Revisionens arbetssätt

För att klara uppdraget måste revisionen arbeta ändamålsenligt och anpassat till den verksamhet som skall granskas. Revisionsenhetens övergripande uppgift är att förse de förtroendevalda revisorerna med underlag i form av kunskap och information. Underlaget ska sedan ligga till grund för deras ansvarsprövning och verksamhetsstyrning.

Regionens alla nämnder och styrelser skall vara så väl insatta att de kan ta ansvar för sina respektive verksamheter. Regionstyrelsen, som har motsvarande skyldighet för den egna verksamheten, har dessutom ett särskilt ansvar för att följa övriga styrelser och nämnder. Dessa är rapporteringsskyldiga till regionstyrelsen och, i förlängningen, även till regionfullmäktige.

För att nämnder och styrelser ska kunna ta sitt ansvar måste de följa och tillämpa den s.k. interna styrningen och kontrollen av verksamheten. Intern styrning och kontroll är den process som med rimlig säkerhet ska säkerställa att nämnderna och styrelserna fullgör sina uppdrag och uppnår sina mål.

De är:

  • effektiv verksamhet
  • efterlevnad av föreskrifter och beslut
  • tillförlitlig återrapportering av verksamhetens resultat

 

Ansvarsprövning

Målet för revisorernas granskningsarbete är den årliga ansvarsprövningen. Revisorerna ska när verksamhetsåret är slut bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt att styrelser och nämnder kan ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Deras bedömning redovisas i den årliga revisionsberättelsen där de meddelar om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för det gångna året. Berättelsen lämnas till uppdragsgivarna, regionfullmäktige, för prövning och beslut.

Revisorerna skall årligen granska all den verksamhet som bedrivs av nämnderna. De prövar om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De prövar också om räkenskaperna varit rätt förda och om den kontroll som nämnderna gjort varit tillräcklig. Granskningen bestäms utifrån bland annat s.k. god revisionssed.

Utöver den regiongemensamma revisionsberättelsen lämnar revisorerna en revisionsberättelse för varje nämnd. Anmärkning kan riktas mot såväl nämnder och fullmäktigeberedningar som enskilda förtroendevalda.

Årlig granskning

Med årlig granskning menas det ständigt pågående och återkommande granskningsarbetet av regionens samtliga verksamheter. Den kan enkelt beskrivas som bred och grund, bred för att revisorerna granskar all verksamhet; grund för att revisorerna lyfter på locket, tittar in och ser efter om allt fungerar som det ska. Den här årliga granskningen av alla styrelsers och nämnders verksamhet består av flera olika steg och delar och bygger på en analys av väsentlighet och risk.

Granskningsprocessen kan sammanfattas i tre punkter:

  • följa
  • bedöma
  • granska.

Revisorerna följer verksamheterna löpande under året, främst genom att ta del av grundläggande dokument samt det pågående flödet av ärenden och beslut.

Revisorerna bedömer om styrelserna och nämnderna åstadkommit förutsättningar för styrning av verksamheterna, om de har väl uppbyggda strukturer och om det finns inbyggda kontroller i arbetet.

Revisorerna granskar att fullmäktiges och nämndernas egna beslut genomförs, att mål och syften uppnås samt att system och rutiner tillämpas på det sätt som var avsett.

Revisorerna granskar även årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning och delårsrapporter.

Revisorerna blickar även tillbaka och följer upp vad som hänt efter tidigare granskningar.

Den årliga granskningen genomförs såväl på styrelse- och nämndnivå som på övergripande nivå för regionen, inklusive regionens bolag.

En grundläggande tanke är att den årliga granskningen ska ske i dialog mellan revisorer och styrelser, nämnder och förvaltningar. Fokus riktas på styrning och intern kontroll.

Fördjupad granskning

Vid sidan av den årliga granskningen bedriver regionens revisorer även s.k. fördjupad granskning. I den fördjupade granskningen ägnar revisorerna mer tid och kraft åt att borra på djupet i ett mindre antal projekt. I den fördjupade granskningen handlar det i allmänhet inte om att utvärdera verksamheten hos olika förvaltningar eller bolag, utan snarare om hur de eller regionen i stort klarar att hantera större och mer komplicerade och övergripande frågor. Den fördjupade granskningen är i allmänhet inte heller återkommande.

Vår metod - COSO-modellen

Regionens interna styrning och kontroll
Den amerikanska oberoende revisionsorganisationen Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) har beskrivit den interna styrningens och kontrollens olika beståndsdelar och deras samband i en en särskild modell, den s.k. COSO-modellen.

Fem viktiga faktorer
För att kunna förklara och förstå resonemanget i modellen måsta man dela upp den i fem olika delar.

Styrningsmiljön är den omgivning som den interna styrningen och kontrollen verkar i och påverkas av. Det är t.ex. lagar, andra regler och policies, organisationens värdegrund och kultur, dess ledning och ledningens syn på etik, fördelningen av ansvar och befogenheter samt ledningens övriga agerande i olika sammanhang. Alla dessa faktorer utgör tillsammans styrningsmiljön.

Riskidentifieringen är de bedömningar och analyser av risker, hot, möjligheter och framgångsfaktorer som ledningen gör. Ledningen ansvarar även för hur den interna styrningen och kontrollen är utformad.

Styrningsåtgärder är de åtgärder och rutiner som utarbetats för att fel ska upptäckas, åtgärdas och även förebyggas. Styrningsåtgärder kan även finnas inbyggda i såväl organisationsstruktur som rutiner.

Information och kommunikation är grundläggande förutsättningar för att styrningen ska fungera. Kommunikation i form av utbyte av aktuell och relevant information mellan medarbetare och ledning är en nödvändighet.

Uppföljning med rapportering om styrningens effekter på verksamheten måste ske regelbundet bl.a. för att ledningen ska kunna anpassa styrningen till uppkomna aktuella risksituationer. Uppföljningsrutinerna siktar i detta sammanhang främst på att rapportera brister i den interna styrningen och kontrollen. Det kan då vara fråga om både kontinuerlig övervakning och punktvisa insatser.

Kontakt

Revisionen
Västra Götalandsregionen
462 80  Vänersborg

Telefon: 010 441 05 91
E-post:  

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m