Hållbar upphandling

Västra Götalandsregionens miljöpåverkan sker till stor del genom valet och användningen av olika produkter i verksamheterna. För att kunna medverka i förbättringar av VGRs miljöpåverkan är det därmed viktigt att ha ett effektivt arbetssätt avseende miljöanpassad upphandling och inköp.

Etiska krav i våra upphandlingar ställs i första hand på produktion av varor utanför Sveriges gränser. De etiska kraven bygger i stora delar på ILO:s och FN:s konventioner samt den nationella lagstiftningen i produktionslandet.  Sveriges landsting och regioner har arbetat med sociala krav i upphandlingar sedan 2006, och sedan 2010 är samtliga landsting och regioner i Sverige delaktiga i detta arbete.

En entydig definition på vad som innefattas i begreppet social hänsyn är svår att ge. För vår del kan man säga att social hänsyn innebär krav/villkor i en upphandling som syftar till att förbättra förutsättningarna för invånarna inom Västra Götalandsregionen att nå en ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället. Det innebär bland annat att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak.

Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Varje år omsätter regioner och landsting cirka 120 miljarder kronor vid inköp av produkter och tjänster. Många av dessa produkter tillverkas i utvecklingsländer där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter och brott mot andra grundläggande internationella konventioner. Det är av yttersta vikt att landsting och regioner bedriver verksamheten så att den främjar en hållbar utveckling.

I enlighet med det ska vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.  Det gör vi genom att utveckla processer och rutiner för att tillse goda villkor i våra leverantörskedjor – såväl nationellt som internationellt.

Sedan 2010 samarbetar samtliga regioner och landsting med att utveckla metoder för att ställa och följa upp sociala krav i upphandling. Det nationella arbetet, kallat Socialt Ansvar i Offentlig Upphandling, verkar för att de varor och tjänster som köps in är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

uiqt|wBtmvi5uwlqopH%vozmoqwv5{mtmvi5uwlqopH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m