Miljö i budget

www.vgregion.se/budgetmiljo

Västra Götalandsregionens gemensamma budget är det samlade, styrande dokumentet för alla verksamheter. Där anger politikerna den övergripande inriktningen och prioriterade målen för arbetet. Dessutom ges särskilda uppdrag till vissa nämnder och styrelser.

Miljönämnden beslutar om en egen detaljbudget för att själv och genom miljöavdelningen arbeta i den strategiska riktning som är beslutad, och för att nå de övergripande målen som gäller för alla verksamheter. Miljönämndens detaljbudgetar hittar du som pdfdokument i Dokumentruta.

Budget 2017

VGR:s centrala budget innehåller tre strategiska mål som bryts ned i tio prioriterade mål för 2017-2019. M

Detta prioriterade mål - egentligen två eftersom det dels handlar om Västra Götaland dels om VGR som organisation - är prioriterat för miljönämnden:

"Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska."

Fokusområden

För det prioriterade målet har miljönämnden valt följande fokusområden. 

 • Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land
 • Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland
 • Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar
 • Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas
 • Utveckla Göteborgs botaniska trädgård för 2017. 

Budget 2016

Se prioriteringar och uppdrag i Västra Götalandsregionens centrala budget för 2016.

En utmaning för Västra Götaland och Västra Götalandsregionens verksamheter är klimat- och miljöfrågorna. Som prioriterat mål för detta är "Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska."

"Ett kraftfullt miljöarbete" är rubriken för ett avsnitt med följande underrubriker.

 • En fossiloberoende region
 • Föregångare i det egna miljöarbetet
 • Fokusera på klimatstrategin och stimulera biogasanvändning
 • Lyft fram friluftsliv och främja biologisk mångfald

Som fokusområden lyfts att:

 • Minska verksamhetens avfallsmänder OCH verka för cirkulära affärsmodeller SAMT skärpta miljökrav vid upphandlingar.
 • Ge bättre möjligheter till livsmedel- OCH energiproduktion SAMT stimulera ökad användning av biogas.
 • Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård 

Budget 2016 

Budget 2015

I budgeten för 2015 sägs att "Västra Götaland ska vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region som tar globalt miljöansvar."

Som en av sex regionövergripande politiska prioriteringar ingår "Kraftfullt miljöarbete".

"Miljönämnden tillförs 15 mnkr från 2015. Medlen används för att höja ramen till Botaniska Trädgården med 5 mnkr samt 10 mnkr till arbetet med klimat och energifrågor inom regionen."

Budget 2014

Politiska prioriteringar och fokus

 • Intensifiera arbetet med klimatöverenskommelser.
 • Att genom samordnings- och stödjande arbete ta det övergripande ansvaret för framtagandet av strategier för miljöarbete i Västra Götalandsregionens alla verksamheter.
 • Driva energi, transport- och livsmedelsutvecklingen i Västra Götaland mot målen om hållbar konsumtion och resursanvändning.

Uppdrag till miljönämnden

 • Miljönämnden får i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Botaniska trädgård ta fram en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten.
 • Miljönämnden får i uppdrag att ta fram program för klimatkompensation i Västra Götalandsregionen.
 • Miljönämnden får i uppdrag att beskriva vägen för att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland år 2030 och lyfta fr��gan till regionstyrelsen.

Övergripande mål och indikatorer

 • Miljönämnden ska driva på ett omställningsarbete för att invånarna i Västra Götaland ska vara oberoende av fossil energi år 2030.

För alla indikatorer och mätbara mål se i Västra Götalandsregionens budget 2014, sidan 34-35.

Budget 2013

De  prioriterade målen 2013 var samma som 2012.  

Budget 2012

Även i Västra Götalandsregionens gemensamma budget för 2012  är de prioriterade målen inom miljöområdet att:

 • användningen av fossil energi ska minska
 • antalet resta mil i tjänsten ska minska
 • användningen av miljö-och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut
 • alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem.

I övrigt ska Västra Götalandsregionen bland annat utnyttja sina möjligheter att ställa höga miljömässiga och sociala krav vid upphandling. Västra Götalandsregionen ska också minska köttkonsumtion genom att erbjuda fler vegetariska alternativ i sina verksamheter, och öka resandet med kollektivtrafik. 

Budget 2011

I Västra Götalandsregionens budget för 2011  gällde följande prioriterade mål på miljöområdet.

 • Användningen av fossil energi ska minska
 • Antalet resta mil i tjänsten ska minska
 • Användningen av miljö-och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut
 • Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem

Ett uppdrag till regionstyrelsen var att ta fram en handlingsplan för hur Västra Götalandsregionen kan bli oberoende av fossil energi och bränsle till år 2020.

Andelen ekologiska livsmedel skulle också öka till minst 30% inom Västra Götalandsregionen.  

Budget 2010

Västra Götalandsregionens budget för 2010  gällde följande prioriterade mål på miljöområdet.

 • Användningen av fossil energi ska minska
 • Antalet resta mil i tjänsten ska minska
 • Användningen av miljö-och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut
 •  

Uppdrag enligt budget 2009

I budget 2009 för Västra Götalandsregíonen anges uppdraget att

 • "följa vilka effekter klimatförändringen har för ett liv i hälsa i Västra Götaland"

Som prioriterade mål om miljö gäller att minska andelen fossila bränslen i Västra Götaland och att antalet resta mil i tjänsten ska minska för regionanställda. Dessutom ska miljö- och hälsofarliga kemikalier fasas ut.

Uppdrag enligt budget 2008

I Västra Götalandsregionens budget 2008 fick miljönämnden uppdraget att

 • ta initiativ till ett program för att uppmärksamma havsmiljöproblematiken och frågor kopplade till Västerhavet.
 • tillsammans med gymnasiestyrelsen ta fram ett program för hur naturbruksgymnasierna kan bli en del av arbetet med att minska fossilberoendet i Västra Götaland.

Prioriterade mål för miljön som gäller alla verksamheter, är att andelen ekologiska livsmedel ska öka, energiförbrukningen ska minska liksom behovet av fossila bränslen, och att andelen som reser kollektivt istället för med bil och det totala kollektivresandet ska öka. Miljö- och hälsofarliga produkter ska fasas ut.

Som ett strategiskt mål anges att de egna verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska. 

Uppdrag enligt budget 2007

I budget 2007 fanns två uppdrag till miljönämnden som skulle:

 • vara pådrivande för att öka antalet bostäder med passivhusstandard i Västra Götaland.
 • ta initiativ för att förbättra miljön i Västerhavet.

Beredningsgruppen för miljö fick uppdragen att:

 • ta fram en strategi för att bryta beroendet av fossil energi i Västra Götaland.
 • ta initiativ för en nordisk vätgasstrategi.

Som prioriterat mål i budget 2007 angavs att miljömärkningen av besöksmål i Västra Götaland ska öka.

Uppdrag enligt budget 2006

I budget för 2006 var miljönämndens uppdrag att

 • i samverkan med övriga förvaltningar, se över möjligheterna att förändra personalens resor till och från och i arbetet. Åtgärder skulle tas fram för att kunna minska utsläppen, öka säkerheten och minska kostnaderna för tjänsteresor. 

De prioriterade miljömålen för alla verksamheter var att andelen ekologiska livsmedel skulle öka, energianvändningen minska, och att miljöprofilen skulle stärkas inom upphandlingarna.

Budget 2005

För 2005 gällde att fler insatser skulle göras inom området vatten, samt att alla förvaltningar skulle införa miljöledningssystem under året.

Strategisk inriktning i budget

Västra Götaland ska ha en hållbar utveckling som kommer alla till del.

Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden.

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare i arbetet med att minska egna verksamheters negativa påverkan.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m