Regionstyrelsens beslut 17 juni


Fullmäktigeärenden

1. Arvoden för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen 2014-2018

Beslut: Enligt förslag.

Arvodesberedningen har tagit fram ett nytt förslag på fasta årsarvoden till förtroendevalda i Västra Götalandsregionen under mandatperioden 2014-2018.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige att fastslår förslaget.

2. Bifall till motion om vårdpersonals patientaktiva tid

Beslut: Enligt förslag.

Jonas Andersson och Kristina Grapenholm (FP) föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att göra en kartläggning av hur mycket tid som olika yrkesgruppers lägger på patientmöten i Västra Götalandsregionen. Motionärerna påtalar att det finns en risk att vårdpersonal har relativt få patientmöten till förmån för andra uppgifter. Studien görs som ett underlag för att initiera olika insatser för att bättre kunna använda den specifika kunskap som olika yrkesgrupper har.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen.

3. Avslag på motion om svenska språket i tal och skrift inom Västra Götalandsregionen

Beslut: Enligt förslag.

I en motion föreslår Kurt Karlsson (SD) att utreda förutsättningen för att starta en funktion eller tjänst inom VGR, med uppgift att bevaka att det svenska språket i tal och skrift bevarar sin status. Inom Västra Götalandsregionen finns det idag riktlinjer och strukturer som stöder det kontinuerliga arbetet med att kommunicera på ett enkelt och begripligt sätt. Forskning har också visat att rädslan, för att svenskan ska förstöras av utländska ord, är obefogad.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

4. Motion om arbetsmarknadsfrågor på regional nivå besvarad

Beslut: Bifall till motionen samt tillägg med en att-sats. Votering. Reservation.

Anders Fasth (KD) har i en motion föreslagit att utreda vilka områden/frågor inom arbetsmarknadspolitiken som, i ett pilotprojekt, skulle kunna flyttas frånstatlig nivå till Västra Götalandsregionen. Motionen handlar om att det finns ett samband mellan regional utveckling och arbetsmarknadspolitik och behovet att ta ett samlat grepp kring dessa frågor. Flera arbetsmarknadsområden som nämns i motionen sker i olika pågående utvecklingsarbeten inom Västra Götaland.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är bifallen och att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att att som del av arbetet med att genomföra VG2020, föreslå fullmäktige uppdra åt styrelsen att tillskriva regeringen angående arbetsmarknadspoliska områden där regionen är beredda att ta över ytterligare statligt ansvar inklusive statlig finansiering.

Beslutet avgjordes genom votering. Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen i sin ursprungliga version utan andra att-satsen.

5. Motion om telefonrådgivning inom psykiatrin besvarad

Beslut: Enligt förslag.

Annika Tännström (M) föreslår i en motion att undersöka möjligheterna att starta en dygnet-runt-telefonlinje för psykiatrisk rådgivning i Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa en lättillgänglig ingång till psykiatrin och minska trycket på länets psykiatriska akutmottagningar. Idag finns ett fungerande telefonrådgivningsstöd inom 1177 Vårdguiden. Det ingår i sjukvårdsrådgivningens uppdrag att utveckla samarbetet mellan 1177 och lokala vårdgivare i olika former. 

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att det ska tas fram ett förslag på hur en regional modell för hembesöksteam för personer i behov av specialistpsykiatrins kan se ut. Styrelsen föreslår även att motionen anses besvarad.

6. Motion om stöd till personer som lider av spelmissbruk besvarad

Beslut: Enligt förslag. Reservation

Många människor lider av spelmissbruk. I motionen av Daniel Andersson (FP) föreslås att ett vårdprogram för spelmissbrukare initieras och att det görs en översyn av hur regionen samverkar med kommunerna i denna fråga. I den regionala utvecklingsplanen för psykiatrin finns förslaget att utreda behovet av en specialiserad mottagning för patienter med spelberoende. Den utredningen bör bli klar innan VGR kan fatta ett beslut om ett vårdprogram mot spelmissbruk.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad.

Folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

7. Motion om mobil ungdomsmottagning besvarad

Beslut: Enligt förslag. Reservation

I en motion av Marith Hesse och Linn Brandström (M) föreslås ett tidsbegränsat testprojekt med en mobil ungdomsmottagning i syfte att förstärka tillgängligheten till ungdomsmottagningar där unga människor finns. I regionen pågår en utredning om formen på regionens ungdomsmottagningar för att bättre kunna ge stöd på lika villkor. Denna utredning bör man vänta in innan det införs nya former för ungdomsmottagningarnas uppsökande verksamhet. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att överlämna motionen till den pågående utredningen och att motionen anses besvarad.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

8. Motion om samordnadrehabilitering för personer med psykisk ohälsa/sjukdom besvarad

Beslut: Enligt förslag.

Annika Tännström (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheten att införa en regionövergripande modell för rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, sjukdom och ohälsa. VGR samarbetar redan med andra utifrån motionens idéer och det är viktigt att utveckla dessa samarbeten och inte bygga upp parallella organisationer. 

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

9. Förslag till avtal avseende Samrehab Mark-Svenljunga

I september införs Vårdval Rehab inom Västra Götalandsregionen. Det avtal som hittills har gällt för Samrehab Mark-Svenljunga kan då inte längre tillämpas. Därför har det nuvarande avtalet sagts upp. Ett nytt avtal har tagits fram och regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till avtal för Samrehab Mark-Svenljunga.

Läs mer in pressmeddelande

10. VGR och Göteborgs stad säljer Kvalitetsmässan  

De nuvarande ägarna Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad säljer nu Kvalitetsmässan, som man drivit tillsammans sedan 1989. På tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om försäljning, och Göteborgs stad har tidigare fattat motsvarande beslut. Slutligt avgörande har respektive fullmäktigeförsamling. Ny ägare blir stiftelsen Svenska Mässan.

 

Styrelseärenden

11. Upprustning av Dalslands folkhögskola

Beslut: Enligt förslag.

Det kommer att bli fräschare studentbostäder på Dalslands folkhögskola, när omfattande renoveringsarbeten sätter igång i höst. På tisdagen gav regionstyrelsen klartecken för ombyggnaden.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

12. Nya hållplatser för sjukreselinjetrafik vid sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla.

Beslut: Enligt förslag.

Under 2014 startas nya sjukreselinjer mellan sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Tanken är att öka tillgängligheten och resandet med kollektivtrafiken startas i år nya. Turerna kommer vara öppna både för patienter och för allmänheten.

För att kunna ta hand om den ökade busstrafiken beslutade regionstyrelsen att bygga om hållplatserna vid Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) och Uddevalla sjukhus. Arbetet med hållplatserna ska vara klart i december 2014 och kommer totalt att kosta 5 mnkr.

13. Agnesbergs folkhögskola på väg att stå på egna ben.

Beslut: Enligt förslag.

Nu är tiden mogen för Agnesbergs folkhögskola att bli en självständig romsk folkhögskola. Dagens huvudman, Västra Götalandsregionen, har därför beslutat att en sådan process ska inledas. Regionstyrelsen är positiv till en förändring av huvudmannaskapet för Agnesbergsbergs FHS och beslutade bland annat att målet är att skolan blir rörelseägd från 1 januari 2016 och att regiondirektören ska föreslå förmer för överlåtelsen. Styrelsen föreslår även att fullmäktige utser en egen styrelse och förvaltning för skolan under 2015.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

14. Inventering av operationssalar och framtagande av översiktsplan för fastighetsinvesteringar vid sjukvården i Göteborgsområdet

Beslut: Enligt förslag.

För att få en samlad bild av fastighetsinvesteringarna i Göteborgsområdet beslutade regionstyrelsen bland annat att regiondirektören ska ta fram en översiktsplan för sjukvården. Styrelsen beslutade också att översikten ska kompletteras med ekonomiska bedömningar av kostnader och finansiering samt att det ska råda stor restriktivitet kring fastighetsinvesteringar i vårdbyggnader i Göteborgsområdet tills planen är redovisad. Beredningen av ”nya barnsjukhuset” ska dock fortsätta med inriktning att regionstyrelsen ska fatta beslut i ärendet tidig höst.

15. Fritt vårdval över gränsen till Värmland

Beslut: Enligt förslag.

Det kommer att bli möjligt för invånarna i Västra Götaland och Värmland att fritt välja vård över länsgränsen. På tisdagen tog regionstyrelsen beslut om ett nytt samverkansavtal med Landstinget i Värmland.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

16. Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna fyra nya vårdgivare inom Vårdval Rehab. Företagen är Fungera Göteborg AB i Göteborg, Sjukgymnastgruppen i Väst i Lidköping samt Hälsa i Kubik och Nötkärnan sjukgymnastik i Mölndal.

När Vårdval Rehab införs, den 1 september 2014, kan invånarna i Västra Götaland själva välja rehabenhet. Enheterna inom Vårdvalet ska erbjuda sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå.

17. Samordnande åtgärder kring föreningsbidrag

Beslut: Första att-satsen antogs medan andra att-satsen ströks.

Västra Götalandsregionen ger varje år cirka 100 miljoner kronor i bidrag för att stimulera och stödja ideella föreningar som verkar på regional nivå.
I september 2009 fick berörda nämnder ett uppdrag av regionfullmäktige att ta fram regler för ett gemensamt arbete med föreningar i Västra Götaland. Tanken var att det skulle bli enkelt för föreningslivet att samtala med och söka medel från Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslutade att regiondirektören ska verkställa de åtgärder som föreslås om en förenklad hantering av föreningsbidrag.

18. Riktlinjer för uppgiftsfördelning mellan regionstyrelsens ägarutskott, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna

Beslut: Enligt förslag.

Efter valet i september ersätts Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott av den nya hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Förändringen gör att fördelningen av ansvar, befogenheter och budgetmedel mellan regionstyrelsen och den nya hälso- och sjukvårdsstyrelsen behöver ses över.

Regionstyrelsen beslutade att riktlinjerna för uppgiftsfördelningen mellan regionstyrelsens ägarutskott, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska utgöra utgångspunkt för arbetet med reglementen och för budgetanpassningar.

19. Regionstyrelsens arbete med externa relationer

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsens internationella beredning bereder övergripande frågor som berör Västra Götalandsregionens internationella engagemang och påverkansarbete. Beredningen är regionstyrelsens forum för diskussion, avstämning och informationsutbyte inför och efter olika internationella möten.

Ansvarsfördelningen mellan internationella beredningen, regionutvecklingsnämnden och representationskommittén behöver klargöras och regionstyrelsen beslutade därför att, inför den fortsatta beredningen, godkänna den föreslagna inriktningen av regionstyrelsens externa påverkansarbete samt att Internationella beredningens benämning ändras till beredningen för externa relationer.

20. Planeringsdirektiv för 2015

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till planeringsdirektiv för 2015 som bland annat innehåller datum för när överenskommelser och detaljbudgetar ska vara klara och redovisas samt överföring av regionbidrag mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna med flera. Enligt direktivet ska regiondirektören utreda hanteringen av statsbidrag inom VGR, lämna förslag till utveckling av vårdöverenskommelserna för 2016 och framöver och i förslag till detaljbudget 2015 redovisa fördelning av ekonomiskt ansvar mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

21. Nya parkeringstaxor för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna 2015 års taxor för p-avgifter och p-tillstånd samt hyra för verksamhetsplatser vid Västra Götalandsregionens fastigheter. Styrelsen beslutade även att Fastighetsnämnden inför 2016 års taxor även ska ta fram förslag till avgifter för nattparkering.

22. Västra Götalandsregionens årliga redovisning om förmågan att hantera extraordinära händelser

Beslut: Enligt förslag.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) ska kommunerna och landstingen varje år följa upp sina risk- och sårbarhetsanalyser. Organisationerna ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna rapporten över Västra Götalandsregionens förmåga att hantera extraordinära händelser.

23. Sammanträdestider för regionstyrelsen, utskott och internationella beredningen 2015

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslutade att 2015 sammanträda den 13 och 27 januari, 10 och 24 februari, 10 och 24 mars, 21 april, 5 och 19 maj, 2 och 16 juni, 1 och 15 september, 6 oktober, 3 och 17 november och 8 december.

Styrelsen beslutade även när ägarutskottet, personalutskottet och internationella beredningen sammanträder nästa år.

24. Yttrande över Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål

Beslut: Enligt förslag.

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att lämna synpunkter på ”Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål”.

Västra Götalandsregionen har valt att svara på förslagen på mål för
ökad återanvändning och materialåtervinning av avfall, minskad mängd matavfall samt för textil och textilavfall.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna yttrandet.
Länk till utredningen

25. Kompletterande beslut – Skrivelse från servicenämnden angående uppföljning av städning

Beslut: Enligt förslag.

Regionstyrelsen beslutade den 29 april i år att riktlinjerna från Svensk förening för vårdhygien ska vara ett viktigt stöd för den fortsatta regiongemensamma verksamhetsutvecklingen och att regiondirektören, i samverkan med berörda förvaltningar, snarast ska ta fram regionala riktlinjer för städning i regionens vårdlokaler utifrån senaste kunskap och evidens samt att återkomma med införandeplan och kostnadskalkyl.

Genom ett administrativt misstag saknas den andra beslutspunkten i protokollet från sammanträdet. Regionstyrelsen beslutade därför att komplettera beslutet med den andra att-satsen vid dagens sammanträde.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m