Regionstyrelsens beslut den 1 november

Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen beslutades bland annat om att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige tar ett beslut som syftar till att stärka regionens arbete för en jämlik vård. Dessutom tog regionstyrelsen ett beslut om ett kompletterande planeringsdirektiv och åtgärder för kostnadskontroll.

Fullmäktigeärenden

Ny organisation för språktolkförmedling föreslås

(Ärende 1) Tillsammans med fem västsvenska kommuner vill Västra Götalandsregionen bilda ett kommunalförbund för att öka kvaliteten och tillgängligheten på området språktolkning. Syftet är också att de tolktjänster som erbjuds ska bidra till att grundläggande rättigheter om likabehandling, saklighet och opartiskhet uppnås.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bland annat beslutar att Västra Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad bildar ett kommunalförbund för att tillgodose behovet av språktolkar. På sikt ska även andra kommuner kunna ansluta sig. Regionfullmäktige föreslås också besluta att Västra Götalandsregionen beställer samtliga tolktjänster från det nya kommunalförbundet.


Styrdokument fastslagna för 2012

(Ärende 2) För att öka tydligheten kring Västra Götalandsregionens styrdokument beslutar regionfullmäktige varje år vilka visioner, policys och riktlinjer som gäller för kommande året. Överordnat styrdokument är budgeten som årligen fastställs av fullmäktige. Budgeten innehåller, förutom de ekonomiska ramarna, de frågor som politikerna vill att verksamheterna ska fokusera på och arbeta med det kommande året. Budgeten och övriga styrdokument uttrycker regionens förhållningssätt och ska ligga till grund för verksamheternas arbete.

Sedan förra årets beslut har två tidigare styrdokument ersatts med nya: Miljöpolitiskt program 2011-2013 har ersatt Miljöpolicyn från 2004 och IS/IT-strategi 2012-2013 har ersatt IT-visionen från 2007. Tre nya styrdokument har tillkommit: Riktlinjer för medlemskap i organisationer, Krisledningsplan samt Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård.

Regionstyrelsen föreslog att fullmäktige fastslår styrdokumenten för 2012 och samtidigt slår fast att budgeten är det överordnade styrdokumentet för regionens verksamheter.


Motion om barns rättigheter besvarad

(Ärende 4) I en motion från maj 2011 föreslår Monica Selin (KD) och Valéria Kant (KD) att en handlingsplan för barn och unga tas fram för Västra Götalandsregionen och att ett Barnbokslut utreds.

Handlingsplanen ska ha sin grund i FN:s konvention om barnets rättigheter och bland annat öka kunskapen hos olika yrkesgrupper om barns rättigheter och gynna samarbetet mellan olika verksamheter som möter barn. Barnbokslutet ska bland annat innebära att regionen gör en årlig uppföljning av de verksamheter som kommit i kontakt med barn och familjer.

Kommittén för rättighetsfrågor konstaterar i ett yttrande att en handlingsplan för att tillämpa FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2010-2014 finns framtagen. Handlingsplanen innehåller också bland annat metodutvecklingsarbete kring barnrättsbokslut.

Med kommitténs yttrande som underlag föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige anser motionen besvarad.


Regionen stärker arbetet med jämställd vård

(Ärende 5) Kunskapscentrum för jämställd vård (KJV) inrättades 2008 och var en markering från Västra Götalandsregionen om att ta problemet med omotiverade skillnader mellan könen på allvar.

Kunskapscentret är unikt i landet och dess syfte är att verka för och uträtta forskning och verksamhetsutveckling som bidrar till en jämställd vård mellan könen, att beakta det så kallade genderperspektivet.

Rapporter har visat att kön inte är den enda faktorn som föranleder omotiverade skillnader inom vården. Faktorer som exempelvis ålder, etnicitet, religion och sexualitet kan spela roll. Jonas Andersson (FP) föreslår i en motion att KVJ:s uppdrag ska breddas till att innefatta hela fältet jämlik vård, bland annat ovan nämnda faktorer.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motion och ger styrelsen i uppdrag att förbereda de åtgärder som krävs för ett breddat uppdrag till Kunskapscentrum för jämställd vård.

 

Styrelseärenden

Reglementen för nämnder och styrelser anpassade

(Ärende 7) På uppdrag av regionfullmäktige har regionkansliets sedan oktober 2010 arbetat med att anpassa reglerna för de politiska nämnderna i Västra Götalandsregionen. Det arbetet är nu klart och anmäldes till regionstyrelsen under tisdagens sammanträde. Detaljer för reglementet finns i handlingarna.


Skyddet mot oegentligheter granskat

(Ärende 8) En nyligen genomförd revision av skyddet mot oegentligheter, visar inte på några faktiska oegentligheter. Däremot föreslås vissa åtgärder för att minimera riskerna i framtiden. Bland annat visar revisionen att regionstyrelsens uppsiktsplikt behöver förbättras, att revisionsrapporter behöver hanteras mer systematiskt och att arbetet med att förebygga och hantera risker för oegentligheter i regionens verksamheter behöver förbättras.

Det är på ägarutskottets uppdrag som kunskapsföretaget KPMG granskat vilket skydd Västra Götalandsregionen har mot oegentligheter. Tre nämnder, regionstyrelsen, fastighetsnämnden och servicenämnden samt deras verksamheter, regionstyrelsens kansli, Västfastigheter och Regionservice har granskats.

Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag för förbättringar.


Västtrafik får använda bolagets obeskattade reserv

(Ärende 9) Kollektivtrafiken i Västra Götaland och framför allt i Göteborg och i stadens närområden behöver förstärkas. Inför införandet av trängselskatter planeras förändringar och ny trafik kommer att startas upp i området. Med anledning av detta har Västtrafik ansökt om att få använda 60 miljoner av bolagets obeskattade reserv, alltså vinst som man ännu inte skattat för.
Regionstyrelsen beslutade att godkänna Västtrafiks framställan om att få använda 60 miljoner kronor av den obeskattade reserven, 30 miljoner kronor 2013 och 30 miljoner kronor 2014.

Beslutet avgjordes genom votering med siffrorna 8-7 till förmån för liggande förslag.


Regionen yttrar sig över bättre tillgång till kommunala föreskrifter

(Ärende 10) Regionstyrelsen har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria Bättre tillgång till kommunala föreskrifter. Departementet föreslår bland annat att kommunala föreskrifter enbart ska publiceras på kommunens eller landstingets webbplats. Kravet på att publicera i ortstidningar föreslår man tas bort.

Regionstyrelsen instämmer i att samtliga kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga på internet. Styrelsen ser dock ett problem i att de som saknar dator eller den kunskap som krävs för att söka webbaserad information kan komma att få svårare att ta del av informationen.


Regionen lämnar yttrande över avgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten

(Ärende 11) Regionstyrelsen har yttrat sig över Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM, förslag till nya nivåer av vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. SSM tar ut avgifter för tillsyn av till exempel vissa typer av transporter av farligt gods.
Yttrandet är framtaget av Västra Götalands Strålskyddsgrupp och har lämnats till Miljödepartementet.

 

Kostnaderna måste minska i Västra Götalandsregionen

(Ärende 15) Västra Götalandsregionens verksamheter måste minska sina kostnader för att komma i ekonomisk balans. Däremot ska verksamhetens omfattning inte minska.

 –   Framför allt måste vi ha fokus på kostnadskontrollen framöver. Vår kostnadsutveckling är för hög, i förhållande till andra landsting och regioner och i förhållande till vad vi har råd med. Men tillgängligheten till vården ska inte bli lidande, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Vid tisdagens regionstyrelse togs beslut om åtgärder på både kort och lång sikt.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet.

Läs pressmeddelandet för mer information

 

Ärende utgår

Ärende 3, Förslag till investeringsplan 2011-2012 samt fördelning av låneramar 2012 och ärende 6, Uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål.


Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m