans-Olov Olsson, ordförande i Teknikföretagen
  • Margareta Wallin, prorektor vid Göteborgs univiersitet
  • Sven-Olof Bodenfors, senior advisor, Forsman & Bodenfors AB
  • Ann-Britt Trogen, VD Premec AB
  • Patric Eriksson, VD Gothia Science Park.

I panelens arbete deltog dessutom Magnus Terrvik från McKinsey & Co. 

Sekreterare i panelen: Rolf Wolff, rektor vid Handelshögskolan i Göteborg.

Samordnare för panelens arbete: Olof E. Johansson vid Handelshögskolan, 

 Efter remissbehandling av panelens förslag beslutade regionstyrelsen våren 2009 på förslag av Beredningsgruppen för regional utveckling (BRU) om en modell för uppföljning av visionen. Den innehåller en uppföljning av de tre dimensionerna i hållbar utveckling, jämförelse med regioner intetrnationellt, ett index för att mäta utvecklingen inom visionens fem fokusområden, utökad dialog och kommunikation samt en årlig visionskonferens. Nästa visionskonferens planeras till början av 2011. 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m