Regionövergripande styrdokument

Västra Götalandsregionens styr- och inriktningsdokument är antagna av regionfullmäktige eller regionstyrelsen. De gäller samtliga förvaltningar och verksamheter och är grundläggande för hur de genomför sina uppdrag och sitt arbete.

Samtliga dokument öppnas i nytt fönster.

Styrdokument antagna av regionfullmäktige

Regionstyrelsen anger en gång per år vilka dokument som ska vara styrande i Västra Götalandsregionen. Dessa listas nedan.

Västra Götalandsregionens budget 2014 (PDF)

Vision Västra Götaland (PDF, nytt fönster)

Folkhälsopolitisk policy (PDF, samma fönster)

Policy för handikappfrågor (PDF, nytt fönster)

Internationell policy (PDF, nytt fönster)

Arkivreglemente för västra Götalandsregionen

Kommunikationspolicy (PDF, nytt fönster)

Finansiell strategi (PDF, nytt fönster)

Inköpspolicy (PDF, nytt fönster)

Bolagspolicy (PDF, nytt fönster)

Säkerhetspolicy (PDF, nytt fönster)

Krishanteringsplan (PDF, nytt fönster)

Reglemente för informationssäkerhet (PDF, nytt fönster)

IS/IT-strategi (PDF, nytt fönster)

Policy för föreningsbidrag (PDF, nytt fönster)

Riktlinjer för medlemskap i föreningar och organisationer (PDF, nytt fönster)

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi (PDF, nytt fönster)

Regional utvecklingsplan för psykiatrin (PDF, nytt fönster)

Regiongemensamma prioriteringar (PDF, nytt fönster)

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin (PDF, nytt fönster)

Regional utvecklingsstrategi för tandvård

Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård 2013 (PDF, nytt fönster)

Personalvision 2021 (PDF, nytt fönster)

Kompetensföreörjningspolicy

Lönepolicy

Policy för jämställdhet och mångfald

Policy för hälsa och arbetsmiljö

Miljöstrategi (PDF, nytt fönster)

Resepolicy (PDF, nytt fönster)

Kulturpolitisk vision (PDF, nytt fönster)

Kulturstrategi

Klimatstrategi (PDF, nytt fönster)

Miljöstrategi

Miljöpolitiskt program 2011-2013 (PDF, nytt fönster)

Maritim strategi för Västra Götaland

Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2010-2021

Trafikförsörjningsprogram

Regionövergripande tillväxtprogram för Västra Götaland 2008-2013

Handlingsplan för kompetensplattform Västra Götaland

Riktlinjer fastställda av regionstyrelsen

Dokumenten nedan har fastställts av regionstyrelsen. Även dessa gäller för samtliga av regionens förvaltningar och verksamheter. 

Västra Götalandsregionens plattform (PDF, nytt fönster)

Västra Götalandsregionens plattform samt utgångspunkter för identitetsutvecklingsarbetet

Principer och riktlinjer för reklam, sponsring m.m (PDF, nytt fönster)

Partipolitisk information och verksamhet i Västra Götalandsregionens lokaler (PDF, nytt fönster)

Beslut om att hänvisa till kollektivtrafiktider vid möten, konferenser etc.

Policy/riktlinjer för barnperspektivet inom vuxensjukvården

Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

uiqt|wBmtq{ijm|5mzqk{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5{i|mz{swoH%vozmoqwv5{mjmvo|5{i|mz{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{mnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m