Regionövergripande styrdokument

Västra Götalandsregionens styr- och inriktningsdokument är antagna av regionfullmäktige eller regionstyrelsen. De gäller samtliga förvaltningar och verksamheter och är grundläggande för hur de genomför sina uppdrag och sitt arbete.

Samtliga dokument är i dokumenttypen pdf och öppnas i nytt fönster.

Styrdokument antagna av regionfullmäktige

Regionstyrelsen anger en gång per år vilka dokument som ska vara styrande i Västra Götalandsregionen. Dessa listas nedan.

Budget 2016 (500kbyte)

Arkivreglemente för Västra Götalandsregionen (3 Mbyte)

Bolagspolicy (114 kbyte) 

Finansiell strategi (1 Mbyte)

Folkhälsopolitisk policy (1 Mbyte)

Handlingsplan får implementering av CEMR-deklarationen (70 kbyte)

Handlingsplan får implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år 2013-2014 (183 kbyte)

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi (157 kbyte)

Inköpspolicy (22 kbyte)

Internationell policy (31 kbyte)

IS/IT-strategi (15 Mbyte)

Klimatstrategi (83 kbyte)

Kommunikationspolicy (85 kbyte)

Kompetensförsörjningspolicy (456 kbyte)

Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård 2013 (579 kbyte)

Krishanteringsplan (232 kbyte)

Kulturstrategi (823 kbyte)

Lönepolicy (466 kbyte)

Maritim strategi för Västra Götaland (140 Kbyte)

Miljöpolicy

Miljöprogram 2014-2016 (1,68Mbyte)

Personalvision 2021 (121 kbyte)

Policy för föreningsbidrag (31 kbyte)

Policy för handikappfrågor (143 kbyte)

Policy för hälsa och arbetsmiljö (454 kbyte)

Policy för jämställdhet och mångfald (455 kbyte)

Policy för mänskliga rättigheter(891kbyte)

Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2014-2018 (5,06 Mbyte)

Regional strategi får säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2013-2016 (120 kbyte)

Regional utvecklinsplan för barn- och ungdomspsykiatrin (305 kbyte)

Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri 2014-2018 (3,31 Mbyte)

Regional utvecklingsstrategi för tandvård (895 kbyte)

Regionalt serviceprogram i Västra Götaland 2014-2018 (1,8Mbyte)

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (6 Mbyte)

Regiongemensamma prioriteringar (93 kbyte)

Reglemente för informationssäkerhet (88 kbyte)

Resepolicy (25 kbyte)

Riktlinjer för medlemskap i föreningar och organisationer (30 kbyte)

Solenergiplan för Västra Götalandsregionen (959 kByte)

Säkerhetspolicy (71 kbyte)

Vision Västra Götaland (99 kbyte)

Vårdval Rehabilitering inom primärvården (4,89Mbyte)

Västra Götaland 2020- Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020

 


 

 

Riktlinjer fastställda av regionstyrelsen

Dokumenten nedan har fastställts av regionstyrelsen. Även dessa gäller för samtliga av regionens förvaltningar och verksamheter. 

Västra Götalandsregionens plattform (PDF, nytt fönster)

Västra Götalandsregionens plattform samt utgångspunkter för identitetsutvecklingsarbetet

Principer och riktlinjer för reklam, sponsring m.m (PDF, nytt fönster)

Partipolitisk information och verksamhet i Västra Götalandsregionens lokaler (PDF, nytt fönster)

Beslut om att hänvisa till kollektivtrafiktider vid möten, konferenser etc.

Policy/riktlinjer för barnperspektivet inom vuxensjukvården

Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

uiqt|wBmtq{ijm|5mzqk{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5{i|mz{swoH%vozmoqwv5{mjmvo|5{i|mz{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{mnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m