Miljönämnden extra handlingar - ansökningar och bilagor

Sidans kortnamn är www.vgregion.se/mnxhandlingar

Här finns de dokument som bilagor, remisser och utredningar som vi tyckte var för omfattande att bifoga till handlingarna med kallelsen till miljönämnden.

Här hittar du också beslut i delegeringsärenden. I ruta till höger finns presentationer och andra dokument som nämnden tagit del av eller efterfrågat i samband med sammanträden.


Miljönämndens sammanträde 8 december

Alla handlingar finns bifogade i utskicket tiill miljönämnden och på denna sida:
http://www.vgregion.se/mnhandlingar

Presentationer läggs till här undet /efter miljönämmndens sammanträde


Miljönämndens sammanträde 27 oktober

InnovatumInformation från miljöchefenDetaljbudget 2016, Anne-Marie Bodin

Delegeringsärenden

A 1. Miljönämndens ordförandes beslut i ärenden som är så brådskande att de inte kan vänta till nästa sammanträde med miljönämnden
 2016-09-27 § 7 Delårsrapport miljönämnden augusti 2016: Miljönämnden godkänner Delårsrapport miljönämnden augusti 2016. MN 2016-00234

A 2. Miljönämndens ordförande beslut om uppdrag till miljönämndens ledamöter som deltagande i kurser och konferenser
 2016-09-27 § 8 Uppdrag till miljönämndens ledamöter som deltagande i kurser och konferenser: Samtliga i miljönämnden kan medverka som deltagande i biogaskonferensen2020 i Trollhättan den 26-27 oktober med övernattning. MN 2016-00301

A 3. Miljöchefens beslut om projekt på belopp upp till 300 000 kronor
 2016-10-06, § 27 Medel till projektet ”Gothenburg International Solar Hackathon”. MN 2016-00222

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige
 2016-09-30, § 158 Ersättare i miljönämnden: Wicktoria Insulan (M) utses som ny ersättare i miljönämnden. RS 2016-5463

Beslut från regionstyrelsen
 2016-09-28, § 229 Val av indikatorer för att följa upp fullmäktiges mål i budget 2017. RS 2016-04513

 2016-09-30, § 250 Yttrande över ” En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) RS 2016-04600

Övrigt
 Rapport Demokratitorg – En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från våren 2016. MN 2016–00261

.September 2016: Rapport: Kemikaliesmarta – Pilotprojekt: Väntrum, Barn- och ungdomsmottagning/Barn- och ungdomspsykiatri, Skene, Södra Älvsborgs Sjukhus. MN 2016-00310 


Miljönämndens sammanträde 8 september

Kort information MN, Helena L NilssonInför detaljbudget 2017 - mål och fokusområdenKlimatväxling återrapportering

Delegeringsärenden

Uppdrag till miljönämndens ledamöter som deltagande i kurser och konferenser
Mats Eriksson (SD) deltar i konferensen Electro Mobility in Smart Cities den 21 september 2016 i Göteborg.MN 2016-301Hållbara livsstilar – hur får vi det att hända mer? MN 2016-290Mot en hållbar textilkonsumtion och återvinning inom Västra Götaland. MN 2016-303

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige
2016-06-30, § 105 Delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen RS 2016-031322016-06-30, § 116 Budget 2017 RS 2016-023112016-06-30, § 112 Sammanträdestider 2017 för regionfullmäktige RS 2016-037572016-06-30, § 114 Motion av Jan Alexandersson med flera (V) om fler laddstolpar för elbilar MN 2016-001892016-06-30, § 115 Motion av Inga-Maj Krüger med flera (SD) om att se över behovet av laddstolpar vid regionens fastigheter MN 2016-00190

Beslut från regionstyrelsen
2016-06-08, § 160 Yttrande över ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21) MN 2016-002432016-06-08, § 161 Inspel till strategi för omställning av transportsektorn till fossilfrihet MN 2016-002792016-06-16, § 176 Sammanträdestider 2017 för regionstyrelsen ochutskotten. RS 2016-037572016-06-23 § 196 Yttrande över ”Ett bonus-malus-system för lättarefordon” (SOU: 2016:33) MN 2016-002892016-06-23, § 190 Justering av investeringsplan2016-06-23, § 189 Riktlinjer för detaljbudgetarbetet -f.d. planeringsdirektiv MN 2016-00300 Underlag för riktlinjer för detaljbudgetarbetet2016-06-27, § 201 Ändring av sammanträdestid i maj 2017 för regionstyrelsen och ägarutskottet RS 2016-03757

Övriga anmälningsärenden
2016-07-01, Kollektivtrafiknämnden § 22 Regionalt trafikförsörjningsprogram förVästra Götaland 2017-2020. MN 2016-00227Underlag 1 Synpunkter och förslag till ändringarUnderlag 2 Bilaga kommenterad sammanställning av synpunkterRapport från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Demokratitorg 2015-2016– en redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter. MN 2016-00261

Information

Revidering av handlingsprogrammen presentation från MN 8 septHandlingsprogrammen i genomförandet av Vision VGR och VGR 2020, utvärdering Kontigo (huvudrapport)HP Bilaga Hållbar energiHP Bilaga Hållbara transporterHP Bilaga Livsmedel och gröna näringarBilaga Biogas VästVolvos position för förnybara drivmedel


 MN på Botan
Botans förvaltningschef Marie Källersjö berättar om konstutställningen Land Art framför konstverket "Haven - a safe place" av Stuart Ian Frost.

Miljönämndens sammanträde 16 juni

Miljöchefen informerar, Helena L Nilsson

Förslag till ny miljöplan 2017-2020, Lars Karlsson

Slutsatser från utvärdering av handlingsprogrammen, Kontigo

Göteborgs botaniska trädgård - mål, Mari KällersjöGöteborgs botaniska trädgård - nya växthus, Mari Källersjö

Västerhavsveckan Gunilla Fransson Bangura, Tomas Österlund

Delegeringsärenden

Medel till projektet Västerhavsveckan 2016

2016-05-18, § 9 Gullholmen/Härmanö: Miljönämnden avsätter högst 7000 kronor. MN 2016-2412016-05-18, § 10 Svenska livräddningssällskapet: Miljönämnden avsätter högst 15 000 kronor. MN 2016-2422016-05-18, § 11 Havets Hus: Miljönämnden avsätter högst 40 000 kronor. MN 2016-2452016-05-18, § 12 Grosshamns fågelstation: Miljönämnden avsätter högst 5 220 kronor. MN 2016-2462016-05-18, § 13 Stiftelsen Bohusläns museum: Miljönämnden avsätter högst 29 000 kronor. MN 2016-2492016-05-18, § 14 Sportfiskarna: Miljönämnden avsätter högst 28 000 kronor. MN 2016-2502016-05-18, § 15 Stenungsunds kommun: Miljönämnden avsätter högst 25 000 kronor. MN 2016-2512016-05-18, § 16 Havet i fokus: Miljönämnden avsätter högst 7000 kronor. MN 2016-2522016-05-18, § 17 Björkö: Miljönämnden avsätter högst 45 000 kronor. MN 2016-2532016-05-18, § 18 Sven Lovéns Centrum Tjärnö: Miljönämnden avsätter högst 45 000 kronor. MN 2016-2552016-05-18, § 19 Båtutflykt från Eriksberg: Miljönämnden avsätter högst 28 000 kronor. MN 2016-2582016-05-18, § 20 Molekylverkstaden: Miljönämnden avsätter högst 35 000 kronor. MN 2016-2592016-05-18, § 21 Västarvet: Miljönämnden avsätter högst 3 970 kronor. MN 2016-2602016-05-18, § 22 Hrimfare: Miljönämnden avsätter högst 30 000 kronor. MN 2016-267

MN RS 2016-04-29 Yttrande över betänkande ”Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon” (SOU 2016:33)MN ordförandebeslut § 5

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige

2016-04-21, § 45 Revisionsberättelse för 2015 års verksamhet RS 866-2016Bilaga 1 till revisionsberättelse2016-04-21, § 46 TU Bokslutsdispositioner 2015. RS 858-2016BokslutsdispositionerBilaga 1 till bokslutsdispositioner2016-04-21, § 47 Årsredovisning 2015 för Västra Götalandsregionen. RS 866-20162016-04-21, § 51 Policy för IS/IT i Västra GötalandsregionenDiarienummer RS 282-20162016-05-23, § 90 Underlag Motion av Magnus Harjapää (SD) om att hjälpa lantbrukare göra en omställning från konventionellt till ett ekologiskt lantbruk. 2016-1495

Övriga anmälningsärenden

2016-02-16, Inspel till den externa påverkansagendanExtern påverkansagenda VGR2016-04-21, Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, § 7 Komplettering till förstudie nya växthus. BOT 2016:17:22016-05-19, Revisorskollegiet, § 45 Granskning Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård – forskningsuppdrag. REV 74-2015Bilaga 1 Missiv Bilaga 2 Granskningsrapport

 

Kinesiska liljor
 Blommande kinesiska jätteliljor i Botan. 


Miljönämndens sammanträde 21 april

Information

Almedalen 2016 Gerda RoupeCirkulär ekonomi och projekten Möbelbruket och Miljötestbädd för textilåtervinning Birgitta NilssonDelårsrapport mars 2015 Helena L Nilsson och Ann-Marie BrodinPassivhuscentrum Västra Götaland, Gustaf ZettergrenFörslag - Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra GötalandVG2020 och miljömiljonen, Tomas Österlund

Information om spelet Future Happiness Challenge

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige1. 2016-02-02, § 28: Ledamot i miljönämnden: Madelene Ulfström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljönämnden och Johan Hedlund (S) utses till ny ledamot i miljönämnden. Diarienummer RS 308-20162. 2016-02-02, § 5: Komplettering av budget 2016 och flerårsplan för 2017 och 2018.Diarienummer RS 11-2015

3. 2016-02-02, § 6: Detaljbudget 2016 – medgivande av överskridande av budge. Diarienummer RS 11-2013

4. 2016-02-02, § 18: Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om antibiotikafri mat i regionens verksamheter.Diarienummer RS 1226-2015

Beslut från regionstyrelsen5. 2016-01-12, § 16: Västra Götalandsregionens medverkan i och fortsatta finansiering av Mistra Urban Futures. Diarienummer RS 2097-20126. 2016-01-12, § 19: Kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen. Diarienummer RS 2065-20142016-01-22, § 19 Bilaga.7.  2016-02-09, § 41: Parkeringsverksamhet för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd – taxor 2016 för parkeringsavgifter. Diarienummer RS 236-20118. 2016-03-08, § 67: Riktlinjer för personsäkerhet Diarienummer RS 1045-2016
9. 2016-03-08, § 68: Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne beträffande långsiktiga spelregler för biogas 2016-2019. Diarienummer RS 899-2013

10. 2016-03-22, § 94: Regiongemensam riktlinjer – Rökfri Västra Götalandsregion. Diarienummer RS 288-2016

Övriga anmälningsärenden
11. 2015-12-13: Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram riskhanteringsplaner för Göteborg och Lidköping enligt förordningen om översvämningsrisker (2009:956). Planerna och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbpats: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pages/oversvamningsdirektivet.aspx Diarienummer: MN 26-2016
12. 2016-02-19 Rutin för representation och Diarienummer MN 35-2016 Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda fastställda av regiondirektören 2016-02-02 Diarienummer MN 35-2016

13. 2016-03-29: Demokratitorg hösten 2015 – en redaktionell sammanställning av medverkande ungdomars tankar och åsikter. Diarienummer MN 2016 - 00261

14. 2016-04-04: Redovisning av Klimatforum 2016 - en sammanfattning av Olle Adolfsson (S) Diarienummmer: MN 2016-00257 

Protokollsutdrag15. 2016-01-14: Protokollsutdrag Regionutvecklingsnämndens sammanträde 2015-12-15, § 278, Mistra Urban Futures Diarienummer: RUN 612-0918-15.17. 2016-01-14: Protokollsutdrag Regionutvecklingsnämndens sammanträde 2015-12-15, § 304 Rättelse av RUN:s protokoll 22 april 2015. Diarienummer RUN 612-0918-15.


 

Miljönämndens sammanträde 29 januari 2016

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige
2015-11-24, § 198: Delårsrapport augusti 2016 för Västra Götalandsregionen, diarienummer RS 12-20152015-11-24, § 204: Förslag till reglementen, diarienummer: RS 691-20152015-11-24, § 205: Översyn av styrande dokument som regionfullmäktige har antagit, diarienummer RS 3433-2013 

Beslut från regionstyrelsen
2015-12-08, § 309: Detaljbudget 2016 för regionstyrelsen och regionfullmäktige, diarienummer RS 16-2015Om remiss av miljoplan för 2017-2010Om överenkommelsen ökad insamling av matavfallOm överenskommelsen avfallsminimering - Minimeringsmästarna

Information om klimatväxlingOm klimatväxling

 


 

 

Julfint på Residenset

Miljönämndens sammanträde 10 december 2015

Ärende 2-3

Energy Visualization

Ärende 7

Re:textile 2016-2018

Årende 10

Läget utlysningar transporter

Ärende 12

Om verksamhetsplan Göteborgs botaniska trädgård

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige
2015-09-22, RF § 134: Säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen.RS 129-20152015-10-19–20, RF § 168: Västra Götalandsregionens program för klimatväxling.RS 3743-20142015-10-19–20, RF § 169: Regional kulturplan 2016-2019 RS 1359-20152015-10-19–20, RF § 171: Krishanteringsplan för Västra Götalandsregionen 2015-2018. RS 1970-20142015-10-19–20, RF § 179: Ledamot och ersättare i miljönämnden. RS 3-2015

Beslut från regionstyrelsen
2015-10-06, RS § 239: Val av indikatorer för att följa upp regionfullmäktiges mål i budget 2016. RS 2828-20152015-10-06, RS § 240: Tidpunkt för delårsrapporter 2016-2018. RS 1914-20132015-11-03, RS § 240: Digital agenda – Smart region Västra Götaland. RS 1673-20132015-11-03, RS § 289, Nominering av ledamot till styrelsen för Göteborgspriset för hållbar utveckling. RS 3-2015

Information

Statusrapport Strategiska vägval FOVG 2030Vindkraft i Västra GötalandLäget Mistra Urban FuturesInformation Mistra Urban Futures 

 


 

Miljönämndens sammanträde 22 oktober 2015

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige
2015-09-22, § 143: Motion av Birgitta Losman med flera (MP) om nya resvanor även för förtroendevalda och chefer, diarienummer RS 2690-2014015-09-22, § 132: Rapportering och aktiviteter för regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelse 2015-2018, diarienummer RS 12-2015
Beslut från regionstyrelsen
015-09-01, § 204: Redovisning av uppdrag kring hantering av föreningsbidragdiarienummer RS 1896-2015

Presentationer

Passivhuscentrum Västra Götaland nuläge oktober 2015 Carlos Andersson, Passivhuscentrum Västra GötalandÄrende 1 Introduktion till förslag till detaljbudget 2016 för miljönämndenHelena L NilssonDetaljbudget 2016 Ann-Marie Bodin, ekonomiavdelningen, KoncernkontoretÄrende 4, MN 192-2015 Projekt ”Passivhusrenovering och byggnadsintegrerad solcellsfasad på miljonprogramshus”Gustaf Zettergren, miljöavdelningen Workshop om ångsiktig utvecklingsplan för Göteborgs botaniska trädgård Peter Holmberg 

 


 

Miljönämndens sammanträde 17 september 2015

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige2015-06-08--09, § 108: Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter, dnr RS 1436-2013MR policy BILAGA2015-06-08--09, § 109: Sammanträdestider för regionfullmäktige 2016, dnr RS 66-20152015-06-08--09, § 123: Budget 2016 dnr RS 11-2015

Beslut från regionstyrelsen 015-05-26, § 156: Budget 2016 dnr RS 11-2015015-06-02, § 161: Sammanträdestider 2016 för regionstyrelsen och utskott, dnr RS 66-20152015-06-16 § 175: Planeringsdirektiv 2016, dnr RS 16-2015Planeringsdirektiv BILAGA2015-06-16 § 176: Rapportering och aktiviteter för regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelsen 2015-2018, dnr RS 12-2015Rapportering uppsiktsdirektiv BILAGA015-06-16, § 180: Internationell riktlinjer för medarbetare i Västra Götalandsregionen, dnr RS 1178-2015tInternationella riktlinjer BILAGA2015-06-16, § 184: Yttrande över ”Attraktiv, innovativ och hållbar – en strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring” (SOU 2015:15)2015-06-16, § 191: Ändrad sammanträdestid för regionstyrelsen i september 2016, dnr RS 66-20152015-07-16 (ordförandebeslut): Yttrande över Energimyndighetens rapport ”Havsbaserad vindkraft” M2015/2349Ee, diarienummer RS 2007-2015

Delegeringsbeslut

A 1. Miljönämndens ordförandes beslut i ärenden som är så brådskande att de inte kan vänta till nästa sammanträde med miljönämnden2015-05-07, § 30: Yttrande över remiss av Energimyndighetens rapport ”Havsbaserad vindkraft” diarienummer MN 157-2015. Yttrandet skickas till regionstyrelsen för vidare hantering, därefter till miljö- och energidepartementet senast den 7 augusti 2015Remisslista havsbaserad vindkraft

A 3. Förvaltningschefens beslut om projekt på belopp upp till 300 000 kronor2015-06-18, § 8: Medel till projektet ”Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen”. Miljönämnden avsätter 35 procent eller högst 120 000 kronor för medfinansiering av projektet. Diarienummer MN 87-2015§ 8 Underskrivet protokoll2015-06-18, § 9: Kompletteringsbeslut till budget 2015, Miljöbron. Miljönämnden avsätter 50 000 kronor ytterligare till Miljöbrons verksamhet 2015. Diarienummer MN 69-20152015-07-21, § 10: Medel till projektet ”Nationella Agroforestry- konferensen 2015”. Miljönämnden avsätter 12,5 procent eller högst 50 000 kronor till projektet. Diarienummer MN 73-2015 § 10 Underskrivet protokollFördelning av projektmedel inom ramen för Västerhavsveckan (1 600 000 kronor avsattes till Västerhavsveckan i samband med beslut om miljönämndens detaljbudget den 29 januari 2015, § 2), diarienummer MN 21-2015.

Presentationer

Klimatväxling Detaljbudget 2016Yttrande över motion om antibiotikafri matProjektet iCOPE, MN 149;150;151;169Tidplan uppdrag till Göteborgs Botaniska trädgårdDelårsrapport MN aug 2015

 


 

Miljönämndens sammanträde 17 juni 2015

Ärende 2

Samtliga förslag på reglementen

Anmälningsärenden

Beslut från regionfullmäktige
Följebrev nämnder och styrelser2015-04-14, § 59: Representationspolicy, diarienummer RS 1525-2014Riktlinjer för representationRutin för gåvor till politiker och förtroendevalda
2015-05-12, § 88: Så kan Västra Götaland bli en Fairtrade-region, diarienummer RS 3714-2014§ 94: 2015-05-12 Motion av Egon Frid (V) om gröna jobb inom naturvårdsverket, diarienummer RS 3161-2014

Beslut från regionstyrelsen
2015-05-05, § 144: Yttrande över ”PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016”, diarienummer RS 1460-2015

Beslut från regionutvecklingsnämnden
2015-04-22, § 93: Information – status Mistra Urban Futures, centrum för hållbar stadsutveckling, diarienummer RUN 612-0918-12

Övriga anmälningsärenden
Inbjudan Mänskliga Rättighetsdagarna 9-10 september 2015

Delegeringsbeslut

Utvärdering av rötning och hemkompostering av matavfall i Västra Götaland ur ett systemperspektiv, MN 63-2015 

 


 

Miljönämndens sammanträde 7 maj 2015

Information

Presentation från arbetsgrupperna om uppdatering av handlingsprogram livsmedel och energiBerit Mattsson och Gustaf Zettergren

Strategiska vägval, en plan för hur vi når en fossiloberoende region 2030 Birgitta Nilsson

VG2020 - Rekommendationer för det framtida arbetet Emma Mattsson

Förstudie om giftfria offentliga rum Jens Strömberg

Biogas 2020 Hanna Jönsson

Anmälningsärenden 

Beslut från regionfullmäktige 2015-04-14, § 51: Bokslutsdispositioner 2014, diarienummer RS 10-20152015-04-14, § 52: Årsredovisning 2014 för Västra Götalandsregionen, diarienummer RS 10-20152015-04-14, § 53: Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen, diarienummer RS 11-20152015-04-14, § 60: Justering av reglementen till följd av förändrad central förvaltningsorganisation, diarienummer RS 691-20122015-04-14, § 62: Förslag till reviderad struktur för styrning av IS/IT – upphävande av regionfullmäktiges beslut den 19-20 september 2011 § 158, om styrmodell IS/IT, diarienummer RS 1200-2009 2015-04-14, § 58: Styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionen 2015, diarienummer RS 2677-20142015-04-14, § 70: Motion av Anders G Högmark (M) och Mats Abrahamsson (M) om utökat uppdrag för Västkuststiftelsen, diarienummer RS 3022-2014

Beslut från regionstyrelsen
2015-03-31, § 100: Yttrande över ”Planera för effekt (SOU 2014:84) – slutbetänkande från samordningsrådet för smarta elnät” diarienummer RS 325-20152015-03-31, § 96: Ändring av delegeringsordning för regionstyrelsen, diarienummer RS 691-2012 elegeringsordning

Beslut från regionutvecklingsnämnden
2015-03-26, § 67: Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst 525 000 kr för medfinansiering av projektet Power Väst 2015 under perioden 2015-01-01‒2015-03-31, diarienummer RUN 612-0227-152015-03-26, § 76: Yttrande – internremiss Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling. Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och skicka det till regionstyrelsen för vidare behandling, diarienummer RUN 610-0216-15

Delegeringsärenden

Utredning Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016, Finansdepartementet. Diarienummer MN 60-2015Remisslista Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016, diarienummer MN 60-2015


 

Följ oss!

TwitterYoutubeFacebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Vårt nyhetsbrev Drivkraft Miljö 

OBS om användning av presentationer


Om du vill visa en presentation från en extern föredragshållare, kontakta hen först och kolla om det är OK.
Det kan finnas uppdaterade versioner eller uppgifter som inte är färdiga att spridas allmänt!

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m