Regionstyrelsens beslut 19 november

Fullmäktigeärenden

1. Vårdval rehabilitering inom primärvård
Beslut: Ärendet utgår.


2. Förslag till styrmodell för regionservice
Beslut: Ärendet utgår.

3. Dos-tjänster
Beslut: Enligt förslag.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att dosdispensering  av läkemedel är en sådan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som omfattas av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med mera (funktionsfördraget). Uppdra till regionstyrelsen att tillse att uppdraget att leverera tjänsten dosdispensering fullgörs.
Regionstyrelsen beslutar för egen del att: 1. Regionstyrelsens ordförande får mandat att sluta avtal med Apotekstjänst AB under följande förutsättningar: a) Retroaktiv ersättning för tiden 2013-05-15 – 2013-10-31 får maximalt uppgå till 6 790 000 kr. b) Ersättning för tiden 2013-11-01-2015-05-15 får maximalt uppgå till ytterligare 1 krona per dosdygn och därutöver 385 000 kronor per månad. c) Dessa prisjusteringar får endast ske under förutsättning av att Apotekstjänst Sverige AB åtar sig att ej rikta ytterligare krav på ersättning. d) Apotekstjänst Sverige AB accepterar förslaget senast 2013-11-22 klockan 12.
2. Uppdra till servicenämnden och regiondirektören att skyndsamt påbörja ny upphandling avseende DOS-tjänsten.
Bakgrund: Vid avregleringen av apoteksmarknaden skulle dostjänsten upphandlas. Detta skedde gemensamt av Västra Götalandsregionen och Region Halland. Bolaget som vann upphandlingen var Apotekstjänst Sverige AB (nedan Apotekstjänst). Avtalsstart var 2013-05-15.
I slutet av juli 2013 befann sig Apotekstjänst i en akut likviditetskris. Västra Götalandsregionen och Region Halland beslutade att gemensamt förskottera 25 miljoner kronor till bolaget. Apotekstjänst har nu återigen aviserat likviditetsproblem. Apotekstjänst menar också att de genom nuvarande avtal inte har täckning för sina kostnader för avtalet. Efter förhandlingar har Västra Götalandsregionen och Region Halland erbjudit bolaget att justera priset med ca 1,38 per dygn. Bolaget har avvisat detta som en för låg prisjustering.
Regionkansliet bedömer att det finns förutsättningar att tillämpa artikel 106.2 i funktionsfördraget beträffande leverantören av tjänsten dosdispensering av läkemedel. Beslut bör därför fattas av regionfullmäktige att dosdispensering av läkemedel är en sådan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som anges i artikel 106.2 i funktionsfördraget, varefter avtal bör träffas med leverantör om fullgörande av tjänsten. 

Styrelseärenden

4. Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige och regionkansliet
Beslut: Enligt förslag.
Detaljbudgeten utgår från de sex mål som regionstyrelsen ansvarar för tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna och från det mål regionstyrelsen delar med kommittén för rättighetsfrågor.
Regionstyrelsen fastställer detaljbudget 2014 för regionfullmäktige och regionkansliet. De beslut som regionstyrelsens utskott tar för budgetåret 2014 ska vara finansierade inom utskottets driftbidrag eller via anvisade medel. Regionstyrelsen fastställer den tekniska justeringen.

5. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård - Backa Läkarhus AB, Hammarkullens Läkarhus, Angered
Beslut: Enligt förslag.
Ansökan godkänd.

6. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård - Backa Läkarhus AB, Strömstads Läkarhus, Strömstad
Beslut: Enligt förslag.
Ansökan godkänd.

7. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård - Backa Läkarhus AB, Henåns Läkarhus, Orust
Beslut: Enligt förslag.
Ansökan godkänd.

8. Yttrande över ”Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar"
Beslut: Enligt förslag.
Ur yttrandet: Västra Götalandsregionen är kritisk till förslaget om ändring i plan- och bygglagen (PBL). Och kan inte utläsa att påtalade brister i byggkravsutredningen kring merkostnader för högre energikrav har hanterats inför föreslagen ändring av PBL. Västra Götalandsregionen anser att förslagen stänger dörren för lokala drivkrafter som varit och är betydande för marknadsutvecklingen för energieffektiva och långsiktigt hållbara byggnader.
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/224421

9. Yttrande över ” Friskolorna i samhället” (SOU 2013:56)
Beslut: Enligt förslag.
Remiss från utbildningsdepartementet med förslag att friskolor fortsatt ska få gå med vinst, men att det nu finns anledning att göra förändringar i regelverket så att det blir tydligt att möjligheten till vinst alltid är förenad med krav på god kvalitet.
Ur yttrandet: Förslaget om ett nytt gemensamt nationellt system för information om och jämförelser av skolor är positivt. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom kommitténs förslag om en utredning om det ska införas kravregellering av bolagsverksamhetens syfte i det fall ett bolag avser att bedriva utbildning.
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/221513

10. Yttrande över ”Förslag om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation”
Beslut: Enligt förslag.
Ur yttrandet: Västra Götalandsregionen delar uppfattningen att elektronisk kommunikation är en viktig del i arbetet med den digitala agenda, som för vår regionala del kommer att handla om att skapa ett enklare, öppnare, effektivare och mer hållbart Västra Götaland. Men vi kan aldrig nå längre än de förutsättningar som finns för marknaden att leverera. Ett homogent EU på detta område ökar möjligheterna även för medborgare och näringsliv i Västra Götaland att få tillgång till nya, bättre och billigare elektroniska kommunikationstjänster.

11. Yttrande över ”TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och järnvägar” (TDOK 2012:1151)
Beslut: Enligt förslag.
Remiss från Trafikverket som rör den översyn av kraven för planläggning av vägar och järnvägar som aktualiserades genom lagförändring i januari 2013.
Ur yttrandet: Vi vill uppmärksamma att det i samband med att en anläggning utformas kan visa sig att särskilda hänsyn behöver tas till landskapets karaktär eller en orts struktur och utvecklingsförutsättningar. Vi har flera exempel på att själva den lokala anpassningen av objektet vad gäller sträckning, utformning med mera är väsentliga för möjligheterna till ett lyckat genomförande.
Länk till utredningen: http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Effektiviserad-planlaggningsprocess/Dokument---Effektiviserad-planlaggningsprocess/

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m