Politiken i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att den styrs av demokratiskt valda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen.

Regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för Västra Götalandsregionens verksamhet. Fullmäktige utser också politikerna i Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser, beredningar, utskott och kommittéer.

I Västra Götalandsregionen finns cirka 1 100 politiker på olika politiska uppdrag. De kommer från hela Västra Götaland och de flesta är fritidspolitiker med andra yrken.

Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål, prioriteringar. Och det är de 51 000 medarbeternas uppgift att driva och utveckla verksamheterna utifrån de politiska besluten.

De politiska organen har stöd av kanslier och sekretariat. Här finns tjänstemän som gör utredningar, analyser och beräkningar, utformar planer och förslag som underlag för de politiska besluten.

Politiker kontaktuppgifter (Klicka på namnen så får du kontaktuppgifter.)

Den politiska makten

Politikerna i Västra Götalandsregionen representerar olika politiska partier. Partiernas fördelning i regionfullmäktige – mandatfördelningen – utgår från valresultatet. Oftast styr partier som tillsammans har majoritet, det vill säga minst 75 av de 149 mandaten. Efter valet 2014 bildar Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna majoritet med 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Den nuvarande oppositionen i regionfullmäktige består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och Sverigedemokraterna.  

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande. 

Partier i Västra Götalandsregionen

Beställar–utförarmodellen

Västra Götalandsregionen tillämpar den så kallade beställar-utförarmodellen för att styra ekonomin och verksamheterna. Det innebär att de politiska organen inte bara har olika ansvarsområden utan också helt olika roller.

Som ägare fördelar regionfullmäktige huvuddelen av Västra Götalandsregionens pengar till de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna och till kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden. Nämnderna är beställare. De bevakar och kartlägger invånarnas behov inom sina respektive ansvarsområden. Utifrån behoven "beställer" de den verksamhet som medborgarna ska ha tillgång till genom att teckna avtal eller ge uppdrag åt olika verksamheter, "utförare". Utförare är de egna sjukhusen, förvaltningarna, verksamheterna och bolagen, men det kan också vara externa verksamheter som inte ägs av Västra Götalandsregionen.

Det är med andra ord helt olika politiska uppdrag
– att företräda invånarna i en "beställarnämnd",
– att företräda en verksamhet/"utförare", till exempel i en sjukhusstyrelse,
– att företräda Västra Götalandsregionen som ägare och arbetsgivare i regionfullmäktige, regionstyrelsen eller ett utskott.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Västra Götalandsregionen med det yttersta ansvaret för Västra Götalandsregionens verksamhet, ekonomi och inriktning. Fullmäktige beslutar om långsiktiga mål, inriktning och prioriteringar, fastställer regionskatten och fördelar pengarna till de olika politiska nämnderna. De 149 ledamöterna väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen vart fjärde år. 

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Direkt under regionfullmäktige finns regionstyrelsen, som leder det politiska arbetet i Västra Götalandsregionen. Styrelsen förbereder alla ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige och tar också beslut i många löpande ärenden.

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter som är politiker på heltid. Åtta är regionråd och representerar ledningen och sju är oppositionsråd.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens utskott, beredningar och kommittéer

Inom regionstyrelsen finns två utskott med särskilda ansvarsområden: ägarutskottet och personalutskottet. Utskotten förbereder ärenden inför beslut i regionstyrelsen. I vissa frågor har utskotten rätt att fatta egna beslut.

Två kommittéer är knutna till regionstyrelsen: kommittén för rättighetsfrågor respektive kommittén för folkhälsofrågor. 

Beredningen för hållbar utveckling, beredningen för forskning och utveckling samt samrådet för externa relationer bereder också frågor till regionstyrelsen.  

ÄgarutskottetPersonalutskottetKommittén för rättighetsfrågor Kommittén för folkhälsofrågor

Nämnder för kollektivtrafik, regionutveckling, kultur, miljö

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för och är beställare av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Utförare är Västtrafik som i sin tur sluter avtal med leverantörer inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiknämnden

Regionutvecklingsnämnden ska främja tillväxt och utveckling genom insatser inom näringslivsutveckling, turism, forskning, infrastruktur, internationella frågor och EU-frågor. Dessutom finansierar nämnden och ger uppdrag till bland annat Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner, naturbruksgymnasierna, Film i Väst.

Regionutvecklingsnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kulturpolitiken och beslutar om utveckling, stöd, projekt och verksamheter inom kulturområdet i hela Västra Götaland. Nämnden finansierar och ger uppdrag åt en mängd kulturverksamheter, bland annat egna verksamheter som muséer, regionteater, folkhögskolor, Göteborgsoperan, Göteborgssymfonikerna, Film i Väst.

Kulturnämnden

Miljönämnden stödjer initiativ och fattar beslut som ska bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle. Nämnden ska också främja Västra Götalandsregionens interna miljöarbete. Nämnden finansierar även Botaniska Trädgården i Göteborg.

Miljönämnden

Beredningen för hållbar utveckling behandlar frågor inom de fyra nämndernas områden som också berör kommunerna i Västra Götaland, inte bara Västra Götalandsregionen. I beredningen ingår både kommunpolitiker och regionpolitiker. Beredningen är underställd regionstyrelsen. Besluten tas i regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Beredningen för hållbar utveckling

Nämnder för hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska verka för en god hälsa och en vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Fem hälso- och sjukvårdsnämnder ansvarar för att invånarna i respektive nämndområde har tillgång till god hälso- och sjukvård. Hit hör primärvård, sjukhusvård, tandvård, verksamhet/stöd för personer med funktionsnedsättning samt folkhälsoinsatser.

Nämnderna kartlägger befolkningens behov, för dialog med brukargrupper och medborgare. De förhandlar, utvärderar, ställer krav och tecknar avtal med olika ”utförare” inom hälso- och sjukvården. Nämnderna har avtal både med egna verksamheter inom Västra Götalandsregionen och med privata vårdgivare.

Om du vill påverka hälso- och sjukvården vänder du dig till din hälso- och sjukvårdsnämnd. Det är hälso- och sjukvårdsnämndernas uppgift att föra dialog med medborgarna inom sina nämndområden. (Om det gäller enskilda sjukvårdsärenden vänder du dig till vårdgivaren eller patientnämnden.)

Hälso- och sjukvårdsnämnder

Styrelser

Styrelsernas uppgift är att leda en verksamhet, till exempel ett sjukhus, en förvaltning eller ett bolag. Styrelsen ansvarar för att verksamheten drivs effektivt och utvecklas enligt överenskommelser med beställare/ uppdragsgivare (vanligen en nämnd) och enligt ägarens mål och intentioner.

Styrelser inom hälso- och sjukvård

Styrelser inom helägda bolag, kultur, utbildning m.m finns i listan till höger, alternativt sök under

Politiker kontaktuppgifter

Patientnämnderna 

De fem patientnämnderna hjälper patienter när det uppstått problem i sjukvården. Nämnderna är en opartisk instans mellan medborgare/patient och vårdgivare. 

Patientnämnderna

Revisorerna

Revisorerna har regionfullmäktiges uppdrag att kontrollera hur regionstyrelsen, nämnder och bolag genomför sina uppgifter och de politiska besluten.

Revisorerna

Interna nämnder

FastighetsnämndenServicenämndenNämnden för Hälsan och stressmedicin

Politiska organ, A-Ö

uiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m