Regionstyrelsens beslut 10 september

Fullmäktigeärenden

1. Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020
Beslut: Enligt förslag
2. Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Beslut: Enligt förslag. Ändringsyrkande från M, FP, KD och C går till votering. Reservation: M, FP, KD och C.
Länk till planen: www.trafikverket.se/nationellplan
Beslut: Enligt förslag
3. Västra Götalandsregionens miljöredovisning 2012
Beslut: Enligt förslag
4. Västtrafik AB – prisjustering 2014
Beslut: Ärendet avslås.
5. Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen
Beslut: Enligt förslag
6. Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus
Beslut: Enligt förslag plus en tredje attsats att i det pågående arbetet om förändrade betalningsrutiner ta tillvara på erafrenheterna av kontantlös vård vid Angereds Närsjukhus i syfte att skapa regiongemensamma principer utan undantag.
7. Yttrande över motion av Stig-Olof Tingbratt m.fl.(C) om att utveckla smart energi – satsa på affärsmodeller för hållbar konsumtion
Beslut: Enligt förslag
8. Yttrande över motion av Conny Brännberg (KD) om biogaståg på Kinnekullebanan
Beslut: Enligt förslag
9. Yttrande över motion av Daniel Rondslätt (SD) om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan-Göteborg
Beslut: Enligt förslag
10. Yttrande över motion av Lars Nordström (FP) om regionens agerande för ökade insatser inom infrastrukturområdet
Beslut: Enligt förslag
11. Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om mottagning för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa
Beslut: Enligt förslag
12. Yttrande över motion av Johan Fält m.fl. (M) om självtestning vid blodförtunnande behandling
Beslut: Enligt förslag

Styrelseärenden

13. Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Närhälsan (Primärvården)
Beslut: Enligt förslag
14. Medlemskapet i West Sweden
Beslut: Enligt förslag
15. Västlänkens stationer
Beslut: Enligt förslag
16. Medel till förskottering av E20 på delen Kristineholm – Bälinge i Alingsås kommun
Beslut: Enligt förslag
17. Revisionsrapport – granskning av bisysslor inom Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag
18. Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för en konkurrensutsättning/upphandling av laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården
Beslut: Enligt förslag
19. NU-sjukvården NÄL: Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/MAVA, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning
Beslut: Enligt förslag
20. Underlag för FoU-budget relaterat till hälso- och sjukvårdens verksamheter
Beslut: Enligt förslag
21. Revidering av regionstyrelsens delegeringsordning
Beslut: Enligt förslag
22. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet enligt Västra Götalandsregionens VG Primärvård – Mölnlycke
Beslut: Enligt förslag
23. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet enligt VGPV – Majorna-Linné
Beslut: Ärendet utgår
24. Beslut att inte lämna ut embryon från en biobank
Beslut: Enligt förslag
25. Beslut om centralt personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister, Könsdysforiregistret
Beslut: Enligt förslag
26. Yttrande till Datainspektion om kallelser till gynekologisk cellprovskontroll
Beslut: Enligt förslag
27. Förslag till uppdrag med anledning av verksamhetsutfall per juli 2013
Beslut: Enligt förslag
28. Yttrande över ”Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige”
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/17078/a/218956
29. Yttrande över ”En myndighet för alarmering” (SOU 2013:33)
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/215750
30. Yttrande över remiss av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen:
http://www.gr.to/toppmenyn/samverkansomraden/miljosamhallsbyggnad/kretslopp/remissregionalvattenforsorjningsplan.4.1fe38c3613e18e735611023.html
31. Yttrande över ”Värmlandsstrategin 2014-2020”
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen: http://www.regionvarmland.se/
32. Yttrande över ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014-2025”
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen: http://www.regionvarmland.se/arbetar/kommunikationinfrastruktur/revidering-av-lanstransportplan-2014-2025
33. Yttrande över ”Förslag till Länstransportplan Örebro län 2014-2025”
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen:
http://www.regionorebro.se/blameny/infrastrukturlogistik/infrastrukturplanering/arbetetmednyinfrastukturplaneringfor20142025/remissavlanstransportplanen.4.4889fd3313f1d622874686.html
34. Yttrande över ”Förslag till regional infrastrukturplan för Halland 2014-2025”
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen: http://www.regionhalland.se/utveckling-ochtillvaxt/omrade/infrastruktur/regional-infrastrukturplan-2014-2025/
35. Yttrande över ”Regional transportplan för Jönköpings län 2014-2025”
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen:
http://www.regionjonkoping.se/web/Regional_transportplan.aspx

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m