Konjunkturen fortsätter uppåt i Västra Götaland

Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan konjunkturen vände uppåt i höstas. Den största förbättringen märks inom handeln. Samtliga branscher, med undantag för transport och logistik, befinner sig i ett normalt konjunkturläge. De flesta branscher räknar
med att konjunkturen förbättras till hösten. Inom Västra Götaland är konjunkturen starkast i
Göteborgsregionen och svagast i Skaraborg.

 

–Det är glädjande att konjunkturläget i Västra Götaland fortsätter att förbättras och att företagen
stärkts i sin framtidstro, säger regionutvecklingsdirektör Fredrik Adolfsson.
Västsvenska företag förväntansfulla inför hösten
Konjunkturindex för Västra Götaland ligger våren 2014 på ±0, en uppgång från -10 hösten 2013.
Detta innebär att Västra Götaland, trots konjunkturförstärkningen, ligger kvar på en nivå som
indikerar en normalkonjunktur. De västsvenska företagen ser det närmaste halvåret med tillförsikt.
Prognosen inför hösten 2014 tyder på en rejäl uppgång till ett index +20, en nivå över
normalkonjunktur.

Fler i sysselsättning

I Västra Götaland är drygt 13 000 fler sysselsatta första kvartalet i år jämfört med samma kvartal
2013. Även sysselsättningsgraden har ökat. Sysselsättningen förväntas öka ytterligare det
kommande halvåret. I takt med att konjunkturen förbättras ytterligare räknar de flesta företagen
med att nyanställa till hösten.
– Trots att vi under de senaste åren haft en sysselsättningsutveckling som varit bättre än
riksgenomsnittet har arbetslösheten legat kvar på en alltför hög nivå. Om företagens planer inför
det närmaste halvåret realiseras kommer vi att få ytterligare en skjuts uppåt i sysselsättningen,
vilket bör ge avtryck även i arbetslöshetsstatistiken, säger Fredrik Adolfsson.

Svag utveckling för industrin – fast optimism inför hösten

Vid höstens undersökning väntade sig industriföretagen en fortsatt förbättring av konjunkturen.
Nulägesbedömningen för våren är dock i stort sett oförändrad jämfört med i höstas. Företagen ser
relativt positivt på framtiden och man räknar med att kunna höja produktionstakten till hösten.
Sysselsättningen inom industrin har haft en svag utveckling under lång tid och antalet anställda
har fortsatt att minska även under det senaste halvåret. Det är inom de stora företagen som
nedskärningarna har gjorts, bland företag med färre än 100 anställda är antalet anställda
oförändrat jämfört med i höstas.
Efter den djupa svackan hösten 2012 stärktes konjunkturen i transportmedelsindustrin vid de två
mätningarna 2013, men under innevarande vår upplever man återigen en tillbakagång. Bakom
nedgången ligger främst en lägre efterfrågan från exportmarknaden vilket framför allt påverkat de
större företagen. Produktionen har dock fortsatt att öka svagt och inför hösten tror företagen att
konjunkturåterhämtningen tar fart igen.

Byggbranschen planerar att nyanställa

Konjunkturuppgången som byggföretagen såg framför sig i höstas blev något svagare än väntat.
Stämningsläget bland byggföretagen är för närvarande neutralt och indikerar normalkonjunktur.
Men byggföretagen är ovanligt optimistiska i bedömningarna inför hösten då en rejäl
konjunkturuppgång väntas. Att företagen nu tror på ökad efterfrågan tycks även få genomslag på
sysselsättningen. En betydande övervikt av företagen planerar att nyanställa under andra halvåret i
år.

Uppsving inom konsultbranschen

Konsultbranschen var i höstas positiva i sina bedömningar och trodde att konjunkturen skulle
förbättras under det närmaste halvåret. Företagen visade sig ha rätt och vårens barometer visar att
konjunkturindex har stigit från -9 till +17, vilket är att betrakta som något bättre än normalt
konjunkturläge. Undersökningen pekar på att konjunkturen inom de närmaste sex månaderna
kommer att stärkas ytterligare – över hälften av företagen räknar med en ökad efterfrågan på deras
tjänster. Detta förväntas leda till nyanställningar.

Starkast konjunktur i Göteborgsregionen

I tre av fyra delregioner i Västra Götaland råder en jämn konjunkturbild. Skaraborg sticker ut med
ett sämre konjunkturläge än de övriga delregionerna med ett index -10. Det starkaste
konjunkturläget har Göteborgsregionen med konjunkturindex på +4. Index för Fyrbodal och
Sjuhärad ligger på ±0. Företagen i samtliga delregioner tror på en rejäl konjunkturförbättring det
kommande halvåret.

Göteborgsregionen

Konjunkturen i Göteborgsregionen har förbättrats sedan i höstas och konjunkturindex har stigit till
+4 från –11 i höstas. Delregionen uppvisar den starkaste konjunkturförbättringen i Västra Götaland
och innehar i vår det starkaste konjunkturläget av de fyra delregionerna i länet. Samtliga
redovisade branscher, med undantag för industrin, uppvisar ett förbättrat konjunkturläge.
Sällanköpshandeln har återhämtat sig bäst sedan höstens undersökning. Det är endast
livsmedels-, kemi- och maskinindustrin som uppvisar lägen svagare än normalt. Generellt väntas
konjunkturläget i Göteborgsregionen stärkas ytterligare till hösten, vilket antas leda till en positiv
sysselsättningsutveckling inom samtliga branscher.

Sjuhärad

Konjunkturförbättringen som påbörjades i höstas har mattats något under våren. Den förväntade
uppgången har inte blivit lika stor som företagen förutspådde. Konjunkturindex har endast stigit
marginellt från –4 till ±0. Det är uteslutande en uppgång för sällanköpshandeln som dragit upp
index. För industrin och byggverksamheten har konjunkturindex istället sjunkit några snäpp.
Prognoserna ser trots detta positiva ut inför hösten. Särskilt byggbranschen tror på nytt på en
kraftig uppgång.

Skaraborg

Medan övriga delregioner rapporterar om uppgångar står konjunkturen i Skaraborg och stampar.
Konjunkturindexet är i stort sett oförändrat och nuvarande värdet –10 är sämst i Västra Götaland.
Orsaken till det svaga utfallet är främst att byggkonjunkturen försämrats väsentligt.. Handeln har
visserligen stärkts men inte tillräckligt för att kompensera nedgången i byggsektorn. Det förväntade
lyftet för industrin har uteblivit och konjunkturen ligger kvar på samma nivå som i höstas. Inför
kommande höst är samtliga branscher optimistiska. Det gäller i synnerhet byggföretagen som tror
på en rejäl förstärkning på ett halvårs sikt.

Fyrbodal

Efter den relativt kraftiga uppgången i höstas fortsatte konjunkturläget i Fyrbodal återhämtningen i
en lite lugnare takt under våren. Sedan mätningen i september i fjol har konjunkturindex höjts med
10 enheter till ±0 vilket tyder på normalkonjunktur. Byggbranschen har lyft ordentligt och under det
senaste halvåret har konjunkturindex ökat med hela 57 enheter och den rådande
byggkonjunkturen är något starkare än normalt. Stämningsläget inom sällanköpshandeln är dock
fortsatt dämpat. Företagen inom samtliga branscher ser positivt på framtidsutsikterna och spår en
betydande konjunkturförbättring till hösten.
Konjunkturbarometern finns i sin helhet finns på www.vgregion.se/konjunktur

uiqt|wB&}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{m}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m