Regionstyrelsens beslut 18 februari

Beslutsärenden

 

Fullmäktigeärenden

2. Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård

Beslut: Enligt förslag.
Reservation: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett gemensamt yrkande om att återremittera ärendet. Läs yrkandet.

Regionfullmäktige fastställer förutsättningarna för Folktandvårdens prislista; tandvårdsstyrelsen beslutar om den detaljerade utformningen. En uppföljningsplan finns för att säkra att beslutade förutsättningar följs.
Tandvårdsstyrelsen ges i uppdrag att fastställa förändringar i Folktandvårdens prislista med beaktande av förutsättningar som redovisas i tjänsteutlåtandet. Regionfullmäktige ska som rutin i samband med budgetbeslut besluta om direktiv till tandvårdsstyrelsen för förändring av Folktandvårdens prislista. Uppföljningen av prisjusteringarnas effekter ska rapporteras i tandvårdsstyrelsens årsredovisning.  Regionfullmäktige ska pröva principiellt viktiga och strategiska förändringar av tandvårdstaxan. 

3. Översyn av bolagsordningar och bolagspolicy med anledning av lagändringar

Beslut: Enligt förslag

Det har gjorts en översyn av bolagsordningarna för Västra Götalandsregionens bolag och bolagspolicyn inom VGR. Regionkansliet har tagit fram förslag till ändringar
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänner ändringarna. Regionstyrelsen beslutar för egen del, att ombud på bolagsstämmorna får i uppdrag att rösta för ändringar av bolagsordningarna och antagande av ändringarna i bolagspolicyn som ägardirektiv.

 

Styrelseärenden 

1. Friskfaktorer

Beslut: Enligt förslag

Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att stödja ett hälsofrämjande arbetssätt genom att följa upp och redovisa friskfaktorer. I en nyligen genomförd medarbetarundersökning fångas flertalet av de som brukar benämnas friskfaktorer upp. Regionstyrelsen beslutade att friskfaktorer inom VGR mäts via de frågor som ställs i medarbetarundersökningen. 

4. Avtal om fortsatt forskningssamverkan mellan Västra Götalandsregionen och SOM-institutet

Beslut: Enligt förslag

Denna samverkan har existerat sedan regionförsöket inleddes 1998. SOM-undersökningarna ger kontinuerligt underlag för uppföljningen av Vision VGR och övriga strategidokument.
VGR:s ekonomiska bidrag skulle 2014-2017 (4 år) vara 8,34 miljoner kronor, alltså samma ekonomiska bidrag som under föregående 5-årsperiod. 

5. Avtal om trafikreglering och trafikstyrning av sjötrafik och korsande väg- och spårburen trafik över farleden i Göta älv

Beslut: Enligt förslag
Reservation: Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande. Läs yrkandet.
Votering: Beslytet avgjordes genom votering.

Förslag till avtal om reglering/styrning av trafiken, som del i arbetet med att ersätta befintlig Göta älvbro. Avtalsparter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Göteborg Stad, VGR. 

6. E20 Vägen framåt – förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering

Beslut: Enligt förslag
Reservation: Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande om att skrivelsen ska prövas av regionfullmäktige. Läs yrkandet.

I september 2013 träffade företrädare för VGR, Skaraborgs kommunalförbund, Boråsregionen med Sjuhärad, Västsvenska Handelskammaren infrastrukturministern och representanter för Trafikverket med anledning av den föreslagna lofkala och regionala medfinansieringen av en utbyggnad av E20. Vid mötet kom man överens om att VGR tillsammans med trafikverket skulle återkomma till infrastrukturministern med ett konkret förslag om hur medfinansieringen skulle kunna användas.
Ett sådant förslag har tagits fram av i princip samma styrgrupp som under våren 2013 arbetade fram förslagen om avsiktsförklaringar för medfinansieringen. 

7. Ansökan om bidrag till Göteborgs kulturkalas

Beslut: Enligt förslag

Till och med 2012 bidrog VGR ekonomiskt till kulturkalaset med 1 miljon kronor vardera från kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden (RUN). 2013 drog sig RUN ur fortsatt engagemang; VGR:s bidrag är således 1 miljon kronor. Ansökan från Göteborg & Co i år: tre miljoner kronor samt att VGR ser över sitt huvudmannaskap för en mer långsiktig och hållbar finansiering.
Regionstyrelsen beslutar överlämna frågan om översyn av VGR:s huvudmannaskap och långsiktiga finansiering för Göteborgs kulturkalas till kulturnämnden. 

8. Avsiktsförklaring om hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland efter 30 september 2015

Beslut: Enligt förslag

Nuvarande avtal löper ut 30 september 2015. I analysen av olika vägar att säkra försörjningen, framkommer möjligheten att invänta nytt EU-direktiv våren 2014 (minskat/slopat krav på upphandling av sådant allmännyttigt uppdrag, med förväntad lagändring i Sverige under 2016). Därför föreslås två-årsavtal, med utvärdering efter ett år. Parter: VGR och VästKom. 

9. Nationell satsning för ökad patientsäkerhet år 2014

Beslut: Enligt förslag
Votering: Regionstyrelsen voterade om ifall frågan skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Reservation: Moderaterna, Folkpartiet, Centernr och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande om återremiss. Läs yrkandet.

Genom överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting har landstingen möjlighet att ta del av prestationsbaserade stimulansmedel som 2014 uppgår till 525 miljoner kronor. Föreslagna åtgärder är de som krävs för att VGR ska kunna ta del av medlen, som fördelas mellan de landsting som uppfyller kraven.

10. Återrapport från Servicenämnden av genomförande av bilpoolsstrategi för Västra Götalandsregionen

Beslut: Enligt förslag

Tre uppdrag från regionstyrelsen till servicenämnden återrapporteras:

a) Samtliga tjänstebilar är överförda till servicenämnden, regelverk framtagna för korttidsuthyrning och långtidsleasing.

b) Överföringen drog ut på tiden, varför kostnader och servicenivå för samtliga fordon inte kunnat följas upp under ett helt år. Systemstöd saknas för att följa upp korttidsuthyrningen.

c) Förseningen har också medfört att underlag för upphandling inte kunnat tas fram enligt tidplan. Inriktningen är att konkurrensutsätta korttidsuthyrningen (låg nyttjandegrad). 

11. Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Beslut: Enligt förslag

Regionstyrelsen beslutade att anta den nya överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och industrin inom läkemedel, medicin- och laboratorieteknik. Överenskommelsen innebär bland annat att sjukvårdshuvudmännen får ett större ekonomiskt ansvar för att finansiera sina medarbetares fortbildning i och med att industrins möjlighet att betala för utbildning och konferenser minskar från och med 2015. Styrelsen beslutade även att regiondirektören dels ska utreda vad den nya överenskommelsen får för konsekvenser och dels ska återkomma med förslag till egenåtgärdssystem för att upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna.

12. Riktlinjer för ärendeberedning i Västra Götalandsregionen

Beslut: Enligt förslag

Regionstyrelsen fattade beslut om nya rutiner för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen. Styrelsen beslutade att Ärendehandboken ska vara riktlinjer för ärendeberedning inom hela Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsens beredningsrutiner uppdaterades senast av regionstyrelsen 2007 och gällde endast ärenden till regionstyrelsen och regionfullmäktige. 

13. Ombyggnad av lokaler på Skaraborgs Sjukhus i Mariestad för öppen och dagvårdspsykiatri

Beslut: Enligt förslag

Skaraborgs sjukhus i Mariestad ska byggas om så att den psykiatriska verksamheten kan utvecklas. Verksamheten får då samma inriktning som sjukhusen i Falköping, Skövde och Lidköping. Det beslutade regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde.
Bakgrunden är ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsnämnderna, Närhälsan i Skaraborg och Skaraborgs Sjukhus. Målet är kombinera sluten- och öppenvård så att akutvård, öppenvård, dagsjukvård och slutenvård kan erbjudas inom samma enhet.
På sjukhuset i Mariestad finns idag lediga lokaler i direkt anslutning till Skaraborgs Sjukhus slutenvårdsverksamhet inom medicin. Den psykiatriska dagvårdsverksamheten i Mariestad finns idag en externt hyrd lokal och för att den och övrig psykiatri ska kunna erbjudas inom samma enhet behöver verksamheten samlas på sjukhuset. Ombyggnaden beräknas vara färdig i december 2014 och det totala investeringsbeloppet är 20 miljoner kronor.

14. Strategiska utrustningsinvesteringar 2014f

Beslut: -
Ärendet utgick 

15. Samfinansieringsavtal angående reinvestering bandel 662, Mellerud-Billingsfors (DVVJ, Dal-Västra Värmlands Järnväg)

Beslut: Enligt förslag

För att upphäva det tillfälliga trafikeringsstoppet samt trygga ett fortsatt underhåll för järnvägssträckan Mellerud-Billingsfors har Västra Götalandsregionen och Trafikverket enats om att tillsammans investera 65 miljoner.
Kostnaderna ska fördelas mellan parterna och regionstyrelsen beslutade att godkänna samfinansieringsavtalet.
Finansieringen av regionens bidrag på 32,5 miljoner kronor sker med medel ur den regionala infrastrukturplanen för åren 2014-2025.
Järnvägssträckan Mellerud-Billingsfors ingår i Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) som går från Mellerud i söder genom Dalsland och Värmland till Årjäng i norr.
Det var i december 2013 som Trafikverket beslutade att stänga av trafiken på sträckan Mellerud–Billingsfors.

Mer information finns att läsa i pressmeddelandet från Trafikverket den 14 februari.  

16. Förslag till akuta åtgärder på Norra Bohusbanan, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan, för åren 2014 och 2015

Beslut: Enligt förslag

För att höja och återställa standarden på järnvägarna i länet har Västra Götalandsregionen, i infrastrukturplanen, lyft fram behovet av åtgärder på de järnvägar som är viktiga för regiontrafiken. Regionstyrelsen beslutade att godkänna en rad förslag på standardhöjande åtgärder som Trafikverket vill genomföra i samband med de akuta underhållsåtgärder som verket planerar att genomföra på Norra Bohusbanan, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan under åren 2014 och 2015. Västra Götalandsregionen bidrar med 78 miljoner kronor till åtgärderna vilket finansieras med medel avsatta för den regionala infrastrukturplanen 2014–2025.

17. Yttrande över Statens geotekniska instituts rapport ”Delegation för klimatanpassningsinsatser i Göta älvdalen”

Beslut: Enligt förslag

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över ”Delegation för klimatanpassningsinsatser i Göta älvdalen” till socialdepartementet enligt miljönämndens förslag.
Västra Götalandsregionen stöder förslaget från Statens geotekniska institut (SIG), att inrätta en delegation för att rekommendera och samordna nödvändiga insatser för att anpassa Göta älvdalen till ett förändrat klimat, med exempelvis förväntade ökande nederbördsmängder. Västra Götalandsregionen är beredd att medverka i den föreslagna delegationen. 

18. Yttrande över ”Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor”

Beslut: Enligt förslag

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig till miljödepartementet över ”Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor” enligt miljönämndens förslag.
I yttrandet är Västra Götalandsregionen bland annat positiv till Naturvårdsverkets uppdrag att utreda hur en hållbar återföring av fosfor kan möjliggöras. Fosfor är en värdefull och ändlig resurs som ska hanteras i ett kretslopp där så låga halter som möjligt av oönskade ämnen ska eftersträvas. Västra Götalandsregionen anser dock att förslaget innebär negativa konsekvenser för produktionen av biogas från matavfall och möjligheterna att sluta kretsloppet genom återföring av biogödsel till marken.

19. Yttrande över ”Klimatstrategiskt program för Göteborg”

Beslut: Enligt förslag

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över Klimatstrategiskt program för Göteborg enligt miljönämndens förslag.
Västra Götalandsregionen är positivt till Göteborgs Stads Klimatstrategiska program som är ambitiöst. Målsättningarna ligger väl i linje med ”Klimatstrategi för Västra Götaland” som Göteborgs Stad har undertecknat.

20. Yttrande över ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap 6 § MB, vägledning”

Beslut: Enligt förslag

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig enligt kulturnämndens förslag.
Nämnden anser bland annat att det är viktigt att framhålla regionernas roll och de regionala museernas betydelse i arbetet med kulturmiljöns riksintressen. Nämnden anser även att de regionala museerna har en central betydelse för kunskapsförsörjning i arbetet med kulturmiljöns riksintressen som är av stor strategisk betydelse för kommunernas utveckling, för besöksnäringen och för näringslivsutvecklingen i Västra Götaland.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m