Regionövergripande styrdokument

Här hittar du våra styrande dokument som berör alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen. De regiongemensamma styrande dokumenten beslutas av regionfullmäktige eller av regionstyrelsen. 

Alla dokument öppnas i ett nytt fönster.

Vision

Vision Västra Götaland har tagits fram gemensamt med de 49 kommunerna i Västra Götaland och är kommunernas och Västra Götalandsregionens gemensamma vision. Visionen uttrycker ett övergripande framtida tillstånd, önskvärt att uppnå – Det goda livet.

Vision Västra Götaland (100kb)

 

Måldokument

Västra Götalandsregionen har fyra så kallande måldokument. De är övergripande dokument som anger målsättningar som ska bidra till att uppfylla visionen – Det goda livet.

Flertalet av dessa dokument har Västra Götalandsregionen tagit fram gemensamt med Västra Götalands kommuner, kommunalförbund och andra berörda parter såsom statliga verk, högskolor och universitet samt den ideella sektorn. 

Framtidens hälso- och sjukvård 2025 (3,4 mb)

Kulturstrategi för Västra Götaland (824 kb)

Regionalt trafikförsörjningsprogram (7 mb)

Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (731 kb)

 

Västra Götalandsregionens budget

Budgeten är vårt viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1 - 3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva vår verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Västra Götalandsregionens budget (644 kb)

 

Policyer, planer och riktlinjer

Policyer, planer och riktlinjer riktar sig till våra egna verksamheter, nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. En policy är en avsiktsförklaring som anger grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt som gäller för alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen.

En plan anger hur ett mål ska uppnås. Planen anger vad som ska göras och vem som har ansvaret. 

Arkivering

Arkivreglemente (3,6 mb)

 

Ekonomi och inköp

Attest- och utanordningsreglemente (590 kb)

Bolagspolicy (115 kb)

Likviditetsförvaltning, 512 kb

Finansiell strategi (1,2 mb)

Inköpspolicy (23 kb)

Uppförandekod för leverantörer (1,2 mb)

 

E-post

Riktlinjer för e-post (150 kb)

 

Folkhälsa

Samling för social hållbarhet - åtgärder för en jämlik hälsa (618 kb)

 

Föreningar- bidrag och medlemskap

Policy för föreningsbidrag (32 kb)

Riktlinjer medlemskap för organisationer och föreningar (31 kb)

 

Hälso- och sjukvård

Framtidens hälso och sjukvård 2025 (3,4 mb)

Krav och kvalitetsbok för primärvård

Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare (96 kb)

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatri (3,4 mb)

Regional utvecklingsplan vuxenpsykiatri 2014-2018 (3,4 mb)

Vårdval- rehabilitering inom primärvården

 

IT

IS/IT-policy (97 kb)

Säkerhetspolicy för publikt nät (69 kb)

 

Jämnställdhet

Jämställt Västra Götaland (525 kb)

Policy för jämställdhet och mångfald (456 kb)

 

Kollektivtrafik och infrastruktur

Målbild tåg 2035 - utvecklingen av tågtrafiken (9,3 mb)

Pris- och sortimentsstrategi (844 kb)

Regionalt trafikförsörjningsprogram (7 mb)

Regional plan för transportinfrastrukturen 2014-2025 (5,2 mb)

 

Kommunikation

Kommunikationspolicy (85 kb)

Principer och riktlinjer för reklam, sponsring med mera

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

 

Krisberedskap och säkerhet

Krishanteringsplan (370 kb)

Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare (96 kb)

Regional strategi för säkerhetsarbetet (121 kb)

Riktlinjer för personsäkerhet (262 kb)

Säkerhetspolicy (95 kb)

 

Kultur

Kulturstrategi för Västra Götaland (84 kb)

Regional kulturplan (3,2 mb)

 

Miljö

Klimatstrategi för Västra Götaland (84 kb)

Miljöpolicy (35 kb)

Miljöprogram (1,7 mb)

Solenergiplan (960 kb)

 

Mänskliga rättigheter

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter (183 kb)

Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter (888 kb)

 

Personal

Kompetensförsörjningspolicy (457 kb)

Lönepolicy (467 kb)

Personalvision (122 kb)

Policy för jämställdhet och mångfald (456 kb)

Policy för hälsa och arbetsmiljö (455 kb)

Resepolicy (26 kb)

 

Regional utveckling

Maritim strategi (620 kb)

Regional serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden (1,2 mb)

Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (731 kb)

 

Representation

Representationspolicy (31 kb)

 

Uppföljning

Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (125kb)

Kontakt

Emma Mattsson
Regionutvecklare
Tel: 0762-62 32 67
E-post:   

uiqt|wBmuui5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mmuui5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{mnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m