Regionstyrelsens beslut 10 september

Fullmäktigeärenden

1. Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020

Regionstyrelsen föreslog att regionfullmäktige antar dokumentet Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Dokumentet sätter ramarna för arbetet med tillväxt- och utveckling i Västra Götaland för de kommande åren fram till 2020. Strategin är ett viktigt verktyg för samarbete och samverkan för att genomföra Vision Västra Götaland och för att kanalisera resurser för tillväxt och utveckling från lokala, regionala, nationella aktörer och EU.

I strategin anges bland annat att invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och att Västra Götaland ska vara en kunskapsregion för alla – som syns och engagerar – och där vi tar globalt ansvar.

2. Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige yttrar sig över trafikverkets remiss för den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. Yttrandet, som är ett förslag från Beredningsgruppen för hållbar utveckling, innehåller en rad synpunkter på den nationella planen. Bland annat nämns bristerna i säkerhet och framkomlighet på E20 och E45 där både kommuner, näringsliv och Västra Götalandsregionen är beredda att medfinansiera förbättringar samt att Trafikverket i planen utelämnat frågorna om utskeppningshamn för malmtransporter och Trollhättans slussar.

Länk till planen: www.trafikverket.se/nationellplan

3. Västra Götalandsregionens miljöredovisning 2012

Västra Götalandsregionens miljöredovisning för 2012 är klar och visar att miljöarbetet, jämfört med 2011, har gått framåt för tolv av målen i det miljöpolitiska programmet. Redovisningen visar även att resultatet är oförändrat för fem av målen och har försämrats för två av målen.

Några av framstegen är att:

  • Västtrafiks kilometerproduktion för buss och icke eldrivna tåg är förnybar till 39 procent, vilket betyder att målet för 2013 redan är nått samt att kollektivtrafikens marknadsandel ökat till 26 procent.
  • Volymen för utfasningskemikalier har minskat med 32 procent jämfört med 2010 och att målet är därmed nått.
  • Energianvändningen har minskat inom Västra Götalandsregionen, både vad gäller total energi och elanvändning.
  • Antibiotikaförskrivningen går åt rätt håll och en minskning har skett under senare delen av 2012.
  • Västra Götalandsregionen har minskat användningen av fossil energi med 10 procent jämfört med 2011.

4. Västtrafik AB – prisjustering 2014

Ärendet avslås.

5. Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar handlingsplanen för genomförande av CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Regionfullmäktige ställde sig 2008 bakom deklarationen samt att arbeta för dess genomförande. I handlingsplanen föreslås en rad åtgärder som ska leda till jämlikhet mellan män och kvinnor inom Västra Götalandsregionens verksamhet.

6. Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Angereds Närsjukhus tills vidare får införa kontantfri vård vid sjukhuset. Styrelsen föreslår också att sjukhuset får göra förberedelser för nya, kontantfria, arbetssätt i den nya sjukhusbyggnaden. Angereds Närsjukhus måste dock i fortsättningen kunna hänvisa till hur kontantbetalning kan ske. I det pågående arbetet om förändrade betalningsrutiner ska man ta tillvara på erfarenheterna av kontantlös vård på Angereds Närsjukhus i syfte att skapa regiongemensamma principer utan undantag. Förslaget är ett avsteg från gällande regler inom Västra Götalandsregionen. Om fullmäktige beslutar om kontatfri vård vid sjukhuset ska regiondirektören följa upp och avrapportera patienternas upplevelse av förändringen samt hur Angereds Närsjukhus hanterat frågan.

7. Yttrande över motion av Stig-Olof Tingbratt m.fl.(C) om att utveckla smart energi – satsa på affärsmodeller för hållbar konsumtion

I en motion föreslår centerpartisterna Stig-Olof Tingbratt och Kristina Jonäng att konceptet Smart Energi ska utvecklas med ett arbete för regionala affärsmodeller för hållbar konsumtion och att en studie tas fram kring hur Västsverige kan bli en motor för en mer hållbar konsumtion med mera. Motionärerna föreslår även att arbetet inledningsvis sker inom några utvalda varugrupper och branscher, t.ex. trä och textil.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad med yttrandena från fastighetsnämnden, miljönämnden, regionutvecklingsnämnden med flera. I yttrandena framkommer att flera nämnder är positiva till förslagen men att det redan pågår arbeten i enlighet med motionens intentioner.

8. Yttrande över motion av Conny Brännberg (KD) om biogaståg på Kinnekullebanan

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad, efter yttranden från miljönämnden och kollektivtrafiknämnden, vilka båda hänvisar till Västtrafiks miljö- och klimatplan. Västtrafik avråder från att i nuläget prova att köra befintliga tåg på Kinnekullebanan med biogas, både ur en kostnads- och miljöaspekt.

9. Yttrande över motion av Daniel Rondslätt (SD) om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan-Göteborg

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

10. Yttrande över motion av Lars Nordström (FP) om regionens agerande för ökade insatser inom infrastrukturområdet

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad, då åtgärder redan görs för att påskynda planeringen av insatser vid E20 och järnvägen Göteborg-Borås.

11. Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om mottagning för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa

Hälso- och sjukvårdsnämnderna får efter ett beslut i hälso- och sjukvårdsutskottet ekonomiskt stöd för att utveckla den lokala samverkan. Regionkansliet kommer i det fortsatta utvecklingsarbetet att ge stöd för ett gott omhändertagande av barn och unga med lindrig psykisk ohälsa. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen därmed är besvarad.

12. Yttrande över motion av Johan Fält m.fl. (M) om självtestning vid blodförtunnande behandling

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Regionstyrelsen utreder möjligheterna till ökad självtestning och egenvård vid blodförtunnande behandling för utvalda patienter.

Styrelseärenden 

13. Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Närhälsan

En översyn ska genomföras av gällande styrdokument (riktlinjer och policyer) för att säkerställa att anpassningar medges till verksamheternas skilda förutsättningar och konkurrensförhållanden. Framställan om önskemål att anlita extern serviceleverantör ska prövas av regionkansliet alternativt regionstyrelsen i varje enskilt fall. Regionstyrelsen fastställer i övrigt redovisade åtgärder som följd av utredningens förslag. Folktandvården och Primärvården ska lämna ett koncernbidrag som årligen fastställs i budgeten.

14. Medlemskapet i West Sweden

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionens säger upp medlemskapet i West Sweden Ideell förening. West Swedens framtida inriktning och organisation har vid ett flertal gånger utretts. I remissvar till West Sweden 2012-03-27 ansåg regionstyrelsen att  organisationen borde avvecklas.

15. Västlänkens stationer

Regionstyrelsen beslutar att Västtrafik AB representerar Västra Götalandsregionen i frågor som avser stationsutformning i Västlänken. Västtrafik ska vara huvudman för de resecentrum som planeras i anslutning till Västlänken. Västtrafik förankrar kontinuerligt arbetet med Västfastigheter och kollektivtrafiksekretariatet och andra lämpliga forum inom Västra
Götalandsregionen.

16. Medel till förskottering av E20 på delen Kristineholm – Bälinge i Alingsås kommun

Regionstyrelsen beslutar att om så krävs godkänna att Västra Götalandsregionen lånar ut högst 220 miljoner kronor som förskottering för utbyggnad av E20 på delen Kristineholm – Bälinge.

17. Revisionsrapport – granskning av bisysslor inom Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna då regiondirektören redan vidtagit åtgärder genom att ha reviderat riktlinjerna för bisysslor utifrån revisionsrapportens rekommendationer.

18. Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för en konkurrensutsättning/upphandling av laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården

Regionstyrelsen beslutar att anteckna informationen, förklara uppdraget slutfört samt överlämna tjänsteutlåtandet, daterat 2013-08-20, med bilagor till NU-sjukvårdens styrelse för fortsatt hantering.

19. NU-sjukvården NÄL: Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/MAVA, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra den föreslagna investeringen om 222 miljoner kronor. Investeringen finansieras med medel ur NU-sjukvårdens disponibla ram för fastighetsinvesteringar.

20. Underlag för FoU-budget relaterat till hälso- och sjukvårdens verksamheter

Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att vid upprättande av förslag till detaljbudget för regionstyrelsen 2014 samt i budgetunderlag 2015-2017 beakta behovet av medel för FoU-verksamheten vid Skaraborgs sjukhus. Godkänna vidtagna åtgärder för att uppnå en enhetlig budgetering och redovisning av FoU-verksamhet inom regionens hälso- och sjukvård.

21. Revidering av regionstyrelsens delegeringsordning

Regionstyrelsens delegeringsordning, avsnitt B Hälso- och sjukvård kompletteras med att regiondirektören får besluta om åtgärder som krävs för att fullgöra regionens skyldigheter utifrån Lag om handel med läkemedel (kapitel 5) och får fastställa medicinska riktlinjer och vårdprogram för vård och omvårdnad. Nuvarande delegering till hälso- och sjukvårdsutskottet punkt 6 ”Besluta om tillämpningsanvisningar avseende beslutade patientavgifter” stryks och ersätts av en delegering till regiondirektören.

22. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet enligt Västra Götalandsregionens VG Primärvård – Mölnlycke

Ansökan avslås. 

23. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet enligt Västra Götalandsregionens VG Primärvård – Majorna

Ärendet utgår. 

24. Beslut att inte lämna ut embryon från en biobank

Regionstyrelsen avslår begäran om utlämnande av vävnadsprov från biobank hos Gynekologi och Reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till beslutsordning för beslut av vårdgivaren om utlämnande från biobanker enligt biobankslagen.

25. Beslut om centralt personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister, Könsdysforiregistret

Regionstyrelsen beslöt den 13 december 2011, att regionstyrelsens personuppgiftsombud skulle anmäla nya kvalitetsregister till regionstyrelsen för beslut om huvudmannaskap. Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen tar på sig centralt personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregistret, könsdysforiregistret.

26. Yttrande till Datainspektion om kallelser till gynekologisk cellprovskontroll

Regionstyrelsen anser, att ta cellprover från livmoderhalsen regelbundet är en kostnadseffektiv åtgärd som sparar både liv, lidande och pengar. Genom regelbunden screening kan man upptäcka förstadier till livmoderhalscancer som enkelt kan opereras bort i lokalbedövning - och därmed undanröja framtida insjuknande i cancer. Patienternas personuppgifter i kallelser till gynekologisk cellprovskontroll och personuppgifterna hanteras med stöd av patientdatalagen. Personuppgifter behandlas för att de behövs för bland annat administration och planering av verksamheten. Enligt 2 kapitlet 2 paragrafen Patientdatalagen får behandling av personuppgifter som är tillåten med stöd av ovanstående bestämmelser utföras även om den enskilde motsätter sig det.  Däremot sker numera inte kallelse under tio år till en kvinna om hon avböjt detta.

27. Förslag till åtgärder med anledning av månadsresultat juli

Verksamhetsresultaten för juli 2013 är nu redovisade och visar en negativ utveckling för flera förvaltningar när det gäller ekonomin men i flera fall även tillgängligheten.

Regionstyrelsen beslutade därför att Servicenämnden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett i augustirapporten ska lämna en fördjupad analys över effekten av genomförda åtgärder och planerade åtgärder för en ekonomi och verksamhet i balans under 2013, samt belysa konsekvenserna av nuvarande situation med avseende på budgetåret 2014.

Styrelsen beslutade även att regiondirektören senast i oktober ska rapportera hur de särskilda resurserna för kökortningsåtgärder har utnyttjats och hur planeringen för hösten och 2014 har utformats. Regiondirektören ska dessutom senast i november redovisa en samlad analys och förslag till åtgärder med anledning av beläggnings- och vårdplatssituationen vid regionens sjukhus.

28. Yttrande över ”Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige”

Västra Götalandsregionen är positiv till promemorians inriktning med en ökad satsning inom energieffektivisering och anser, bland annat, att en tydlig och samordnad nationell styrning för energieffektivisering behövs, att byggreglerna bör omarbetas samt att tillstyrker fortsatt kommunal energi- och klimatrådgivning.

Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/17078/a/218956 

29. Yttrande över ”En myndighet för alarmering” (SOU 2013:33)

Utredningen visar att larmbehandling av medicinska larm enligt regionstyrelsens mening inte kan betraktas som annat än hälso- och sjukvård och skall organiseras därefter. Då utredningen är så bristfällig bör den göras om, helt eller i de viktigaste delarna. Men mot bakgrund av föreliggande utredning ser regionstyrelsen trots allt utredarens Modell 1 som den bästa av alternativen att arbeta vidare på.

Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/215750 

30. Yttrande över remiss av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

Planen visar en helhetsbild av vattenförsörjningen i Göteborgsregionen samt redovisar förslag till vision och mål samt åtgärder för att uppnå målen och pekar också på väsentliga samordningsmöjligheter för vattenförsörjningen i Göteborgsregionen. Västra Götalandsregionen noterar att planen endast behandlar vatten ur en dricksvattensynpunkt och att övriga användningsområden utelämnas. Med tanke på regionens sjukhus är det av ett stort intresse att få Göteborgsregionens syn på hur man behandlar denna vattenförsörjning i det strategiska perspektivet.

Länk till utredningen: http://www.gr.to/toppmenyn/samverkansomraden/miljosamhallsbyggnad/kretslopp/remissregionalvattenforsorjningsplan.4.1fe38c3613e18e735611023.html

31. Yttrande över ”Värmlandsstrategin 2014-2020”

Regionstyrelsen konstaterar, att Värmlandsstrategin pekar ut angelägna frågor för en regions utveckling. Innehållsmässigt finns många beröringspunkter med Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling – VG2020, vilket bådar gott för ett fortsatt samarbete mellan Värmland
och Västra Götaland.

Länk till utredningen: http://www.regionvarmland.se/

32. Yttrande över ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014-2025”

Regionstyrelsen anser att förslaget till länsplan för Värmland vilar på väl förankrade utgångspunkter och ställningstaganden – inte minst genom en påtaglig helhetssyn med fokus på stråk, hållbarhet och ökad samverkan mellan trafikslagen. Ett positivt exempel på detta är ambitionen att lyfta cyklingen som alternativt färdsätt genom att bland.annat. stärka kopplingen till kollektivtrafiken.

Länk till utredningen: http://www.regionvarmland.se/arbetar/kommunikationinfrastruktur/revidering-av-lanstransportplan-2014-2025

33. Yttrande över ”Förslag till Länstransportplan Örebro län 2014-2025”

Regionstyrelsen anser att förslaget till Länstransportplan för Örebro län, med dess för Sverige så centrala roll både för persontrafik och godstrafik, har tydliga och klara prioriteringar med väl avvägda ställningstaganden.

Länk till utredningen: http://www.regionorebro.se/blameny/infrastrukturlogistik/infrastrukturplanering/arbetetmednyinfrastukturplaneringfor20142025/remissavlanstransportplanen.4.4889fd3313f1d622874686.html

34. Yttrande över ”Förslag till regional infrastrukturplan för Halland 2014-2025”

Västra Götalandsregionen ser positivt på Hallands läns strategiska inriktning och anser att huvuddragen i planförslaget ligger väl i linje med Västra Götalands målsättningar för hållbar regional utveckling.

Länk till utredningen: http://www.regionhalland.se/utveckling-ochtillvaxt/omrade/infrastruktur/regional-infrastrukturplan-2014-2025/

35. Yttrande över ”Regional transportplan för Jönköpings län 2014-2025”

Liksom förslaget till infrastrukturplan för Västra Götaland innebär förslaget till transportplan för Jönköpings län färre medel till namngivna vägobjekt jämfört med föregående plan, ökad samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell plan samt ökat fokus på kollektivtrafik och cykel.

Länk till utredningen: http://www.regionjonkoping.se/web/Regional_transportplan.aspx

Regionstyrelsens handlingar

Partiernas hemsidor

Förklaringar

Fullmäktigeärenden

 Regionstyrelsens beslut i fullmäktigeärenden är rekommendationer till beslut i regionfullmäktige där det slutgiltiga beslutet fattas.

Styrelseärenden

 Styrelseärendena är de ärenden som regionstyrelsen har regionfullmäktiges mandat att själva fatta beslut om.

Motioner:

Bifallna motioner
Bifallna motioner innebär att styrelsen anser att motionens förslag ska genomföras.

Avslagna motioner
Avslagna motioner innebär att styrelsen anser att motionens förslag inte ska genomföras

Besvarade motioner
Att en motion anses besvarad innebär att styrelsen varken vill bifalla eller avslå motionen. För att få veta varför måste man ofta läsa i handlingarna för beslutet. Det är exempelvis vanligt att motionären vill göra något som redan är påbörjat eller till och med genomfört. Men det kan också vara så man att det man vill med motionen är positivt, men att förslaget är formulerat på ett sätt som gör att det är svårt eller omöjligt att uppfylla motionen.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m