Miljökrav

Miljö och hälsa hänger starkt samman. Utgångspunkten för Västra Götalandsregionens, VGR's satsning på miljöfrågor är att genom förebyggande arbete undvika att fler människor blir sjuka. Miljöprogrammet syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning.

En hållbar utveckling globalt och som främjar Västra Götaland. Ett fram­gångsrikt miljöarbete i våra verksamheter visar att vi är föregångare och trovärdiga i arbetet med att skapa hållbar regional utveckling av produkter som kan nå globala marknader.

Miljöpåverkan

En stor del av VGRs miljöpåverkan sker genom konsumtion av varor och tjänster. Denna påverkan kan minska genom att miljöprogrammet utgör en del av underlaget när VGRs behov inför upphandling definieras, att tydliga miljökrav sedan ställs vid upphandling och att dessa följs upp under avtalsperioden.

Miljökompetens

Vissa upphandlingar är av stor betydelse för att målen i miljöprogrammet ska kunna nås. I projektgrupperna som genomför dessa upphandlingar ska miljökompetens säkerställas. I de fall det finns en valmöjlighet mellan en miljöanpassad produkt och en konventionell produkt är det varje förvaltning och bolags ansvar att efterfråga bästa miljöval ur sortimentet vid beställ­ning/inköp. Servicenämnden tydliggör i beställningsverktyget vad som är bästa miljöval.

Regionalt samarbete

Koncerninköpsorganisationen tillsammans med VGRs miljösekretariat har ett samarbete med förvaltningarnas miljöchefer/miljösamordnare med syftet att öka efterfrågan och inköp av miljöanpassade varor och tjänster.

Gruppens primära arbetsområden är att identifiera de upphandlingsområden som är prioriterade ur miljöhänsyn, att ta fram förslag till regiongemensamma miljökrav, samt ta fram strategier för att kommunicera ut miljömervärdet till verksamheterna för att möjliggöra ett miljömedvetet produktval vid inköp. Arbetsgruppen är rådgivande till Västra Götalandsregionens inköpsråd.

uiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m