Regionstyrelsens beslut den 19 april

Regionstyrelsen sammanträdde i Vänersborg på tisdagen den 19 april. Styrelsen fattade bland annat beslut om att föreslå att dagens fem primärvårdsstyrelser ersätts med en styrelse för primärvården 2012. Styrelsen beslutade även att ge Västra Götalandsregionens bild av situationen i det svenska järnvägsnätet.

 

Fullmäktigeärenden


Fem primärvårdsstyrelser kan bli en vid årsskiftet

(Ärende1) Dagens fem primärvårdsstyrelser i Västra Götalandsregionen, kan från och med 2012 bli en enda styrelse. Det beslutade regionstyrelsen på tisdagen att föreslå regionfullmäktige, som tar det slutliga beslutet.

Förändringen för styrningen av primärvården är en fortsättning på de förändringar som tidigare gjorts i Västra Götalandsregionens politiska organisation. Det handlar om den politiska styrningen av Västra Götalandsregionens egen primärvårdsverksamhet, bland annat vårdcentraler, mödravård och barnhälsovård.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutet avgjordes genom votering.

Läs mer om beslutet i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde.

Motion om ”Vit månad” besvarad

(Ärende 2) Västra Götalandsregionen bör genomföra informationsinsatser för en alkoholfri så kallad ”vit månad” i februari. Det föreslår Kerstin Keen (FP) i en motion till regionfullmäktige. Insatserna ska enligt motionären främja en minskad alkoholkonsumtion i Västra Götaland.

I ett yttrande till regionstyrelsen bedömer folkhälsokommittén att Västra Götalandsregionen i första hand bör satsa på att tillämpa Socialstyrelsens riktlinjer beträffande levnadsvanor och alkoholbruk. Först därefter bör man överväga en eventuell informationsinsatser.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till folkhälsokommitténs yttrande.

Motion om vetenskaplig studie om hälso- och sjukvårdsstyrning besvarad

(Ärende 3) Hur har den ökade andelen privat vård påverkat samverkan och styrning av hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen? I en motion till regionfullmäktige har vänsterpartisterna Lars-Erik Hansson, Amanda Åhall och Claes-Göran Borg föreslagit en vetenskaplig studie för att ta reda på detta.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och hänvisar till att liknande arbete som det som motionärerna vill initiera redan pågår.

Beslutet avgjordes genom votering. Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkparitet och Centerpartiet yrkade på avslag till motionen.


Styrelseärenden

 

Ny vårdcentral i Lidköping

(Ärende 4) Regionstyrelsen godkände Praktikertjänst AB:s ansökan om att öppna en ny vårdenhet i Lidköping. Ansökan uppfyller de krav som VG Primärvård ställer i Krav- och kvalitetsboken.

Västra Götalandsregionen blir medlem i biogassamarbete

(Ärende 5) Västra Götalandsregionen ska efter ett beslut i regionstyrelsen ansöka om medlemskap i Energigas Sveriges biogassektion. Från och med 2012 leder Västra Götalandsregionens miljönämnd programmet Biogas Väst och för att kunna delta i samverkansforumet ”Biogas i alla väderstreck” krävs medlemskap.

Genom samverkan mellan de regionala biogasaktörerna i Sverige får Västra Götalandsregionen också möjlighet att ta del av erfarenheter och påverka vilka frågor som biogassektionen driver.

Ingen ändring i pensionärsrådens reglemente

(Ärende 6) Pensionärsrådet i Norra Bohuslän vill ha förändringar i de reglementen som gäller för pensionärsråd som är knutna till hälso- och sjukvårdsnämnderna. I ett förslag till regionstyrelsen önskar man bland annat att rådens företrädare ska få möjlighet att sammankalla extra sammanträden. Rådet vill också att icke tjänstgörande ersättare ska få arvode vid närvaro.

Pensionärsrådens syfte är att vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Regionstyrelsen beslutade att pensionärsrådens reglemente inte behöver ändras eller förtydligas ytterligare.

Internationell handlingsplan för 2011-2012 fastslagen

(Ärende 7) Internationella beredningen har lämnat förslag till internationell handlingsplan för 2011-2012. I handlingsplanen finns förslag på vilka frågor regionstyrelsens internationella engagemang i huvudsak ska koncentreras på. Västra Götalandsregionen ska enligt handlingsplanen bland annat:

  • Bevaka Västra Götalands intressen i EU-frågor.
  • Delta i samarbete i det nordiska närområdet.
  • Stärka Västra Götalandsregionens varumärke.
  • Utveckla intern samordning och kompetens.

Styrelsen fastslog den internationella handlingsplanen för 2011-2012.

Regionen om ”Situationen i det svenska järnvägsnätet”

(Ärende 8) Järnvägen mellan Borås och Göteborg har för låg kapacitet och är inte konkurrenskraftig. Dessutom måste risken för driftstörningar på Hamnbanan i Göteborg uppmärksammas. Det skriver regionstyrelsen i sina synpunkter på Trafikverkets rapport ”Situationen i det svenska järnvägsnätet”. I rapporten ger Trafikverket en beskrivning av kapacitetbegränsningarna i järnvägsnätet 2010.

Läs med om Västra Götalandsregionens yttrande om det svenska järnvägsnätet i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde.

Samordning och standard för e-legitimation förordas

(Ärende 9) I ett yttrande över Näringsdepartementets betänkande E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation instämmer Västra Götalandsregionen i utredningens uppfattning att en samordning av e-legitimationer kommer att göra det enklare för både invånare och de offentliga verksamheterna.

Vidare anser Västra Götalandsregionen bland annat att det är viktigt att infrastrukturen för e-legitimationer och e-underskrifter måste bygga på internationell standard. Västra Götalandsregionen anser också att det är viktigt att det bildas en e-delegationsnämnd som skyndsamt kan ta hand om de frågor som återstår att lösa kring e-legitimationer.

Nominering av ledamöter till West Sweden

(Ärende 12) Västra Götalandsregionen är medlem i den ideella föreningen West Sweden som äger två bolag West Sweden AB och West Sweden S.A. Föreningens uppgift är att marknadsföra Västsverige utomlands, driva ett representationskontor i Bryssel samt informera medlemmarna om Europeiska unionen.

Regionstyrelsen beslutade att nominera Gert-Inge Andersson (S) och Mimmi von Troil (M) att representera Västra Götalandsregionen i West Sweden ideell förening.

Regionstyrelsen tillför fem miljoner till kulturnämnden

(Ärende 13:1) För att uppnå långsiktiga hållbara anpassningar till de ekonomiska förutsättningarna har regionstyrelsen beslutat att tillföra Västra Götalandsregionens kulturnämnd 5 miljoner kronor för budgetåret 2011.

Pengarna ska fördelas mellan Göteborgs symfoniker och Västra Götalandsregionens folkhögskolor. För att uppnå balans i ekonomin för 2011 får Symfonikerna en miljon kronor. Resterande fyra miljoner kronor ska gå till folkhögskolorna för att täcka ett underskott 2011. Underskottet beror på ersättningar för ett ökande antal elever från Västra Götaland som studerar vid folkhögskolor i andra delar av landet.

Bordlagt ärende

Ärende 13:2 om ombyggnad av sjukhuset i Skene bordlades till kommande styrelsesammanträde 

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m