Regionstyrelsens beslut 18 juni

Fullmäktigeärenden

1. Budgetuppdrag – handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland /Samling för social hållbarhet
Beslut: Enligt förslag
2. Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år 2013-2014
Beslut: Enligt förslag
3. Slutrapport kemikaliestrategin
Beslut: Enligt förslag
4. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, och Simmersröds barnhus samt kommunalförbundet för fastigheten Stretered
Beslut: Enligt förslag
5. Yttrande över motion av Linn Brandström (M) om ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag
6. Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om nollvision för suicid
Beslut: Enligt förslag

Styrelseärenden

7. Förslag till planeringsdirektiv
Beslut: Enligt förslag. M och KD avtod från att delta i beslutet.
8. Ny upphandling av tillgänglighetsinsatser
Beslut: Enligt förslag. I beslutet ingår att förlänga avtal för ryggkirurgi och ortopedi med tre månader. Ärendet till votering. M, KD, FP och C reservade sig till förmån för yrkande om att förlänga samtliga avtal med tolv månader.
9. Avrapportering av tid- och åtgärdsplan för NU-sjukvården
Beslut: Enligt förslag
10. Fastighetsnämnden – Energiinvesteringar, etapp 2
Beslut: Enligt förslag
11. Hemställan från Skaraborgs Sjukhus om ianspråktagande av eget kapital
Beslut: Enligt förslag
12. Skaraborgs sjukhus Skövde – om och tillbyggnad, del av huvudetapp 1, inklusive PCB-sanering, etapp 2
Beslut: Enligt förslag
13. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals Sjukhus, om – och tillbyggnad av sterilcentralen, hus T plan 2
Beslut: Enligt förslag
14. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus – Hus R Nybyggnad för forsknings och utbildningslokaler
Beslut: Enligt förslag
15. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, ombyggnad för MR-kamera, by 5239, plan 99
Beslut: Enligt förslag
16. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan
Beslut: Enligt förslag
17. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, upprustning av centralkomplexet. Ombyggnad av låghuset etapp 4
Beslut: Enligt förslag
18. Handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling
Beslut: Enligt förslag
19. Svar på revisorskollegiets revisionsrapport avseende ”Granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen”
Beslut: Enligt förslag
20. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård – Mölnlycke
Beslut: Ärendet åtrerremitterades.
21. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård – Tibro
Beslut: Enligt förslag
22. Revidering av förslag till åtgärder för stråk 5 i regional infrastrukturplan 2010-2021
Beslut: Enligt förslag
23. Revidering av regionstyrelsens delegeringsordning
Beslut: Ärendet återremitterades.
24. Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne om långsiktiga spelregler för biogas
Beslut: Enligt förslag
25. Säkerhetsredovisning för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag
26. Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6
Beslut: Enligt förslag
27. Riktlinjer för företagshälsovård
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M, KD, FP, C.
28. Förslag till ny styrmodell för regionservice
Beslut: Enligt förslag
29. Almedalsveckan 2013 - redovisning av planerade insatser
Beslut: Enligt förslag
30. Yttrande över ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle - Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017"
Beslut: Enligt förslag
Länk: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Remisser/Aktuella-remisser/Program-for-att-forebygga-avfall/
Frågor besvaras av regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
31. Yttrande över ”Förslag till vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet och konsekvensbedömning”
Beslut: Enligt förslag
35:1. Miljöredovisning 2012
Beslut: Ärendet utgick.
35:2. Avsiktsförklaring om samverkan för demonstration och utveckling av framtidens elektrifierade busskollektivtrafik (ElectriCity)
Beslut: Enligt förslag

Frågor besvaras av regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Presskontakt: Jan Nyman, 0702-54 41 62

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m