Regionstyrelsens beslut

Här publiceras från våren 2011 regionstyrelsens beslut i korthet. Besluten publeceras på en sida för varje möte.

Regionstyrelsens beslut i korthet

 • Regionstyrelsen den 21 februari

  21 februari 2017

  Regionstyrelsen beslutade bland annat om detaljbudget för Västra Götalandsregionen 2017, och ställde sig också bakom inriktningen i det nationella arbetet för oberoende av inhyrd personal.

 • Regionstyrelsen den 7 februari

  07 februari 2017

  Regionstyrelsen beslutade bland annat om fortsatt dialog med Göteborgs Stad om spårvagnstrafiken, och om satsningar för 360 miljoner kronor på de regionala järnvägarna.

 • Regionstyrelsen den 17 januari

  17 januari 2017

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att anslå pengar för byggande av en station vid Brunnsbo på södra Bohusbanan. Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett förslag att ersätta nuvarande ambulanshelikopter med en ny.

 • Regionstyrelsen den 13 december

  13 december 2016

  Regionstyrelsen fattade bland annat beslut om en handlingsplan för hur VGR ska öka förutsättningarna för alla elever att gå ut skolan med godkända betyg.

 • Regionstyrelsen den 22 november

  22 november 2016

  Fullmäktigeärenden För att gemensamt utveckla e-hälsotjänster överlåts Inera till SKL (ärende 1) Frågan om en överlåtelse av Inera AB till Sveriges kommuner och landsting (SKL) har diskuterats under ett antal år. SKL arbetar med digitala lösningar för......

 • Regionstyrelsen den 8 november

  08 november 2016

  Fullmäktigeärenden Västtrafik föreslås få prioritera fortsatt utveckling av mobilapp (ärende 1) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner en förändrad inriktning i Västtrafiks utvecklingsarbete kring biljetter och betalsystem.......

 • Regionstyrelsen den 25 oktober

  25 oktober 2016

  Fullmäktigeärenden Delårsrapport augusti (ärende 1) Regionstyrelsen godkände delårsrapporten augusti 2016 för Västra Götalandsregionen (VGR). Det ekonomiska resultatet för VGR i sin helhet är i balans. Prognosen för resultatet för helåret 2016 är 1 500......

 • Regionstyrelsen den 27 september

  27 september 2016

  Fullmäktigeärenden Nya ägardirektiv föreslås för Västra Götalandsregionens aktiebolag (ärende 1) Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa nya ägardirektiv för Västra Götalandsregionens (VGR) hel- och majoritetsägda aktiebolag: Västtraf......

 • Regionstyrelsen den 30 augusti

  30 augusti 2016

  Fullmäktigeärenden Ansvarsfrihet för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmeröds barnhus (ärende 1) Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för de tre stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och......

 • Regionstyrelsen den 21 juni

  21 juni 2016

  Fullmäktigeärenden Förslag om ansvarsfrihet för samordningsförbunden 2015 (ärende 1) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för styrelserna till de 14 samordningsförbunden i Västra Götaland för verksamhetsåret 2015.......

 • Regionstyrelsen den 7 juni

  07 juni 2016

  Fullmäktigeärenden   Justerade avtal och bolagsordning för Sahlgrenska Science Park (ärende 1) Sedan beslutet togs i regionfullmäktige 2015 om att Västra Götalandsregionen blev en delägare av Sahlgrenska Science Park, har en del mindre ändringar gjorts......

 • Regionstyrelsen den 24 maj

  24 maj 2016

  Styrelseärenden Justeringar i detaljbudgeten 2016 (ärende 1) För att förbättra detaljbudgeten för 2016 beslöt regionstyrelsen att precisera flera poster. Förändringarna påverkar inte koncernens budgeterade resultat utan gör detaljbudgeten mer exakt.......

 • Regionstyrelsen den 26 april

  26 april 2016

  Regionstyrelsen fattade bland annat beslut om årsredovisning och bokslutsdispositioner, rökfritt VGR och journalinformation via 1177.se

 • Regionstyrelsen den 22 mars

  22 mars 2016

  Regionstyrelsen fattade bland annat beslut om årsredovisning och bokslutsdispositioner, rökfritt VGR och journalinformation via 1177.se

 • Regionstyrelsen den 8 mars

  08 mars 2016

  Fullmäktigeärenden Kommunalförbundet för fastigheten Stretered upplöses (ärende 1) Kommunalförbundet för fastigheten Stretered bildades 1988 av Göteborgs stad och Bohuslandstinget. Förbundet har nu fullgjort sitt uppdrag med att förvalta, utveckla och......

 • Regionstyrelsen den 23 februari

  23 februari 2016

  Styrelseärenden Redovisning av genomförda kontroller enligt regionstyrelsens plan för intern kontroll 2015 (ärende 1) Regionstyrelsen antog hösten 2015 en plan för styrelsens interna kontroll. Nu har samtliga kontrollmoment i planen har genomförts och......

 • Regionstyrelsen den 9 februari

  09 februari 2016

  Fullmäktigeärenden Riktlinjer vid användning av e-post (Ärende 1) Regionstyrelsen vill införa nya riktlinjer för användning av e-post. Bakgrunden är ett förslag från Arkivnämnden om ändring i de gällande styrdokumenten samt förslag på vilka krav som ka......

 • Regionstyrelsen den 26 januari

  26 januari 2016

  Fullmäktigeärenden Avslag på motion om utökad subvention av preventivmedel (Ärende 1) Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska subventionera samtliga preventivmedel med indikationen......

 • Regionstyrelsen den 12 januari

  12 januari 2016

  Fullmäktigeärenden   Västra Götalandsregionens detaljbudget och förslag på avlastning för sjukhusen (Ärende 1) Akutsjukhusen ska få avlastning i ekonomin under 2016. Det föreslår regionstyrelsen nu i samband med beslutet om Västra Götalandsregionens......

 • Regionstyrelsen den 8 december

  08 december 2015

  Fullmäktigeärenden Kompletteringar i budgeten för 2016 (ärende 1) Nya förutsättningar, som uppkommit efter att budgeten för 2016 beslutades av fullmäktige i juni, gör nu att regionstyrelsen föreslår kompletteringar i budgeten för nästa år. Nya skatte-......

 • Regionstyrelsen den 17 november

  17 november 2015

  Fullmäktigeärenden Ansvarsfrihet 2014 för samordningsförbunden (Ärende 1) Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för de samordningsförbund som bedrivit verksamhet enligt lagen om finansiel......

 • Regionstyrelsen den 9 november

  09 november 2015

  Fullmäktigeärenden Överskott väntas för Västra Götalandsregionen för 2015  (Ärende 1) Regionstyrelsen godkände den senaste delårsrapporten för Västra Götalandsregionen. Enligt prognosen kommer Västra Götalandsregionens resultat bli ett överskott på 200......

 • Regionstyrelsen den 3 november

  03 november 2015

  Fullmäktigeärenden Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen (Ärende 1) Beslut: Ärendet bordlades, och kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med regionstyrelsen den 9 november. Godkänd årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedli......

 • Regionstyrelsen den 6 oktober

  06 oktober 2015

  Fullmäktigeärenden Klimatväxling kan minska Västra Götalandsregionens klimatpåverkan (Ärende 1) Sju miljoner kronor per år till internt klimatarbete. Det kan bli resultatet av ett internt program för klimatväxling för Västra Götalandsregionens nämnder,......

 • Regionstyrelsen den 15 september

  15 september 2015

  Fullmäktigeärenden Regionstyrelsen vill kunna besluta om naturbruksgymnasiernas fastigheter (ärende 1) I en utredning föreslås omstruktureringar av naturbruksskolornas verksamhet som bland annat kan innebära att skolor avvecklas. (Se även ärende 13.1).......

 • Regionstyrelsen den 1 september

  01 september 2015

   Fullmäktigeärenden Samarbete för gemensamt svenskt ambulansflyg (ärende 1) Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen, tillsammans med de andra regionerna och landstingen i Sverige, ska bilda ett gemensamt kommunalförbund för ambulansflyg ......

 • Regionstyrelsen den 16 juni

  16 juni 2015

  Fullmäktigeärenden Motion om regionalt kunskapscentrum för barns och ungas hälsa besvarad (ärende 1) Ann-Christine Simonsson (C) föreslår i en motion från februari 2013 att fullmäktige skapar ett regionalt kunskapscentrum för barns och ungas hälsa.......

 • Regionstyrelsen den 2 juni

  02 juni 2015

  Fullmäktigeärenden Yttrande över motion av Hanna Wigh (SD) om inrättande av en psykiatrinämnd (ärende 1) Hanna Wigh (SD) föreslår i en motion från februari 2013 att fullmäktige inrättar en ny nämnd för den psykiatriska vården inom Västra Götalandsregio......

 • Regionstyrelsen den 26 maj

  26 maj 2015

  Fullmäktigeärenden Beslut om budget för 2016 Regionstyrelsen beslutade att godkänna och lämna det gemensamma budgetförslaget från GrönBlå Samverkan (M, MP, FP, C och KD) till regionfullmäktige. I sitt budgetförslag lyfter regionstyrelsen bland annat......

 • Regionstyrelsen den 19 maj

  19 maj 2015

  Fullmäktigeärenden   Beslut om budget 2016 vid extra sammanträde den 26 maj (ärende 1)   Beslutet om budget för 2016 utgick från dagordningen. Beslutet kommer istället att tas vid ett extrainsatt sammanträde om en vecka, tisdagen den 26 maj. Anledninge......

 • Regionstyrelsen den 5 maj

  05 maj 2015

  Fullmäktigeärenden Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter (ärende 1) Västra Götalandsregionens behöver en policy för att stärka Västra Götalandsregionens kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka hur de......

 • Regionstyrelsen den 21 april

  21 april 2015

  Fullmäktigeärenden Trafikbolag går samman (Ärende 1) Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner att de båda trafikbolagen Samtrafik AB och X2 AB går samman. Västtrafik är delägare i båda bolagen. Syftet med samgåendet är att ta tillvara bolagen......

 • Regionstyrelsen den 31 mars

  31 mars 2015

  Fullmäktigeärenden Specialistsjukvården byggs ut i Göteborgsområdet (Ärende 1) Om fem år kommer befolkningen i Göteborgsområdet att ha vuxit med 80 000 invånare. Det innebär ett ökat behov av vård bland annat när det gäller öppen specialistsjukvård.......

 • Regionstyrelsen den 17 mars

  17 mars 2015

  Fullmäktigeärenden   1. Bokslutsdispositioner 2014 – närmare 674 miljoner till sjukhusen Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner bokslutsdispositionerna för 2014 som innebär omflyttningar av det egna kapitalet och att flera negativa kapital......

 • Regionstyrelsen den 24 februari

  24 februari 2015

  Fullmäktigeärenden 1. Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen I november 2014 fattade regionfullmäktige beslut om budgeten för 2015. I detaljbudgeten som regionstyrelsen nu föreslår att fullmäktige antar föreslår styrelsen bland annat att......

 • Regionstyrelsen den 10 februari

  10 februari 2015

  Fullmäktigeärenden 1. Nytt årsarvode till hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer ett nytt årsarvode till hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium med anledning av den nya politiska......

 • Regionstyrelsen 27 januari

  27 januari 2015

  Fullmäktigeärenden   1. Nytt Regionens hus vid Centralstationen i Göteborg Beslut: enligt nytt förslag. Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter som idag finns på 15 adresser i Göteborg ska samlas i ett nytt......

 • Regionstyrelsens 13 januari

  13 januari 2015

  Fullmäktigeärenden Uppdaterade styrdokument och översyn av arkivnämndens arbete Efter en översyn av arkivnämndens arbete föreslås nu uppdateringar i två styrande dokument samt ett förändringsarbete av organisationen, ledning och styrning samt......

 • Regionstyrelsens beslut den 9 december

  09 december 2014

  Vid sammanträdet fattade styrelsen bland annat beslut om att stå fast vid överenskommelsen om Västsvenska paketet, nytt småskaligt viltslakteri vid Svenljunga naturbruksgymnasium samt att bilda regionalt bredbandsbolag med kommunerna. Fullmäktigeärende......

 • Regionstyrelsens beslut den 11 november

  11 november 2014

  Vid sammanträdet fattade styrelsen bland annat beslut om justerad budget med mer pengar till sjukvården, om det mindre vägnätet, om justeringar i den politiska organisationen samt yttranden om Västra stambanan och de regionala miljömålen. Sammanträdet......

 • Regionstyrelsens beslut den 14 oktober

  14 oktober 2014

  Vid sammanträdet fattade styrelsen bland annat beslut om senaste delårsrapporten - resultatet fram till och med augusti, om att nya representationsregler ska tas fram och om samverkan med Göteborgs stad om upphandling av spårvagnar. Styrelsemötet var d......

 • Regionstyrelsens beslut den 30 september

  30 september 2014

  Vid sammanträdet fattade styrelsen bland annat beslut om nytt sjukhuskök på Sahlgrenska, ombyggnad av akuten på NÄL, inriktning för bilpooler samt styrmodell för tandvårdens prislista.     Fullmäktigeärenden   1. Bifall till motion om genomlysning av d......

 • Regionstyrelsens sammanträde 23 september

  23 september 2014

  Vid dagens sammanträde i Vänersborg fattade styrelsen beslut i två frågor och återremitterade ett ärende. Alla tre ärenden är så kallade fullmäktigeärenden där beslut slutgiltigt fattas av regionfullmäktige. Handlingar till sammanträdet   Fullmäktigeär......

 • Regionstyrelsens beslut 26 augusti

  26 augusti 2014

  Fullmäktigeärenden   1. Erbjudande om vaccinering mot hepatit B för barn Föräldrar ska kunna erbjudas att vaccinera sina barn mot hepatit B samtidigt med de övriga vaccinationerna inom barnhälsovårdens barnvaccinationsprogram. Det vill regionstyrelsen......

 • Regionstyrelsens beslut 17 juni

  17 juni 2014

  Fullmäktigeärenden 1. Arvoden för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen 2014-2018 Beslut:  Enligt förslag. Arvodesberedningen har tagit fram ett nytt förslag på fasta årsarvoden till förtroendevalda i Västra Götalandsregionen under mandatperioden......

 • Regionstyrelsens beslut den 20 maj

  20 maj 2014

  Styrelseärende 1. Delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen. Under årets tre första månader har regionkansliets fokus varit styrningen av regionens sjukhusvård och de mål och uppdrag som regionstyrelsen fått i regionens budget för 2014.......

 • Regionstyrelsens beslut den 6 maj

  06 maj 2014

  Yttrande om laglighetsprövning av beslut i fullmäktige om reviderad policy för fordringar och inkasso samt högkostnadsskydd. Monica von Martens har överklagat regionfullmäktiges beslut om Reviderad policy för fordringar och inkasso samt högkostnadsskyd......

 • Regionstyrelsen beslut 29 april

  29 april 2014

  Fullmäktigeärenden 1.Nytt avtal för försäljning av Skara Uddetorp 4:1 Beslut:  Enligt förslag. Regionfullmäktige beslutade för ett år sedan att sälja en del av en fastighet, som tillhör Uddetorps naturbruksgymnasium, till Skara Energi AB. När......

 • Regionstyrelsens beslut den 8 april

  08 april 2014

    Styrelseärenden   1. Skrivelser till SKL och Näringsdepartementet avseende konsekvenser vid nedläggning av statliga servicekontor För att aktualisera frågan om konsekvenserna vid nedläggningar av statliga servicekontor beslutade regionstyrelsen att......

 • Regionstyrelsens beslut 25 mars

  25 mars 2014

  Fullmäktigeärenden   1. Årsredovisning 2013 Beslut:  Enligt förslag. Regionkansliet har tillsammans med sekretariaten inom område tillväxt och utveckling upprättat årsredovisning för 2013. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med......

 • Regionstyrelsens beslut 4 mars

  04 mars 2014

  Styrelseärende 1. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård, Strömstad Regionstyrelsen beslutade att godkänna STIO Läkarbemanning AB som nu får bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård. STIO Läkarbemanning AB......

 • Regionstyrelsens beslut 18 februari

  18 februari 2014

  Beslutsärenden   Fullmäktigeärenden 2. Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård Beslut: Enligt förslag. Reservation : Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till......

 • Regionstyrelsens beslut 4 februari

  04 februari 2014

  Fullmäktigeärende 1. Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, steg 1 ”enkelhet” Beslut : Enligt förslag. Kollektivtrafiknämnden har fattat inriktningsbeslut om genomförande av steg 1, att låta arbetsgruppen ha löpande avstämningar med Västtrafik om......

 • Regionstyrelsens beslut 21 januari

  21 januari 2014

  Fullmäktigeärenden 1. Solenergiplan för Västra Götalandsregionen Beslut : Enligt förslag Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget till solenergiplan för Västra Götalandsregionen.  Planen är framtagen efter en motion av Birgitt......

 • Regionstyrelsens beslut 10 december

  10 december 2013

  Fullmäktigeärenden 1.Detaljbudget Beslut: Enligt förslag. FP, KD, M deltog inte i beslutet. Reservation: C. Regionstyrelsen antog detaljbudgeten. Regionfullmäktige fastställde i juni 2013 budget för 2014 och plan för 2015-2016. Därefter har......

 • Regionstyrelsens beslut 19 november

  19 november 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Vårdval rehabilitering inom primärvård Beslut: Ärendet utgår. 2. Förslag till styrmodell för regionservice Beslut: Ärendet utgår. 3. Dos-tjänster Beslut: Enligt förslag. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att......

 • Regionstyrelsens beslut 5 november

  05 november 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Revidering av den regionala investeringsplanen för transportinfrastrukturen 2014-2025 Beslut: Enligt förslag. De gällande investeringsplanerna för transportinfrastrukturen (nationell och regionala) sträcker sig över perioden......

 • Regionstyrelsens beslut 8 oktober

  08 oktober 2013

  Styrelseärende 1. Delårsrapport augusti för regionfullmäktige och regionstyrelsen Beslut: Enligt förslag och tilläggsyrkande Enligt delårsrapporten för augusti beräknas regionstyrelsens verksamhet få ett positivt resultat på 235 miljoner för 2013. Unde......

 • Regionstyrelsens beslut 10 september

  10 september 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 Regionstyrelsen föreslog att regionfullmäktige antar dokumentet Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland......

 • Regionstyrelsens beslut 10 september

  10 september 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014- 2020 Beslut: Enligt förslag 2. Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Beslut: Enligt förslag. Ändringsyrkande......

 • Regionstyrelsens beslut 18 juni

  18 juni 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Budgetuppdrag – handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland /Samling för social hållbarhet Beslut: Enligt förslag 2. Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen å......

 • Regionstyrelsens beslut 4 juni

  04 juni 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Förslag om kompletteringar/justeringar av Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård inför 2014 Beslut: Enligt förslag. Styrelseärenden 2. Återremiss av del av delårsrapport mars för regionfullmäktige och regionstyrelsen,......

 • Regionstyrelsens beslut 21 maj

  21 maj 2013

  Styrelseärende 1. Delårsrapport mars för regionfullmäktige och regionstyrelsen Beslut: Förslaget att godkänna en omfördelning inom regionstyrelsens ram återemitterades. I övrigt godkändes delårsrapporten.. Fullmäktigeärenden 2. Budget 2014 Beslut: Enli......

 • Regionstyrelsens beslut 23 april

  23 april 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Budgetuppdrag - Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland Beslut: Ärendet återremitterat för politisk beredning. 2. Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2013-2016 Beslut: Enligt förslag 3.......

 • Regionstyrelsens beslut 26 mars

  26 mars 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Årsredovisning 2012 för Västra Götalandsregionen Beslut: Enligt förslag. 2. Bokslutsdispositioner för 2012 Beslut: Enligt förslag. 3. Ekonomiska obalanser - förslag med anledning av uppdrag i detaljbudget 2013. Beslut: Enligt......

 • Regionstyrelsens beslut den 26 februari

  26 februari 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Redovisning av förutsättningar för servicenämndens ekonomi. Beslut: Enligt förslag.   2. Yttrande över motion av Arne Lernhag (M) om digitala kallelser. Beslut: Enligt förslag.   3. Yttrande över motion av Annika Tännström (M) om......

 • Regionstyrelsens beslut den 22 januari

  22 januari 2013

  Fullmäktigeärenden 1. Budgetuppdrag – Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland Beslut: Remiss till kommunerna i Västra Götaland för fortsatt beredning. 2. Yttrande över motion av Johnny Magnusson (M) om teknikneutralt stöd för framväxten a......

 • Regionstyrelsens beslut den 11 december

  11 december 2012

  Fullmäktigeärenden   Utökad tillgänglighetssatsning (Ärende 1) Västra Götalandsregionens regionstyrelse vill satsa ytterligare 200 miljoner kronor per år 2013 och 2014 för att korta köerna i vården. Inledningsvis handlar det främst om att köpa vård.......

 • Regionstyrelsens beslut den 13 november

  13 november 2012

  Fullmäktigeärenden   Patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd (Ärende 2) Från och med 1 januari 2013 ändras ersättningsreglerna och referensprislistan för specialisttandvård. Det innebär bland annat att tandvårdsstödet utökas så att fler del......

 • Regionstyrelsens beslut den 9 oktober

  09 oktober 2012

  Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat räddas av engångseffekter (Ärende1) Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat för årets första åtta månader visar ett plus på drygt 1,1 miljarder, jämfört med budget. Även årsprognose......

 • Regionstyrelsens beslut den 4 september

  04 september 2012

  Fullmäktigeärenden Ny kulturstrategi En mötesplats i världen, så heter den nya kulturstrategin som regionstyrelsen behandlade vid tisdagens sammanträde. Dokumentet ska ersätta Västra Götalandsregionens vision för kulturpolitik från 2005 och pekar ut en......

 • Regionstyrelsens beslut den 19 juni

  19 juni 2012

  Regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen för sista gången innan sommaren. Bland annat antog man ett program för social ekonomi, beslutade om nya villkor för chefsavtal samt antog Närhälsan som det nya namnet på Västra Götalandsregionens primärvård.......

 • Regionstyrelsens sammanträde den 5 juni

  05 juni 2012

  Regionstyrelsens sammanträde den 5 juni fattade styrelsen tre beslut; om förändringar i förändringar i krav- och kvalitetsboken för VG-Primärvård, om att Västtrafik får höja priserna tidigare än planerat och att lämna driftsbidrag till flygplatsen i......

 • Regionstyrelsens beslut den 22 maj

  22 maj 2012

  Regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen i Vänersborg. Styrelsen tog beslut bland annat beslut om budgeten. Dessutom inrapporterades Marsrapporten och besluts togs om tre motioner. Fullmäktigeärenden Budgetförslag för 2013 (Ärende 2) Samtliga partie......

 • Regionstyrelsens beslut den 8 maj

  08 maj 2012

  Under tisdagens sammanträde i Vänersborg yttrade sig regionstyrelsen över ett samråd kring maritima frågor från EU-kommissionen. Styrelsen tog också beslut om patientavgifter inom hälso-  och sjukvården. Sammanträdet var ett så kallat informationsmöte.......

 • Regionstyrelsens beslut den 24 april

  24 april 2012

  Under regionstyrelsens sammanträde på tisdagen i Vänersborg togs beslut om bland annat om investeringar i NU-sjukvården och vid Tvätteriet i Alingsås. Dessutom beslutade styrelsen om att sända Västra Götalandsregionens miljöredovisning för 2011 vidare......

 • Regionstyrelsens beslut den 10 april

  10 april 2012

  Under regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 10 april tog styrelsen bland annat beslut om att avge ett yttrande till Trafikverket över den nationella infrastrukturplanen.   Styrelseärenden Yttrande till Trafikverket om infrastruktur (Ärende 1)......

 • Regionstyrelsens beslut den 27 mars

  27 mars 2012

  Under sammanträdet i Vänersborg på tisdagen beslutade styrelsen bland annat att godkänna årsredovisningen för 2011. Dessutom behandlades ärendet Lägesrapport 2012 som syftar till att få balans i Västra Götalandsregionens ekonomi. Fullmäktigeärenden ......

 • Regionstyrelsens beslut den 28 februari

  28 februari 2012

  Under regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen togs bland annat beslut om att ambulanssamarbete ska ses över, att läkarutbildningen kan bli regional, att Västra Götalandsregionen ska medverka vid politikerveckan i Almedalen och att......

 • Regionstyrelsens beslut den 24 januari

  24 januari 2012

  Under regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen togs bland annat beslut om Sahlgrenska Universitetssjukhusets ansökan om att få bedriva rikssjukvård. Dessutom fastslog styrelsen Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2012. Fullmäktigeär......

 • Regionstyrelsens beslut den 13 december

  13 december 2011

  Under regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen togs bland annat beslut om att påbörja sjukhusinvesteringar vid Angereds Närsjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS. Dessutom godkändes Månadsrapport oktober för Västra Götalandsregionen......

 • Regionstyrelsens beslut 15 november

  15 november 2011

  Under regionstyrelsen sammanträde i Vänersborg på tisdagen föreslog styrelsen bland annat att regionfullmäktige antar ett förslag till investeringsplan i Västra Götalandsregionen 2012-2014. Bland sammanträdets 18 beslutspunkter fanns också styrelsen......

 • Regionstyrelsens beslut den 1 november

  01 november 2011

  Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen beslutades bland annat om att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige tar ett beslut som syftar till att stärka regionens arbete för en jämlik vård. Dessutom tog regionstyrelsen ett beslu......

 • Regionstyrelsens beslut den 11 oktober

  11 oktober 2011

  Under regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen den 11 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för augusti. Dessutom noterades informationen från Västra Götalandsregionens......

 • Regionstyrelsens beslut den 27 september

  27 september 2011

  Under regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen beslutades det bland annat om verktyg för att Västra Götalandsregionens verksamheter på ett effektivt sätt ska kunna jobba för en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Dessutom godkände......

 • Regionstyrelsens beslut den 6 september

  06 september 2011

  Vid regionstyrelsens sammanträde den 6 september föreslog bland annat regionstyrelsen att fullmäktige vid sitt nästa sammanträde antar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag. Styrelsen beslutade också att föreslå fullmäkti......

 • Regionstyrelsens beslut den Mall

  22 augusti 2016

  Ingress Fullmäktigeärenden Rubrik (Ärende 1) Brödtext   Styrelseärenden Rubrik (Ärende 1) Brödtext   Bordlagda och utgågna ärenden Ärende 12 om Företrädare vid samråd med samordningsförbunden bordlades. Ärende 9 om Katastrofmedicinsk utbildnings- och......

 • Regionstyrelsens beslut den 23 augusti

  23 augusti 2011

  Vid regionstyrelsens första sammanträde efter sommaruppehållet fattade styrelsen bland annat beslut om att fem primärvårdsstyrelser kan bli en efter årskiftet, förändringar i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård och om höjda avgifter för......

 • Regionstyrelsens beslut den 28 juni

  28 juni 2011

  Regionstyrelsen sammanträdde för sista gången innan sommaruppehållet. Styrelsen behandlade bland annat det Miljöpolitiska programmet, ett par motioner, rapportering av risk- och sårbarhetsanalyser samt val till styrelsens utskott och beredningar.......

 • Regionstyrelsens beslut den 24 maj

  24 maj 2011

  Regionstyrelsen sammanträdde i Vänersborg på tisdagen den 24 maj. Styrelsen fattade bland annat beslut om framtiden för Sjukvårdsrådgivningen, avtalet med kommunerna om Västtrafik samt markköp. Dessutom synades en färsk delårsrapport och Skene sjukhus......

 • Regionstyrelsens beslut den 19 april

  19 april 2011

  Regionstyrelsen sammanträdde i Vänersborg på tisdagen den 19 april. Styrelsen fattade bland annat beslut om att föreslå att dagens fem primärvårdsstyrelser ersätts med en styrelse för primärvården 2012. Styrelsen beslutade även att ge Västra......

 • Regionstyrelsens beslut den 5 april

  05 april 2011

  Vid regionstyrelsens sammanträde den 5 april beslutade styrelsen bland annat om att investera 50 miljoner kronor för att halvera energianvändningen vid Kärnsjukhuset i Skövde och om att utreda närsjukvårdsstyrelser i norra Bohuslän och Dalsland samt i......

 • Regionstyrelsens beslut den 22 mars

  22 mars 2011

  Vid sammanträdet den 22 mars tog regionstyrelsen bland annat beslut om årsredovisningen 2010, om fler operationer mot fetma och om satsningar på barn och unga med psykisk ohälsa. Styrelsen beslutade även om ett avtal för att ta över Västtrafik från den......

 • Regionstyrelsens beslut den 8 mars

  08 mars 2011

  Regionstyrelsen sammanträdde den 8 mars i residenset i Vänersborg. Vid mötet fattade regionstyrelsens 15 ledamöter elva beslut om bland annat miljöpolitiskt program, destruktionsanläggningar för lustgas, extra kommunikationsinsatser i samband med......

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m