Revisorskollegiet

Revisorernas uppdrag är att kontrollera att regionstyrelsen och övriga nämnder och bolag verkställer de uppdrag fullmäktige beslutat om.

Revisorerna är förtroendevalda och elva till antalet. Varje enskild revisor utför självständigt sitt uppdrag i förhållande till övriga revisorer.

Revisorskollegiet bildar ingen nämnd.  I en nämnd tas kollektiva beslut eller majoritetsbeslut. I revisorskollegiet däremot svarar var och en av ledamöterna för sin egen förvaltning. En enskild revisor kan därför notera sin avvikande mening i en gemensam berättelse eller lämna egen revisionsberättelse.

Revisorernas ordförande brukar väljas från den politiska oppositionen till skillnad från nämnderna, där ordföranden företrädeer majoriteten. Revisorskollegiet har tiotalet protokollförda sammanträden varje år.

De förtroendevalda revisorerna skall vara både formellt och sakligt oberoende i förhållande till dem de är satta att granska.

Formellt markeras oberoendet av

  • kommunallagens föreskrifter om jäv,
  • god revisionssed
  • egen förvaltning samt
  • att revisorernas budgetäskanden behandlas av ett särskilt beredningsorgan.

Sakligt skall oberoendet märkas av att revisorerna utför sitt uppdrag opartiskt och med objektivitet.

Revisorerna är indelade i tre arbetsgrupper efter lika många granskningsområden.  De tre områdena är:

  • sjukhusen
  • primärvård
  • övrig verksamhet

Grupperna sammanträder normalt en gång per månad.

Revisionsuppdrag i bolag och stiftelser
I regionens bolag utses dels förtroendevald revisor ur revisorskollegiet, även kallad lekmannarevisor, dels auktoriserad revisor. Lekmannarevisorn granskar bolaget utifrån det kommunalrättsliga perspektivet. Företagets verksamhet utvärderas alltså mot bakgrund av regionens ändamål. Den auktoriserade revisorn granskar bolagets verksamhet utifrån aktiebolagslagens krav.

Kontakt

Revisorskollegiet
Västra Götalandsregionen
462 80  Vänersborg

Telefon: 010 441 05 91
E-post:  


Förtroendevalda revisorer

Revisorskollegiets protokoll

Revisorskollegiet håller 4-6 protokollförda sammanträden varje år.

Protokoll 2007 och senare

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m