Regionstyrelsens beslut den 11 oktober

Under regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen den 11 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för augusti. Dessutom noterades informationen från Västra Götalandsregionens deltagande i Almedalsveckan 2011.  

Fullmäktigeärenden

Ägarförhållanden i AB Transito förändras

(Ärende1) AB Transito är ett bolag som ägs gemensamt av flera trafikhuvudmän, däribland Västtrafik. Västtrafiks andel är 0,5 procent. Bolagets uppgift är bland annat att upphandla tåg och finansiera lokal- och regiontåg.

Som framtida helägare till Västtrafik föreslog regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar att de aktier som Västtrafik har i AB Transito ska överlåtas till Västra Götalandsregionen. Dessutom föreslås Västra Götalandsregionen köpa ytterligare aktier i bolaget.

 

Delårsrapport augusti – nollresultat väntas för 2011

(Ärende 2) Västra Götalandsregionen beräknas göra ett ekonomiskt nollresultat för 2011. Det visar prognosen i den senaste delårsrapporten. I jämförelse med årets underbalanserade budget är prognosen en förbättring med drygt en halv miljard kronor. Resultatprognosen är dock 100 miljoner sämre än föregående prognos från maj 2011.

Delårsresultatet för augusti redovisar ett överskott på 634 miljoner kronor men resultatet är 722 miljoner sämre än samma period förra året. Inkomsterna från skatter, statsbidrag och den kommunala utjämningen har ökat med 1,7 procent. Samtidigt har dock verksamheternas nettokostnader ökat med 4,5 procent vilket bidragit till en sämre resultatutveckling än förra året.

Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde föreslå att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten.

För egen beslutade regionstyrelsen även att Västra Götalandsregionen ska vidta åtgärder för att målen för kömiljarden ska uppnås under oktober till december och att åtgärderna maximalt får kosta 60 miljoner kronor. Regiondirektören fick dessutom i uppdrag att återkomma med förslag till hur tillgängligheten kan förbättras så att kömiljarden kan utfalla med maximal utdelning för regionen.

Beslutet avgjordes genom votering. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Läs mer om delårsrapporten i pressmeddelandet.

 

Ny organisation för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin

(Ärende 3) Regionstyrelsen föreslog att regionfullmäktige beslutar att Institutet för stressmedicin (ISM) och Hälsan & Arbetslivet bildar gemensam förvaltning under en egen nämnd från och med den 1 januari 2012.

Tanken är att Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och ISM tillsammans kan öka förutsättningarna för regionens verksamheter att veta mer om stressrelaterad ohälsa och behandlingsmetoder och att tjänsterna till verksamheterna därmed kan utvecklas. Hälsan & Arbetslivet arbetar redan idag nära ISM i en rad utvecklingsprojekt, bland annat vad gäller hälsofrämjande ledarskap och metoder för att upptäcka och behandla stressrelaterad ohälsa.

 

Motion om vaccination mot rotavirusinfektioner

(Ärende 4) Magnus Berntsson (KD) föreslog i en motion i april att Västra Götalandsregionen ska utreda de medicinska och ekonomiska konsekvenserna av att låta rotavirusvaccin ingå i det ordinarie vaccinationsprogrammet i Västra Götaland.

Rotaviruset är globalt sett den vanligaste orsaken till akut svår gastroenterit, alltså diarré och kräkningar, hos små barn. I Sverige räknar man med att alla barn upp till tre års ålder insjuknar en eller flera gånger i en rotavirusinfektion. Införandet av rotavirusvaccination i nationella barnvaccinationsprogram i flera länder har visat positiva resultat.

Regionstyrelsen föreslog att regionfullmäktige bifaller motionen och skickar svaret vidare till program- och prioriteringsrådet för övervägande av införande av rotavirusvaccination i Västra Götaland.


 

Styrelseärenden

Gemensamt introduktionsprogram för utländsk vårdpersonal kan bli verklighet

(Ärende 5) Ett allt större antal läkare med utländsk utbildning och erfarenhet söker arbete i Västra Götaland. För att ta tillvara på den kompetensen behövs ett mer strukturerat introduktionsprogram än det som VG Primärvård kan erbjuda för enskilda individer. Eftersom vårdenheter inom VG Primärvård har ett utbildningsuppdrag beslutade regionstyrelsen att utreda möjligheten för ett gemensamt introduktionsprogram för läkare och vårdpersonal inom VG Primärvård med utländsk utbildning.

 

Rapport om Västra Götalandsregionen i Almedalen 2011

(Ärende 6) I somras medverkade Västra Götalandsregionen för femte gången i Almedalsveckan. Utgångspunkten för medverkan är att på olika sätt beskriva fördelarna med regionmodellen och att framhålla Västra Götalandsregionens styrkor. Flera seminarier arrangerades i samarbete med andra aktörer från Västra Götaland.
De flesta av Västra Götalandsregionens seminarier lockade ett stort antal åhörare. Dessutom filmades två seminarier, om omvalet och om mänskliga rättigheter, och lades ut på webben. Samtliga seminarier teckentolkades.

Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att notera informationen om 2011 års arrangemang. Däremot vill regionstyrelsen närmare diskutera hur en eventuell medverkan 2012 ska formas.

 

Västra Götalandsregionen yttrar sig över EU-gemensam fiskeripolitik

(Ärende 8) Regionstyrelsen ställer sig i ett yttrande till Landsbygdsdepartementet bakom EU-kommissionens förslag om en gemensam fiskeripolitik. Enligt kommissionen behövs en gemensam fiskeripolitik som bland annat kan medverka till att sätta fokus på miljö men också motverka dålig lönsamhet för ett stort antal fiskeflottor.

I sitt yttrande understryker Västra Götalandsregionen bland annat vikten av att de föreslagna åtgärderna genomförs inom ramen för den föreslagna tidplanen samt betydelsen av offensiva åtgärder för hållbar utveckling av vattenbruket.

 

Ärende utgår

Ärende 7, Uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål, utgick ur dagordningen.

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m