Samverkan och kvalitet - Västra Götalandsregionens budget 2011

”Människorna i varje generation ska bära kostnaderna för den service de själva beslutar om.”

Hur klarar vi välfärden med begränsade resurser?

De senaste årens lågkonjunktur och den rådande osäkerheten kring den framtida ekonomiska utvecklingen sätter sin prägel på Västra Götalandsregionens budget för 2011. Vi måste också i fortsättningen vara sparsamma med våra resurser, men samtidigt utveckla och höja kvaliteten i våra verksamheter. Det är naturligtvis en stor utmaning att åstadkomma mer utan att kostnaderna ökar, men vi är övertygade om att det går. Genom små, ständiga förbättringar och utökad samverkan där vi lär av varandras framgångar kan vi arbeta effektivare och nå våra mål. I grunden har vi stabila finanser som ger oss förutsättningar att genomföra viktiga satsningar inom vård, kollektivtrafik, forskning och kultur. För att bibehålla en hög nivå på verksamheten under 2011 kommer vi att använda en del av de reserver som byggts upp under tidigare goda år och låna till vissa nyinvesteringar. När konjunkturen vänder uppåt igen ska reserverna återställas och lånen betalas tillbaka. Det är en sund och långsiktigt hållbar ekonomisk politik, som gör att vi kan mildra konsekvenserna av konjunktursvackor, utan att överskrida våra tillgångar. Vår utgångspunkt är att människorna i varje generation ska bära kostnaderna för den service de själva beslutar om och inte lämna över bördan till andra. Det är en tanke som väger tungt i 2011 års budget.


I den här publikationen kan du läsa om hur Västra Götalandsregionens resurser kommer att fördelas under 2011 och vilka områden som prioriteras. Innehållet är baserat på Västra Götalandsregionens budget 2011 ”Samverkan och kvalitet”, som beslutades av regionfullmäktige i juni 2010. Budgeten
är det viktigaste styrdokumentet för all verksamhet inom Västra Götalandsregionen.


Vårt uppdrag

Västra Götalandsregionens uppdrag är att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. Vi ska:

  • erbjuda invånarna i Västra Götaland en god hälso och sjukvård samt verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Verksamheter: hälso- och sjukvård samt tandvård.
  • främja Västra Götalandsregionens tillväxt och utveckling i samverkan med medborgare, företag, organisationer, kommuner, högskolor, universitet och statliga organ. Verksamheter: regional utveckling, kollektivtrafik, kultur samt miljö.

 

Så fördelas resurserna i Västra Götalandsregionen

Diagram - fördelning av skatten 2009 - se pdf för siffror

Diagram - intäkter 2009 - se pdf för siffror

Diagram - kostnader 2009 - se pdf för siffror

 Fördelning, intäkter och kostnader - diagrammen i textform  

2011 fokuserar vi på att...

  • Upprätthålla en hög kvalitet i alla verksamheter.
  • Samverka för att åstadkomma mer med befintliga resurser.
  • Forsätta satsningen på jobb och tillväxt.

Västra Götalandsregionen i korthet

Västra Götalandsregionen bildades 1999 och är en politiskt, demokratiskt styrd organisation, vars verksamheter finansieras med skattemedel. I regionfullmäktige finns åtta partier representerade. Socialdemokraterna (52 mandat), Folkpartiet (14 mandat) och Centerpartiet (11 mandat) bildar majoritet med 77 av totalt 149 mandat. För övriga fem partier fördelar sig mandaten så här: Moderaterna 36, Kristdemokraterna 12, Vänsterpartiet 10, Miljöpartiet de gröna 8 och Sjukvårdspartiet 1. Till detta kommer fem politiker som tidigare representerade Sjukvårdspartiet men som lämnat sitt parti under mandatperioden.

Så här beställer du budgeten

Ska du skriva ut budgeten i kortversion bör du använda pdf:en i länken ovan. Vårt tryckeri kan också bistå med utskrifter om du till exempel behöver många exemplar. Kontakta tryckeriet på This is a mailto link. Ange hur många exemplar du behöver och adressen dit de ska skickas.

uiqt|wB|z%yksmzqm|5%vjoH%vozmoqwv5{m|z%yksmzqm|5%vjoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m