Miljönämnden extra handlingar - ansökningar och bilagor

Sidans kortnamn är www.vgregion.se/mnxhandlingar

Här finns de dokument som bilagor, remisser och utredningar som vi tycker är för omfattande att bifoga till handlingarna med kallelsen till miljönämnden.

Här hittar du också beslut i delegeringsärenden. I ruta till höger finns presentationer och andra dokument som nämnden tagit del av eller efterfrågat i samband med sammanträden.


Miljönämndens sammanträde 1 februari 2017

Alla handlingar finns bifogade i utskicket tiill miljönämnden och på denna sida:
http://www.vgregion.se/mnhandlingar

Information/presentationer

Kort information MN Helena L Nilsson

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland - status remissvar, tidplan Gerda Roupe

Årsredovisning 2016 MNHelena L Nilsson, Lars Karlsson, Anne-Marie Bodin

Vänskapsregionerna Lars Karlsson

Klimatväxling 2017 Johanna Knape

Handlingsprogram för hållbara maritima näringar 2016-2019Jessica Hjerpe Olausson 

Mikroplaster i havet Frida Åberg, Havs och Vattenmyndigheten

Tema vatten Tomas Österlund, Gunilla Fransson Bangura

Anmälningsårenden

Beslut från regionfullmäktige
1. RF 2016-11-29, § 198 Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2017-2020Dnr 2016-043032. RF 2016-11-29, § 209 Motion av Heiiki Klaavuniemi med flera (SD) om antibiotikafri mar i regionens verksamheter Dnr MN 2016-002733. RF 2016-11-29, § 214 Ledamot och ersättare i miljönämnden Dnr 2016-05463/MN5. RF 2016-11-29, § 190 Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen Dnr 2016-05931

Beslut från regionstyrelsen och dess utskott
6. RS 2016-12-13 Rese- och mötespolicy samt riktlinjer Dnr RS 2016-024517. RS 2016-12-13, § 316 Handlingsplan fullföljda studier Dnr RS 2016-034848. RS 2016-12-13, § 322 Fördelning av investeringsramar per förvaltning Dnr RS 2016-071339. PU 2016-12-07, § 45 Verksamhetsplan för VGR AkademinDnr RS 2016-0045710. RS 2016-10-25, § 268 Svar på granskningsrapporten ”Granskning av nämnders och styrelser analyser i samband med rapportering till regionstyrelsen/regionfullmäktige”Dnr 2016-0642111. PU 2016-12-07, § 46 VGR Akademin – avgränsning av uppdrag, organisation och verksamhet Dnr RS 2016-0045712. PU 2016-12-07, § 43 Aktivitetsplan för hälsa och arbetsmiljö 2017Dnr RS 2013. PU 2016-12-07, § 44 Arbetsmarknadsinsatser16-06834 Dnr RS 2016-00333


Miljönämndens sammanträde 8 december

Alla handlingar finns bifogade i utskicket tiill miljönämnden och på denna sida:
http://www.vgregion.se/mnhandlingar

Presentationer läggs till här undet /efter miljönämmndens sammanträde


Miljönämndens sammanträde 27 oktober

InnovatumInformation från miljöchefenDetaljbudget 2016, Anne-Marie Bodin

Delegeringsärenden

A 1. Miljönämndens ordförandes beslut i ärenden som är så brådskande att de inte kan vänta till nästa sammanträde med miljönämnden
 2016-09-27 § 7 Delårsrapport miljönämnden augusti 2016: Miljönämnden godkänner Delårsrapport miljönämnden augusti 2016. MN 2016-00234

A 2. Miljönämndens ordförande beslut om uppdrag till miljönämndens ledamöter som deltagande i kurser och konferenser
 2016-09-27 § 8 Uppdrag till miljönämndens ledamöter som deltagande i kurser och konferenser: Samtliga i miljönämnden kan medverka som deltagande i biogaskonferensen2020 i Trollhättan den 26-27 oktober med övernattning. MN 2016-00301

A 3. Miljöchefens beslut om projekt på belopp upp till 300 000 kronor
 2016-10-06, § 27 Medel till projektet ”Gothenburg International Solar Hackathon”. MN 2016-00222

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige
 2016-09-30, § 158 Ersättare i miljönämnden: Wicktoria Insulan (M) utses som ny ersättare i miljönämnden. RS 2016-5463

Beslut från regionstyrelsen
 2016-09-28, § 229 Val av indikatorer för att följa upp fullmäktiges mål i budget 2017. RS 2016-04513

 2016-09-30, § 250 Yttrande över ” En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) RS 2016-04600

Övrigt
 Rapport Demokratitorg – En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från våren 2016. MN 2016–00261

.September 2016: Rapport: Kemikaliesmarta – Pilotprojekt: Väntrum, Barn- och ungdomsmottagning/Barn- och ungdomspsykiatri, Skene, Södra Älvsborgs Sjukhus. MN 2016-00310 


Miljönämndens sammanträde 8 september

Kort information MN, Helena L NilssonInför detaljbudget 2017 - mål och fokusområdenKlimatväxling återrapportering

Delegeringsärenden

Uppdrag till miljönämndens ledamöter som deltagande i kurser och konferenser
Mats Eriksson (SD) deltar i konferensen Electro Mobility in Smart Cities den 21 september 2016 i Göteborg.MN 2016-301Hållbara livsstilar – hur får vi det att hända mer? MN 2016-290Mot en hållbar textilkonsumtion och återvinning inom Västra Götaland. MN 2016-303

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige
2016-06-30, § 105 Delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen RS 2016-031322016-06-30, § 116 Budget 2017 RS 2016-023112016-06-30, § 112 Sammanträdestider 2017 för regionfullmäktige RS 2016-037572016-06-30, § 114 Motion av Jan Alexandersson med flera (V) om fler laddstolpar för elbilar MN 2016-001892016-06-30, § 115 Motion av Inga-Maj Krüger med flera (SD) om att se över behovet av laddstolpar vid regionens fastigheter MN 2016-00190

Beslut från regionstyrelsen
2016-06-08, § 160 Yttrande över ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21) MN 2016-002432016-06-08, § 161 Inspel till strategi för omställning av transportsektorn till fossilfrihet MN 2016-002792016-06-16, § 176 Sammanträdestider 2017 för regionstyrelsen ochutskotten. RS 2016-037572016-06-23 § 196 Yttrande över ”Ett bonus-malus-system för lättarefordon” (SOU: 2016:33) MN 2016-002892016-06-23, § 190 Justering av investeringsplan2016-06-23, § 189 Riktlinjer för detaljbudgetarbetet -f.d. planeringsdirektiv MN 2016-00300 Underlag för riktlinjer för detaljbudgetarbetet2016-06-27, § 201 Ändring av sammanträdestid i maj 2017 för regionstyrelsen och ägarutskottet RS 2016-03757

Övriga anmälningsärenden
2016-07-01, Kollektivtrafiknämnden § 22 Regionalt trafikförsörjningsprogram förVästra Götaland 2017-2020. MN 2016-00227Underlag 1 Synpunkter och förslag till ändringarUnderlag 2 Bilaga kommenterad sammanställning av synpunkterRapport från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Demokratitorg 2015-2016– en redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter. MN 2016-00261

Information

Revidering av handlingsprogrammen presentation från MN 8 septHandlingsprogrammen i genomförandet av Vision VGR och VGR 2020, utvärdering Kontigo (huvudrapport)HP Bilaga Hållbar energiHP Bilaga Hållbara transporterHP Bilaga Livsmedel och gröna näringarBilaga Biogas VästVolvos position för förnybara drivmedel


Följ oss!

TwitterYoutubeFacebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Vårt nyhetsbrev Drivkraft Miljö 

OBS om användning av presentationer


Om du vill visa en presentation från en extern föredragshållare, kontakta hen först och kolla om det är OK.
Det kan finnas uppdaterade versioner eller uppgifter som inte är färdiga att spridas allmänt!

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m