Organisation

Västra Götalandsregionens är en politiskt styrd organisation. Det innebär att regionorganisationen har två delar – dels den politiska organisationen, dels verksamhets- och kansliorganisationen (ofta kallad tjänstemannaorganisationen).

Den politiska organisationen

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige samt alla nämnder, styrelser, kommittéer, utskott och beredningar. (Organisationsskiss via länk i dokumentrutan.) Här finns cirka 1100 förtroendevalda politiker som beslutar om verksamheternas ekonomiska ramar, inriktning, mål med mera. 

Så styrs Västra Götalandsorganisationen

Verksamheter och kanslier

Verksamhets- och kansliorganisationen kallas också "tjänstemannaorganisationen". Den leds av regiondirektören och består i sin tur av två delar: dels alla verksamheter, dels alla kanslier och sekretariat. (Organisationsskiss via länk i dokumentrutan.) Här finns Västra Götalandsregionens 51 000 anställda – alla med det gemensamma uppdraget att genomföra och förverkliga politiska beslut.

Verksamheterna (t.ex. inom sjukvård, kultur, kollektivtrafik, utbildning) är organiserade i förvaltningar och bolag. För varje verksamhet eller verksamhetsområde finns en politisk styrelse.

Alla verksamheter

Kanslier och sekretariat ger stöd åt den politiska organisationen. Här arbetar tjänstemän med underlag för de politiska besluten – gör utredningar, beräkningar, analyser och konsekvensbeskrivningar, utformar planer och förslag.

Listan nedan visar exempel på hur politiska organ och kanslier/sekretariat hör ihop. Under "Läs mer" till höger finns länkar till några av de kanslier och sekreteriat som nämns.

 • Regionstyrelsen och regionfullmäktige:  Regionkansliet
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen:  Hälso- och sjukvårdsavdelningen, regionkansliet
 • Kommittén för rättighetsfrågor:  Rättighetskommitténs sekretariat
 • Folkhälsokommittén: Avdelning folkhälsa
 • Patientnämnderna:  Patientnämdernas kansli
 • Revisorerna:  Revisionsenheten
 • Regionutvecklingsnämnden:  Regionutvecklingssekretariatet
 • Kulturnämnden:  Kultursekretariatet
 • Miljönämnden:  Miljösekretariatet
 • Kollektivtrafiknämnden:  Kollektivtrafiksekretariatet 
 • Hälso- och sjukvårdsnämnderna:  Hälso- och sjukvårdskansliet 
uiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m