Mer om säkerhetsarbetet

Säkerhetsprocessen

Allt säkerhetsarbete har samma tre grundperspektiv. Det är före, under och efter.

Före

Oavsett typ av händelse är det viktigt att vi lägger kraft på att förebygga och så långt möjligt förhindra det vi inte vill ska hända. Men också att förbereda för att hantera det som trots allt sker. En viktig del i det förberedande arbetet är utbildning och information till ansvariga och personal.

Under

Om det ändå händer är det viktigt att vi har ett strukturerat och effektivt sätt att hantera händelsen. I detta ingår bland annat att alla berörda har kunskap om eget ansvar och funktion i en akut händelse. Att var och en gör sin del på ett bra sätt kan förhindra att en mindre incident utvecklas till en större händelse.

Efter

Efteråt är det viktigt att vi utvärderar och ser vad som blev bra och vad som kunde ha gjorts på ett bättre sätt. De erfarenheterna ska vi ta med oss och använda i det förebyggande arbetet, så att vi är ännu bättre förberedda nästa gång.
Att stödja den personal som varit involverade i händelsen är också en viktig del i efterarbetet.

Vi har tagit fram hjälpmedel och förslag till aktiviteter som du kan använda som stöd i ditt arbete. Mest kan vi hjälpa dig i det förberedande och förebyggande arbetet, men erfarenheten visar att ett bra förberedande arbete också är det som avgör hur en händelse utvecklas.

Skyddsvärt

Säkerhet går över verksamhets- och ansvarsgränser.

Det är mycket viktigt att komma bort från att tänka i ”stuprör” när det gäller säkerhetsarbete. Alla delar har beröring med varandra och vi måste se till helheten och utgå från vad som är skyddsvärt inom respektive verksamhet. Detta gäller både mjuka och hårda värden.

Skyddsvärt kan vara till exempel patienter, elever, besökande eller personal, men också lokaler, utrustning, teknik, värme/vatten, el och liknande.
Men också goda rutiner, god arbetsmiljö, trygghet och förtroende kan bedömas som skyddsvärt, liksom våra grundläggande värden som till exempel yttrandefrihet och demokrati.

Vad som bedöms som mest skyddsvärt för den enskilda verksamheten beror helt på den funktion man har. Ett sjukhus har inte samma krav som ett museum eller en skola. Men vi ska samarbeta och samverka så mycket som möjligt och tillvarata varandras erfarenheter på bästa sätt. En del i det arbetet är våra råd, där verksamheterna kan dela med sig till varandra.

uiqt|wBivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{mivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m