Nämnder och styrelser

Många av de politiska besluten i Västra Götalandsregionen tas i nämnder, styrelser och andra politiska organ med olika ansvarsområden. Ledamöterna företräder olika politiska partier och utses av regionfullmäktige.

Hur många ledamöter ett parti har i en nämnd styrs av valresultatet. Det gäller också posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande. Den nuvarande sammansättningen i nämnder och styrelser utgår från omvalet till regionfullmäktige 2011. Den 25 november 2014 utser regionfullmäkige ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder för den nya mandatperioden efter valet 2014.

Politikerna kommer från hela Västra Götaland. De flesta är fritidspolitiker och har andra yrken.

De flesta nämnder, styrelser, utskott och kommittéer är underställda regionfullmäktige. Undantag är revisorerna och patientnämnderna som är fristående.

Ärendena som behandlas i nämnderna och styrelserna kan ta olika vägar till sammanträdesbordet. En är att en politiker, eller en grupp politiker, tar upp ett ärende på eget initiativ eller att medborgare hört av sig med förslag. En annan väg är att tjänstemän gör utredningar som resulterar i ett förslag till nämnden eller styrelsen. Också dessa utredningar kan beröra frågor som från början initierats av medborgare.

Läs mer om hur Västra Götalandsregionen styrs politiskt

Läs mer om regionfullmäktige

Den politiska organisationen

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m