Revision är mer än bara siffror
– också verksamheten granskas

 

Revision, revisorer och revisorsrapporter förknippas oftast med siffror, med räkenskaper och frågan om att debet och kredit ska gå ihop. Men revision är mer än så. Också själva verksamheten granskas för att se om allt sköts på bästa sätt. Ungdomsmottagningarnas tillgänglighet på webben, om det anlitas svart arbetskraft i Västra Götalandsregionens byggprojekt och hur vårdcentralerna följer riktlinjer om läkemedelsgenomgångar för äldre – det är bara några exempel på vad som granskas.

Marit Käppi är en av Västra Götalandsregionens nio sakkunniga yrkesrevisorer. Hon är utbildad statsvetare och utredningssociolog och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt just revision.

– Ibland är granskningarna mycket omfattande och det kan det ta lång tid innan vårt arbete ger effekter ute i verksamheterna, men ibland ger våra granskningar snabba resultat.

Ett sådant exempel är när Marit Käppi höll i granskningen av ungdomsmottagningarnas tillgänglighet på internet för några år sedan.

För att kunna genomföra den granskningen hade regionens revisorer tagit hjälp av en professionell kommunikationsbyrå och av ungdomar från högstadie- och gymnasieskolor runt om i Västra Götaland.

Vad de såg var att det saknades struktur, samordning och enkla sökvägar – brister som gjorde att ungdomar bosatta i regionen hellre vände sig till Umo, den nationella ungdomsmottagningen på nätet, än till sin egen ungdomsmottagning.

– Men bara några månader efter att resultatet presenterats hade fullständig oordning vänts till struktur och ordning. Då ser man att vårt arbete inte är förgäves, säger Marit Käppi.

Som tjänsteman och sakkunnig yrkesrevisor är det hennes uppgift att ta fram underlag så att de politiskt tillsatta revisorerna, som är de som har det formella revisorsansvaret, kan ta ställning till om verksamhet och ekonomi skötts på bästa sätt. Och att nämnder och styrelser tagit ansvar för beslut som fattats i regionfullmäktige.

Förutom djupgående genomgångar av vissa utvalda verksamheter, granskas all verksamhet i regionen löpande. På Marit Käppis bord ligger att följa vad som sker exempelvis i kulturnämnden, Kultur i Väst, Västarvet, miljönämnden och fastighetsnämnden.

Det innebär bland annat att hon läser protokoll och handlingar och regelbundet träffar ledningarna för de olika verksamheterna.

Ett spännande uppdrag som hon och hennes kolleger påbörjat nu i höst är att belysa vilken kontroll fastighetsnämnden har över att det inte anlitas ”svart” arbetskraft i regionens byggprojekt.

– Det görs fastighetsinvesteringar för över en miljard per år i regionen. Och då byggbranschen är en personalintensiv verksamhet finns det alltid en risk att någon underleverantör anlitar ”svart” arbetskraft med uteblivna skatteintäkter och lönedumpning som följd. Det är det vi ska undersöka nu, säger Marit Käppi.

Försöker arbeta framåtsyftande

Trots att ordet revision betyder tillbakablick menar Marit Käppi att hon och de andra revisorerna alltid försöker att arbeta framåtsyftande.

– Det är ett roligt och omväxlande jobb, man träffar mycket folk och lär sig otroligt mycket. Jag tror faktiskt att verksamheterna ser oss som en resurs och inte som ett hot, säger Marit Käppi som ofta är på resande fot för att träffa olika verksamheter runt om i regionen.

Under flera år har riskhantering och intern kontroll varit ett tema för revisorernas granskningar. Bland mycket annat har de tittat på hur hälso- och sjukvården arbetar för att nå fullmäktiges mål om att utveckla sin effektivitet, om hur vårdkedjan vid psykiska funktionshinder fungerar och hur regionens bolag följer regionens miljöpolicy.

Granskningar som är på gång just nu, förutom kontroll av eventuell förekomst av ”svart” arbetskraft i regionens byggprojekt, är att belysa hur äldrevårdskedjan fungerar mellan olika vårdgivare, hur vårdcentralerna följer regionens riktlinjer om läkemedelsgenomgångar för äldre, samt vilka strategier Västra Götalandsregionen har när det gäller antalet vårdplatser och hur dessa fördelas.

Utåt kan det framstå som att en enskild verksamhet kritiseras när revisorerna påpekar eventuella brister. Men det är mot de folkvalda politikerna i ansvariga nämnder eller styrelser som kritiken riktas, eftersom det är deras ansvar att skapa förutsättningar för verksamheterna så att de kan arbeta och leva upp till målen.

Ulf Sjösten är förtroendevald revisor, det vill säga politiskt tillsatt, och ordförande i revisorskollegiet.

– Vår uppgift är att vara granskare, men också att vara en resurs för verksamheten, bland annat genom att sprida kunskap om exempelvis risken för oegentligheter och vikten av intern kontroll.

Ulf Sjösten menar att det finns en klar demokratiaspekt i revisorernas arbete, då ju uppgiften är att titta på hur givna ekonomiska medel används.

– I senaste revisionsberättelsen påpekar vi att det finns beslut som fattats av regionfullmäktige men som inte genomförts. Där har vi en mycket viktig roll – det är ju oerhört viktigt att besluten genomförs.

Ulf Sjösten tycker att samarbetet mellan de politiskt tillsatta revisorerna och regionens anställda revisorer fungerar utmärkt. Samtidigt poängterar han att det är viktigt att göra det tydligt att varje revisor är formellt självständig och har ett eget revisorsansvar.

Text: Lisbeth Hedberg

Foto: Anna Rehnberg

Marit Käppi i orange soffa med pärmar i knät, vänligt leende.- Trots att ordet revision betyder tillbakablick försöker vi alltid arbeta framåtsyftande, säger Marit Käppi , sakkunnig yrkesrevisor vid regionens revisionsenhet.

FAKTA

 • Västra Götalandsregionens revision består av två delar; dels elva förtroendevalda politiskt tillsatta revisorer i revisorskollegiet och dels tolv tjänstemän på regionkansliets revisionsenhet, varav nio yrkesrevisorer som är sakkunniga inom olika områden.

• De förtroendevalda revisorerna har regionfullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet och att kontrollera att regionstyrelsen och övriga nämnder och bolag genomför fullmäktiges beslut.

• De förtroendevalda revisorerna ska vara både formellt och sakligt oberoende i förhållande till verksamheterna som de har i uppgift att granska. De kan inte vara ledamöter i regionfullmäktige eller i någon av regionens övriga nämnder eller styrelser.

• För att skapa fördjupad kännedom och kunskap är både förtroendevalda och sakkunniga revisorer grovt indelade i tre grupper; en för granskning av sjukhusen, en för primärvård och tandvård, och en för det som kallas övrig verksamhet.

uiqt|wBivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m