Revisionen

Revisionens uppgift är att granska regionstyrelsen och övriga styrelser och nämnder. Det innebär att den kontrollerar att styrelser och nämnder verkställer det regionfullmäktige beslutat.

Västra Götalandsregionens revision består av två delar. Dels revisorskollegiet med förtroendevalda revisorer, dels revisionsenheten med anställda yrkesrevisorer.

De förtroendevalda revisorerna ansvarar för revisionens arbete, medan det egentliga granskningsarbetet utförs av de anställda yrkesrevisorerna eller andra sakkunniga som revisorskollegiet anlitar, t.ex revisionsbyråer.

Revisionens arbete styrs av kommunallagen (främst kap 9) och revisionens reglemente, fastställt av regionfullmäktige. Som komplement till lag och reglemente finns även God revisionssed, en praxis vilken finns sammanställd i en skrift utgiven av organisationen Sveriges kommuner och landsting.

Revisorerna prövar

 • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 • om räkenskaperna är rättvisande och
 • om den interna kontroll som görs i nämnderna är tillräcklig

Revisionsarbetet skall vara

 • granskande
 • stödjande
 • rådgivande
 • verksamhetsnära
 • tidsnära
 • dialogbaserat
 • systematiskt
 • situationsanpassat
 • stödjande och initiera självgranskning

I den årliga revisionsberättelsen redovisar revisorerna revisionens resultat till sin uppdragsgivare, regionfullmäktige. Revisorerna meddelar där om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för ledamöterna i de styrelser och nämnder som granskats under verksamhetsåret.

Revisorerna arbetar mycket med dialogen som "verktyg" och redovisar därför löpande sina synpunkter till nämnder och förvaltningar. Synpunkterna dokumenteras också i rapporter och promemorior (PM).

Modern revision skall enligt lag och god revisionssed vara stödjande och framåtsyftande. Ett mål för revisionsverksamheten är därför att genom granskningar och dialog identifiera och påtala områden som bör förbättras. Syftet med detta förebyggande arbete är att åstadkomma en ansvarsprövning och en revisionsberättelse fri från anmärkningar.

Regionens förtroendevalda revisorer är också revisorer i de bolag, stiftelser och andra företag där regionen har ett dominerande inflytande. På så vis samordnas revisionen för all verksamhet i regionen.

Revisionen i Västra Götalandsregionen är ansluten till Starev - ett samarbetsorgan för revision i kommuner och landsting. Genom Starev har medlemmarna liksom enskilda revisorer och tjänstemän möjlighet att jämföra och utbyta erfarenheter med såväl kommuner och landsting som enskilda.

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m