Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av femton heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling.

Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen tar fortlöpande egna beslut i en rad frågor, till exempel om större investeringar och företräder regionen som arbetsgivare i regiongemensamma frågor.

När det gäller ekonomisk förvaltning så upprättar regionstyrelsen regionens samlade budget med underlag från de olika verksamheterna och bevakar att regionens resurser hanteras på mest ändamålsenliga sätt.

Regionstyrelsen har två utskott; ägarutskottet och personalutskottet, tre beredningar; beredningen för hållbar utveckling (BHU), beredningen för externa relationer och beredningen för forskning och utveckling (FoU).

Regionstyrelsen sammanträder i Residenset i Vänersborg cirka 18 gånger om året, mötena förläggs till tisdagar.

Regionstyrelsens presidium

  • Ordförande Johnny Magnusson (M)
  • Vice ordförande Helén Eliasson (S)

 

En länk till förteckning över samtliga ledamöter och ersättare hittar du i kolumnen till höger.

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m