Regionstyrelsen beslut 29 april

Fullmäktigeärenden


1.Nytt avtal för försäljning av Skara Uddetorp 4:1

Beslut: Enligt förslag.

Regionfullmäktige beslutade för ett år sedan att sälja en del av en fastighet, som tillhör Uddetorps naturbruksgymnasium, till Skara Energi AB. När Lantmäteriets behandlat försäljningen har det visat sig att fastigheten är betydligt större än vad som står i beslutsunderlaget. Därför måste fullmäktige fatta ett nytt beslut om försäljningen.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige upphäver det tidigare beslutet och fattar ett nytt beslut om försäljningen.

 

2. Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri

Beslut: Enligt förslag.

Ett förslag till ny regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri 2014-2018 har tagits fram för Västra Götalandsregionen. Planen innehåller bland annat förslag på åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga visionen ” En psykiatri i framkant”. Det är Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen som, i bred samverkan med regionens verksamheter, skrivit planen.

Än så länge är planen ett förslag men regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar utvecklingsplanen som styrdokument för specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om planen i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

 

3. Nytt aktieägaravtal för Regionteater Väst AV

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ett nytt aktieägaravtal för Regionteater Väst AB. Jämfört med det tidigare avtalet är skillnaden framförallt att Uddevalla kommun, istället för att bidra med hyran för lokalerna, från och med den 1 januari 2014 kommer att ge ett årligt bidrag till verksamheten.

 

4. Nya bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Beslut: Enligt förslag.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har föreslagit att regioner, landsting och kommuner ska anta nya regler för omställningsstöd och pension för avgående politiker.
Regionstyrelsen föreslår, på förslag från arvodesberedningens, att fullmäktige antar de nya bestämmelserna för förtroendevalda som tillträder efter valet 2014. 
För förtroendevalda som avgår innan 31 december 2014 gäller de nuvarande bestämmelserna.

 

5. Förutsättningar för kulturarvsskolor ska utredas

Beslut: Enligt förslag.

Kristdemokraterna Conny Brännberg och Christina Karlsson föreslår i en motion att kulturnämnden utreda förutsättningarna för att starta så kallade kulturarvsskolor som kan förmedla regionens rika kulturarv till barn och unga.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen.

 

6. EMCO-behandling till Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska utredas

Beslut: Enligt förslag.

Moderaterna David Josefsson och Lisbeth Sundén Andersson föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta fram ett förslag till en gemensam finansiering och utreda kapaciteten för EMCO-behandlingar.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen och utreder förutsättningarna för att etablera en lung-EMCO på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

ECMO (ExtraCorporeal Membran Oxygenering) innebär att man tillfälligt syresätter patientens blod med en konstgjord lunga när lungorna och/eller hjärtat sviktar och när övrig intensivvård inte är tillräcklig för att rädda patientens liv. Syftet med ECMO är att lungorna och hjärtat skall få vila. Anledningen till att hjärtat och lungorna sviktar kan till exempel vara en svår lunginflammation eller blodförgiftning. Behandlingstiden varierar mellan några dagar upp till flera månader.


7. Volontärer får stötta patienter i livets slutskede

Beslut: Enligt förslag.

Monica Selin (KD) föreslår i en motion att volontärer ska få möjlighet att stötta patienter i livets slutskede. Sjukvården är enligt Selin ofta så starkt inriktad på att bota att den vård som syftar till att lindra och trösta glöms bort och att patienter riskerar att få dö i ensamhet. Volontärerna ska inte ha någon roll i den medicinska vården utan finnas tillgängliga i brist på anhöriga. De frivilligas uppgift är att erbjuda stöd och samtal till patienter i livets slutskede eller till patienter som är svårt sjuka eller lider av svår ångest.
Motionen har remitterats inom Västra Götalandsregionen och samtliga remissinstanser är positiva till motionens förslag.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Under 2013 har ramverk tagits fram för hur den sociala ekonomin, med bland annat frivilliginsatser, ska fungera tillsammans med Västra Götalandsregionens verksamheter. Ramverket är nu ute på remiss.

 

8. Ätstörningsvården ska analyseras

Beslut: Enligt förslag.

Folkpartisterna Kristina Grapenholm och Jonas Andersson föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska göra en analys av vårdbehov och vårdutbud inom ätstörningsvården. En rapport om ätstörningsvården i Södra Älvsborg har visat på stora skillnader mellan olika mottagningar när det gäller resultat och kostnader. Motionärerna anser att en regionövergripande analys och rapport kan vara en grund för en likvärdig ätstörningsvård i hela länet.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Styrelsen föreslår också att analysen av ätstörningsvården dels ska ske inom arbetet med att revidera den regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin och dels inom arbetet med regional medicinsk riktlinje för ätstörningar.

 

9. Motion om rehabilitering hos lokalsjukhusen bifallen

Beslut: Enligt förslag.

Marianne Nilsson och Hans-Carl Carlsson (KD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheterna för att i större utsträckning utnyttja ledig kapacitet på de lokala sjukhusen till rehabilitering.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen och att riktlinjer och reglementen för lokalsjukhusen ändras så att de får möjlighet att utvecklas som närsjukhus och kan söka etablering inom ramarna för Vårdval rehab.

 

10. Motion om utvärdering av NU-sjukvården besvarad

Beslut: Enligt förslag.
Reservation: Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Folkpartisterna Roland Karlsson, Birgitta Adolfsson och Jonas Andersson föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utvärdera NU-sjukvårdens förändringar ur befolkningens perspektiv. De föreslår också en utredning av förutsättningarna för att Uddevalla sjukhus och NÄL åter blir två självständiga organisationer.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionens första att-sats är besvarad och att den andra att-satsen avslås.

 

11. Ingen avgiftsfri vaccination för riskgrupper

Beslut: Enligt förslag.
Votering: Beslutet avgjordes genom votering
Reservation: Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

I en motion föreslår Mariella Olsson och Kristina Grapenholm (FP) att vaccinationer mot influensa ska vara avgiftsfria för riskgrupper.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen. Enligt ett yttrande till hälso-och sjukvårdsutskottet har avgiften ingen avgörande betydelse för vaccination. Troligen har andra åtgärder större påverkan för att öka antalet vaccinerade. Till exempel att informera och påminna om vaccination, göra det enkelt att boka och avboka tid och att erbjuda drop in-vaccination.

 

12. Motion om hjärnskadekoordinator och regionalt kompetenscentrum besvarad

Beslut: Enligt förslag.
Reservation: Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Marith Hesse (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska införa en hjärnskadekoordinator och starta av regionalt kompetenscentrum inom hjärnskadeområdet.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad. Styrelsen anser att det är en angelägen fråga att förbättra vården för hjärnskadade enligt motionens intentioner. Redan idag pågår dock arbetet med att ta fram regionala medicinska riktlinjer för hjärnskadade. Hur man på bästa sätt ska stötta kompetensutveckling inom området kommer att behandlas inom arbetet med de nya riktlinjerna.

 

13. Ingen regionövergripande policy om könsbestämning vid ultraljud

Beslut: Enligt förslag.

I en motion föreslår Hanna Wigh (SD) att regionfullmäktige ska ta fram en policy för att barnets kön inte ska avslöjas till de blivande föräldrarna vid ultraljudsundersökningar. Detta för att förhindra att abort på grund av kön.

Eftersom det enligt Socialstyrelsens regler kring fosterdiagnostik idag inte är möjligt att göra abort på grund av kön föreslår regionstyrelsen att fullmäktige avslår motionen.

 

14. Motion om valfrihet inom högspecialiserad vård

Beslut: Motionen återremitterades till hälso- och sjukvårdsutskottet för ytterligare beredning.

Jonas Andersson (FP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska avveckla remisstvånget till högspecialiserad vård.

 

15. Motion av Cecilia Andersson (C) om interventionsprogram som förebygger ohälsa

Beslut: Enligt förslag.

I en motion föreslår Cecilia Andersson (C) att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ta fram ett strukturerat program med fokus på hälsomotiverande samtal och råd för att tidigt förebygga olika sjukdomar. Motionens intentioner ligger väl i linje med flera pågående aktiviteter i Västra Götalandsregionen. Det regionuppdrag som håller på att fastställas, se ärende 16, innehåller nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Regionuppdraget svarar mot intentionerna som finns i motionen och regionstyrelsen föreslår därför att fullmäktige anser att motionen är besvarad.

 

Styrelseärenden


16. Patienter ska erbjudas samtal om levnadsvanor

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslöt idag att tillsätta ett regionuppdrag som syftar till att införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer i Västra Götalandsregionen. Det innebär att all hälso- och sjukvårds- och tandvårdspersonal som möter patienter ska kunna erbjuda samtal om olika levnadsvanor i förbyggande syfte. De fyra områden som berörs är användning av tobak och alkohol, matvanor och fysisk aktivitet. Införandet av de nya riktlinjerna kommer att ske stegvis under 2014-2018.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

 

17. Vårdcentral i Mölnlycke godkänd inom VG Primärvård.

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ansökan från leverantören CRAMA International Health Service AB om att bedriva vårdverksamhet enligt VG Primärvård. Syftet är att starta en vårdcentral i stadsdelen Mölnlycke i Härryda kommun. Idag finns det en läkarmottagning i lokalerna, CRAMA, som finansieras med hjälp av nationella taxor. Den 1 juni 2014 kommer läkarmottagningen att övergå till vårdcentral inom VG Primärvård.

 

18. VGR tar ansvar för Svenska registret för renal denevering (SRDN)

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslöt att ta på sig centralt personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregisteret, Svenska registret för renal denevering (SRDN).

 

19. VGR tar ansvar för Svenska Thoraxtransplantationsregistret

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslöt att ta på sig centralt personuppgiftsansvar för ett det nationella kvalitetsregister, Svenska Thoraxtransplantationsregistret (STRAX).

 

20. Nationell påverkansagenda 2014

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslöt i februari 2014 om fem viktiga nationella utvecklingsfrågor för Västra Götalandsregionen. Frågorna är:

  • Öka statens engagemang i järnvägsutbyggnad Oslo-Göteborg-Köpenhamn
  • Bevaka Västra Götalands intressen i den nya nationella maritima strategin
  • Få upp regionfrågan på den nationella dagordningen
  • Klimatarbetet
  • Medverka och stimulera till interregional samordning i aktuella frågor inom hälso- och sjukvården

Arbetet med att driva dessa frågor går framåt.  Regionstyrelsen fick information om de planer som hittills har tagits fram. Regionstyrelsen fick också information om hur arbetet går med att starta ett kontor för Västra Götalandsregionen i Stockholm.


21. Reviderad delegeringsordning för regionstyrelsen

Beslut: Enligt förslag.

Representanter från regionkansliets har gemensamt tagit fram ett förslag till reviderad delegeringsordning för regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslöt att anta den reviderade delegeringsordningen.


22. Skrivelse från servicenämnden angående uppföljning av städning

Beslut: Enligt förslag.

Nya nationella normer och riktlinjer inom städområdet har belyst frågan om att uppdatera Västra Götalandsregionens styrdokument för städning av sjukvårdslokalerna.
Inom Västra Götalandsregionen pågår också sedan ett par år diskussioner kring brister i städningen av sjukvårdens lokaler. Städningen utförs i huvudsak av Regionservice personal eller av externa utförare på uppdrag men det förekommer också att vårdpersonal städar. Städningen regleras i avtal mellan Regionservice och de enskilda förvaltningarna. Med nya städnormer kommer kostnaderna att öka.

Regionstyrelsen beslutade att riktlinjerna från Svensk förening för vårdhygien ska vara ett viktigt stöd för den regiongensamma verksamhetsutvecklingen. Styrelsen beslutade också att regiondirektören i samverkan med förvaltningarna ska ta fram regionala riktlinjer för städning av vårdlokalerna och återkomma med plan för införande och en kostnadskalkyl.

 

23. Regelgruppen för tolkningsfrågor, överenskommelse

Beslut: Enligt förslag.

En arbetsgrupp med en ledamot från varje parti i regionfullmäktige har arbetat fram gemensamma regler och former för de förtroendevaldas arbete i Västra Götalandsregionen. Gruppens tidigare fattade beslut har sammanställts, uppdaterats och gjorts tydligare.
Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslaget från regelgruppen avseende kostnadsfördelningen och i övrigt ställa sig bakom regelgruppens rapport över tolkningar och förtydliganden.

 

24. Vårdvalblanketter gallras

Beslut: Enligt förslag.

Alla vårdvalsblanketter har sedan VG Primärvård startade 2009 arkiverats vid SÄS sjukhusarkiv via skanning i en bilddatabas. För närvarande finns alla pappersblanketter kvar men de tar upp en stor plats vid sjukhusarkivet. Pappersblanketterna är inte sökbara, däremot kan sökning göras i bilddatabasen.

Regionstyrelsen beslöt att gallring av inkomna vårdvalsblanketter gällande val av vårdcentral i VG Primärvård ska ske löpande efter det att blanketterna är inskannade och skickade till VG Primärvårds bilddatabas. Regionstyrelsen beslöt också att arkiverade vårdvalsblanketter från det att VG Primärvård startade 2009-10-01, som avser val av vårdcentral i VG Primärvård inte behöver sparas.

 

25. Regional patientsäkerhetsberättelse för 2013

Beslut: Enligt förslag.

Regionchefläkaren, Claes-Håkan Björklund, har sammanställt en patientsäkerhetsberättelse för år 2013. Den finns publicerad på www.vgregion.se/sakervard

Regionstyrelsen la informationen till handlingarna.

 

26. Västra Götalandsregionen satsar på information om regionvalet

Beslut: Enligt förslag.


Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att göra en extra satsning på information om regionvalet, inför de allmänna valen i september. Insatserna är framför allt till för att öka invånarnas kunskaper om de frågor VGR ansvarar för och vad man därmed kan påverka genom att rösta i regionvalet. En tidigare framtagen animerad film kommer att uppdateras och bl.a. sändas som TV-reklam och spridas i VGR:s digitala kanaler. Totalt avsätter regionstyrelsen 1,5 miljoner kronor för insatserna inför valet.

 

 

27. Ägarplaner för NU, SÄS och Kungälvs sjukhus för att uppnå ekonomiska balans

Beslut: Enligt förslag.

Inför 2014 hade Södra Älvsborgs Sjukhus, NU-sjukvården och Kungälvs Sjukhus med sig stora ekonomiska underskott. För att komma till rätta med underskotten och oblalanserna i ekonomin beslutade regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde att överlämna ägarplaner till de tre sjukhusen.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

 

Kommentarer till regionstyrelsens sammanträde kan finnas på de politiska partiernas hemsidor.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m