Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Den 1 januari 2015 bildades hälso- och sjukvårdsstyrelsen efter beslut i regionfullmäktige. Samtidigt avvecklades regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska verka för en god hälsa och en vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. Styrelsen ska också säkerställa att invånarnas behov av hälso- och sjukvård samt möjligheter till val av vårdutbud tillgodoses på ett jämlikt sätt i hela Västra Götaland.

I styrelsens arbete ingår bland mycket annat att ta fram förslag till patientavgifter och högkostnadsskydd, besluta om medicinska riktlinjer och prioriteringar i vården, besluta om förändringar i Västra Götalandsregionens vårdvalssystem och ta fram förslag på eventuella nya vårdval samt att följa upp vårdbehov, vårdkonsumtion och vårdens kvalitet.

uiqt|wBxi}tqvi5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{mxi}tqvi5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m