FAKTA

 • Västra Götalandsregionens revision består av två delar; dels elva förtroendevalda politiskt tillsatta revisorer i revisorskollegiet och dels tolv tjänstemän på regionkansliets revisionsenhet, varav nio yrkesrevisorer som är sakkunniga inom olika områden.

• De förtroendevalda revisorerna har regionfullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet och att kontrollera att regionstyrelsen och övriga nämnder och bolag genomför fullmäktiges beslut.

• De förtroendevalda revisorerna ska vara både formellt och sakligt oberoende i förhållande till verksamheterna som de har i uppgift att granska. De kan inte vara ledamöter i regionfullmäktige eller i någon av regionens övriga nämnder eller styrelser.

• För att skapa fördjupad kännedom och kunskap är både förtroendevalda och sakkunniga revisorer grovt indelade i tre grupper; en för granskning av sjukhusen, en för primärvård och tandvård, och en för det som kallas övrig verksamhet.

uiqt|wB&uiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m