Handlingsprogram för hållbara transporter

www.vgregion.se/hptransporter

Hållbara transporter

Västra Götalandsregionen vill bidra till att främja utvecklingen av ett hållbart transportsystem och företagande och sysselsättning inom området. Vi har därför har projektmedel att söka inom handlingsprogrammet för hållbara transporter 2013-2016.  

Med hållbara transporter avses ekologisk, social och ekonomisk långsiktig hållbarhet för transport-området. Programmet tar sikte på att driva och finansiera utvecklingsaktiviteter som byggs kring breda offentlig-privata samarbeten där frågornas natur är sådana att de måste lösas i samverkan mellan flera aktörer.

I stor utsträckning stöttar programmet samverkan och utveckling via redan etablerade partnerskap. För områden där det saknas partnerskap kan programmet stötta att ny samverkan skapas.

Syfte

Handlingsprogrammet syftar till att driva fram lösningar på kort och lång sikt, för en omställning till ett hållbart transportsystem. Det finns ett stort behov av att på lokal och regional nivå organisera, utveckla, testa och demonstrera lösningar som är attraktiva lösningar även i andra regioner och på internationella marknader.

Mål och prioriterade områden

Programmet är uppdelat i följande prioriterade områden:

 • Energieffektiv transportteknik
 • Förnybara drivmedel
 • Samhällsplanering och överflyttning (inklusive transporteffektivitet)

Varje område har ett antal mål och prioriterade åtgärder. Nedan listas endast målen. För fullständig beskrivning, se dokumentet med handlingsprogrammet. 

Energieffektiv transportteknik

Långsiktiga mål inom området energieffektiv transportteknik är att:

 • Ställa om till mer energieffektiv teknik i transportsystemen
 • Energieffektiviteten i fordon och förbränningsmotorer ökar så att förnybara drivmedel används effektivt
 • Säkerheten ökar på fordon och i transportsystemet som helhet

Förnybara drivmedel

Långsiktiga mål inom området förnybara drivmedel är att:

 • Förnybara drivmedel produceras hållbart och inte konkurrerar med livsmedel
 • Produktionen av förnybara drivmedel ökar och att de används energieffektivt
 • Kollektivtrafiken ställer om till förnybara drivmedel

Samhällsplanering och överflyttning (inklusive transporteffektivitet)

Långsiktiga mål inom området samhällsplanering och överflyttning (inklusive transporteffektivitet) är att:

 • Transporteffektiviteten ökar i infrastrukturen och transporterna minskar genom ökad samordning mellan samhällsplanering och planering av transportsystem
 • Person- och godstransporter genomförs logistiskt effektivt, samt att onödigt transportarbete undviks
 • Överflyttning sker från ett transportslag till ett ur miljö- och energisynpunkt bättre transportslag
 • Kollektivtrafiken blir mer attraktiv och transporteffektiv samt att kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ökar
 • Hälsostatusen i Västra Götaland ökar genom mer gång- och cykeltrafik

 

Kontakt

Hans Fogelberg
 
Regionutvecklare, Koncernstab Regional utveckling
0760-50 37 76

Bidrag och ansökan för projekt inom regionutveckling

Tomas Österlund
Miljöstrateg, Koncernstab Regional utveckling
 
010-441 40 29
0702-22 12 19

Bidrag till miljöprojekt

Leif Magnusson
Miljö- och marknadsstrateg
Koncernstab Regional utveckling
 
010-441 20 38

Bidrag till kollektivtrafikprojekt

Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter publiceras löpande här, samt på respektive ämnesområdes/avdelnings startsida. 


Söka finansiering

Genom handlingsprogrammen finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i handlingsprogrammen.  Har du en projektidé eller liknande, är du välkommen att skicka in en ansökan. Ta gärna kontakt med en handläggare (se kontaktpersoner ovan) för att diskutera din idé innan du skriver och skickar in en ansökan.

Vem kan ansöka?

Näringslivet (genom samarbetsprojekt), offentliga verksamheter, organisationer och högskolor/universitet. Enskilda företag kan inte söka.

uiqt|wBpiv{5nwomtjmzoH%vozmoqwv5{mpiv{5nwomtjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5w{|mzt}vlH%vozmoqwv5{m|wui{5w{|mzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m