Ny budget för regionen 2009

För att Västra Götalandsregionens ekonomi ska vara i balans de kommande åren kommer cirka en halv miljard kronor av det egna kapitalet att användas. Vid 2008 års utgång beräknas det egna kapitalet uppgå till nära 4,8 miljarder kronor.

 

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen i ett förslag till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionens budget för 2009 och flerårsplanerna för 2010-2011 bör justeras. Det är det senaste halvårets allt sämre konjunktur och ekonomiska förutsättningar som ligger bakom förslaget.

De planerade satsningarna och investeringarna i verksamheterna som tidigare beslutats ska genomföras och det effektiviseringsmål på en procent som regionfullmäktige beslutat om för alla verksamheter kvarstår.

– Regionstyrelsens förslag innebär nya förutsättningar för verksamheten. Ingångna vårdöverenskommelser för 2009 gäller, men nu krävs ett än större fokus på ekonomin. Sedan tidigare har vi krav på minskade kostnader med en procent och nu blir det ännu viktigare att få kontroll över kostnaderna, säger regiondirektör Johan Assarsson.

– Arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling behöver fortsätta, både för att upprätthålla en god kvalitet och för att noggranna genomgångar av verksamheten brukar visa på onödiga kostnader, säger Johan Assarsson.

Västra Götalandsregionens budget för 2009 beslutades av regionfullmäktige i juni 2008. Budgeten beräknades utifrån den bild av konjunkturen som rådde under våren 2008, sedan dess har konjunkturläget försämrats betydligt. Sveriges kommuner och landsting har nu gjort nya bedömningar av den ekonomiska utvecklingen framöver vilka ligger till grund för justeringen av Västra Götalansregionens budget och flerårsplan.

Regionstyrelsens beslut i korthet (med reservationer och länkar)

Regionstyrelsens handlingar


uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m