Bakgrund

Syfte

Projektets syfte är att ta fram förslag till en regional överenskommelse mellan den sociala ekonomin i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen skall enligt den uppdragsformulering som gjorts 2 maj 2012 inriktas mot att utveckla samverkan kring regionens egna verksamhet och organisation, det vill säga hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering, kollektivtrafik, kultur och utbildning. 

Mål

Det övergripande målet är att parterna enas om en gemensam vision och värdegrund och att överenskommelsen bidrar till att lyfta fram den idéburna rörelsens självständiga och viktiga roll för välfärdsutvecklingen. Arbetet skall leda fram till gemensamma utgångspunkter, gemensamma utmaningar och gemensamma åtaganden. För Västra Götalandsregionen kommer en överenskommelse att leda till ökade krav på ett enhetligt förhållningssätt gentemot den idéburna sektorn.

Pågående arbete

Arbetet med den gemensamma överenskommelsen påbörjades under vintern 2012/13. Under våren 2013 koncentrerades arbetet till att lägga ett ramverk för det fortsatta arbete vilket innebär att diskutera och ta ställning till synsätt, gemensamma utgångspunkter, avgränsningar, inriktning och syftet att utveckla former för samverkan.
Under hösten 2013 har arbetet handlat om att hitta gemensamma utmaningar, definiera olika ansvarsområden och slutgiltigt beskriva hur egna och gemensamma åtaganden kan göras. Arbetsgruppen har arbetat fram ett utkast till överenskommelsen som gick ut på remiss i mars 2014.

Långsiktigt arbete

Efter att överenskommelsen antagits av regionfullmäktige och de olika råden för social ekonomi så skall det fortsatta, långsiktiga arbetet med processerna tas ställning till.
Förutsättningarna är att arbetet med överenskommelsen sker tillsammans med social ekonomi utifrån det regiongemensamma perspektivet. Det betyder att det arbete som regionens samtliga nämnder, styrelser och kommittéer etablerat med social ekonomi omfattas av överenskommelsen. Överenskommelseprocessen skall koordineras med gällande policy och riktlinjer för föreningsbidrag.

uiqt|wBjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{mkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m