Regionstyrelsens beslut den 19 juni

Regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen för sista gången innan sommaren. Bland annat antog man ett program för social ekonomi, beslutade om nya villkor för chefsavtal samt antog Närhälsan som det nya namnet på Västra Götalandsregionens primärvård.

Fullmäktigeärenden

Fyra nya policyer stöttar personalvisionen

(Ärende 1-4) Regionstyrelsen beslutade föreslå att regionfullmäktige fastställer de fyra delvis nya och reviderade policyerna för kompetensförsörjning, lönesättning, jämställdhet och mångfald samt policyn för hälsa och arbetsmiljö.  Policyerna ersätter tidigare styrdokument inom samma områden.

Kompetensförsörjningspolicy
Kompetensförsörjningspolicyn nämner bland annat att regionen ska främja och uppmuntra chefer och medarbetare att bredda och förnya sin kompetens och att organisationen ska ha en lärande kultur som leder till ständiga förbättringar och skapar möjlighet till karriärvägar, utbildning och forskning.

Lönepolicy
Västra Götalandsregionen är en arbetsgivare och ska ha en gemensam lönepolitik. Enligt lönepolicyn ska Västra Götalandsregionen bland annat ha jämställda, individuella, differentierade och konkurrenskraftiga löner som bestäms utifrån medarbetarens prestation och marknadens påverkan.

Policy för jämställdhet och mångfald
Enligt jämställdhets- och mångfaldspolicyn ska arbetet med jämställdhet och mångfald bedrivas systematiskt och långsiktigt och synliggöra och ifrågasätta strukturer i dagens samhälle. Västra Götalandsregionens verksamheter ska motverka all slags diskriminering.

Policy för hälsa och arbetsmiljö
Enligt policyn för hälsa och arbetsmiljö ska varje förvaltning ha en handlingsplan för att främja hälsa och förebygga och åtgärda ohälsa. Mobbing, trakasserier och andra former av utanförskap ska motverkas och verksamheten ska vara genomsyrad av respekt för medarbetares, chefers och politikers olika roller.

Motion om att avveckla kärnkraften – en folkhälsofråga besvarad

(Ärende 5) Birgitta Losman med flera (MP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta initiativ till att tillsammans med kommuner och andra aktörer motverka brytning och slutförvaring av uran i Västra Götaland. Dessutom vill motionärerna att regionen, utifrån folkhälsoperspektivet, ska initiera en dialog med regeringen med flera för att fastställa en plan för hur kärnkraftsproduktionen vid Ringhals ska kunna avvecklas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med miljönämndens och folkhälsokommitténs yttranden där de nämner att regionen bör föra en dialog med regeringen om lagstiftningen men att också att dialogen med regeringen måste föras utifrån flera aspekter och också omfatta kärnkraften som företeelse snarare än en specifik anläggning. Nämnden och kommittén anser vidare att en insats mot uranbrytning bör riktas till de berörda kommunerna Skövde och Falköping och en överenskommelse om att kommunerna använder sin möjlighet att förbjuda brytning i området.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkade på att motionen avslås. Moderaterna reserverade sig mot beslutet. 

Enklare biljettsystem och enhetspris i kollektivtrafiken utreds

(Ärende 6) Västra Götalandsregionens politiska ledning, Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V), föreslår i en motion att regionstyrelsen och Västtrafik tillsammans ska utreda förutsättningarna för ett enklare taxesystem utifrån modellen med en enhetstaxa.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska bifallas. Regionkansliet konstaterar i sitt yttrande till motionen att alla remissinstanser anser att motionen bör bifallas och hänvisar till det pågående arbetet med översyn av pris- och sortimentsstrategin som inletts på initiativ av kollektivtrafiknämnden.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade på att motionen avslås och reserverade sig mot beslutet.

Införande av barnskyddsteam ska utredas

(Ärende 7) Monica Selin (KD) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska ta fram ett förslag till ett barnskyddsteam. Teamet ska höja kompetensen och underlätta och höja kvaliteten på medicinska utredningar och anmälningar vid misshandel och sexuella övergrepp på barn.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att regionstyrelsen ska utreda förutsättningarna och ett uppdrag för ett barnskyddsteam inom Västra Götalandsregionens verksamhet.

Motion om företagsakademi för kvinnor besvarad

(Ärende 8) Mimmi von Troil (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen initierar en samverkan med lämpliga parter för att skapa en särskild företagsakademi för kvinnor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande. Nämnden anser, efter en remiss till ett tjugotal organisationer att behovet av särskilda insatser för kvinnligt företagande kan behövas men att det kan tillgodoses inom befintliga strukturer. Nämnden rekommenderar dock att kompetens- och kvalitetshöjande insatser kan riktas till rådgivningsorganisationer och inkubatorer för att integrera ett genusmedvetet arbetssätt i deras verksamheter.

Motion om att ställa interpellationer till fullmäktiges ordförande avslås

(Ärende 9) I en motion har Magnus Berntsson (KD) föreslagit att det ska bli möjligt för ledamöterna i regionfullmäktige att ställa frågor och interpellationer till fullmäktiges ordförande.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen avslås. Styrelsen hänvisar i sitt ställningstagande till kommentarerna i kommunallagen. Där står att det formellt är möjligt men inte lämpligt att ställa interpellationer till ordförande och vice ordförande i fullmäktige. Syftet med interpellationerna är att ställa förtroendevalda till svars, som har ett direkt politiskt ansvar för ett visst område, vilket inte ordföranden i regionfullmäktige har.

Styrelseärenden

Organisationsform för tillgänglighetsdatabasen återremitteras

(Ärende 10) Regionstyrelsen beslutade att återremittera frågan om organisationsform för Tillgänglighetsdatabasen till regiondirektören. Styrelsen vill att kommittén utreder om det är möjligt att samverka med andra aktörer och hur en organisationsform för verksamheten då kan se ut. I avvaktan på resultatet av utredningen beslutade styrelsen att kommittén för rättighetsfrågor ska ansvara för driften Tillgänglighetsdatabasen.

Tillgänglighetsdatabasen innehåller webbaserad besöksinformation om den fysiska tillgängligheten till turistmål och offentliga verksamheter och miljöer inom kommuner, landsting samt en rad andra organisationer. För Västra Götalandsregionens del är målet att alla verksamheter ska ingå i databasen. Utvecklingen av Tillgänglighetsdatabasen inleddes 2002 i samarbete mellan Västsvenska Turistrådet AB, dåvarande handikappkommittén och handikapprörelsen i Västra Götaland.

Program för social ekonomi

(Ärende 11) Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att anta ett program för social ekonomi i Västra Götaland. Den sociala ekonomin är ett samlingsnamn för icke kommersiella, ideella verksamheter som har samhälls- eller medlemsnytta som främsta drivkraft och som varken är privata eller offentliga. Socialt inriktade ideella organisationer finns inom flera samhällsområden, till exempel inom det sociala området, inom hälso- och sjukvård, integration och kultur samt inom folkbildning, ungdomsarbete och trossamfund.

Läs mer om programmet för social ekonomi i pressmeddelandet

Inriktningsdokument för regionstyrelsens detaljbudget

(Ärende 12) Regionstyrelsen beslutade att godkänna den politiska ledningens inriktningsdokument för arbetet med regionstyrelsens och dess verksamheters detaljbudget för 2013.

Moderaterna avstod från att delta i beslutet.

Styr- och måltal avseende budget 2013

(Ärende 13) Den 12 juni i år fattade regionfullmäktige beslut om Västra Götalandsregionens budget för 2013. Budgeten som är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument innehåller strategiska inriktningar och prioriterade mål. För att kunna mäta hur målen i budgeten uppnås beslutade regionstyrelsen att fastställa styr- och måltal för budget 2013.

Folkpartiet yrkade på återremiss av ärendet. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet.

Planeringsdirektiv för 2013

(Ärende 14) Regionstyrelsen beslutade att godkänna planeringsdirektiv för 2013. Syftet med planeringsdirektivet är att, utifrån budget 2013, göra förutsättningar och villkor tydligare för nämndernas och styrelsernas gemensamma arbete med överenskommelser/uppdrag men även för nämndernas och styrelsernas interna planerings- och budgetarbete.

Förutom att godkänna direktivet omfattar styrelsens beslut även bland annat att regiondirektören ska utforma principer för 2-åriga överenskommelser för hälso- och sjukvården respektive serviceområdet, att nämnder och styrelser ska sluta överenskommelser före 30 september 2012 och att nämnder och styrelser ska återrapportera detaljbudget samt flerårsplan 2013-2015 senast den 1 november.

Striktare regler för att hyra externa lokaler

(Ärende 15) Regionstyrelsen beslutade att alla styrelser eller nämnder som behöver hyra lokaler utöver Västra Götalandsregionens egna fastigheter ska ansöka om detta hos regionkansliet. Ansökan görs på en särskild blankett och ska bland annat beskriva verksamhetens behov, kravspecifikation samt hyrestid och geografiskt läge. Ansökan ska godkännas av regionstyrelsen. Beslutet gäller endast lokaler för administrativ verksamhet.

Regionens egen primärvård blir Närhälsan

(Ärende 16) Regionstyrelsen beslutade att benämningen för den primärvård som bedrivs i Västra Götalandsregionen egen regi blir Närhälsan, enligt förslag från primärvårdsförvaltningen. När namnbytet ska ske är ännu inte bestämt men kommer troligen att påbörjas våren 2013.

Läs mer om Närhälsan i pressmeddelandet

Plan framtagen för beställning av specialisttandvård

(Ärende 17) De tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer fortsättningsvis att samordna sina beställningar vad gäller specialisttandvård. Specialisttandvård utförs i dag av framför allt Folktandvården, men även i viss utsträckning av NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus. Tandvårdsstyrelsen ansvarar för Folktandvårdens verksamhet. Uppdragen, den så kallade beställningen, kommer från hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionstyrelsen eller regionfullmäktige, och nu finns en plan för hur beställningarna ska ske på ett samlat sätt. Regionstyrelsen noterade informationen.

Avtal om hjälpmedelsförsörjning förlängt

(Ärende 18) Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner har en gemensam hjälpmedelsförsörjning där Västra Götalandsregionens verksamhet Hjälpmedelscentralen är leverantör. Det nuvarande avtalet gäller fram till september 2013 och nu har regionstyrelsen beslutat att för Västra Götalandsregionens del förlänga avtalet om hjälpmedelsförsörjning till och med 30 september 2015.

Nya chefsvillkor i Västra Götalandsregionen

(Ärende 19) Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har nu tagit beslut om nya villkor för de högsta cheferna i Västra Götalandsregionen.
– De nya villkoren är ett resultat av en översyn som inleddes redan i slutet av förra året, eftersom jag vill ha en tydlighet i vad som ska gälla för olika chefsgrupper, säger Ann-Sofi Lodin, som den 19 juni presenterade villkoren för regionstyrelsen.

Läs mer om de nya chefsvillkoren i pressmeddelandet

Upphovsrättligs riktlinjer för ABM-institutioner tas fram

(Ärende 20) Upphovsrättliga riktlinjer för ABM-institutioner inom Västra Götalandsregionen har tagits fram och fastställdes under tisdagens sammanträde av regionstyrelsen. ABM-institutioner är arkiv, bibliotek och museer inom Västra Götalandsregionen.

Test med läsplattor blir permanent

(Ärende 21) I juni 2011 togs ett beslut om att införa läsplattor på försök för regionstyrelsens ledamöter. Användningen av läsplattor har bland annat inneburit minskat pappersarbete, mindre tryckning och minskade portokostnader – handlingarna finns istället elektroniskt. Regionstyrelsen beslutade att permanenta försöket. Styrelsen gav också regiondirektören i uppdrag att införa en teknisk grundplattform som klarar säker hantering av läsplattor i regionens nätverk.

Birgitta Arnholm ställföreträdande smittskyddsläkare

(Ärende 22) Regionstyrelsen beslutade att biträdande smittskyddsläkare Birgitta Arnholm blir ställföreträdande smittskyddsläkare.

Yttrande över affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

(Ärende 23) Västra Götalandsregionen har yttrat sig över en rapport som syftar till att uppfylla målen i den nationella bredbandsstrategin. Rapporten, ”Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation – nytta modeller och förslag på främjande åtgärder”, är framtagen på uppdrag av Näringsdepartementet. I rapporten identifieras befintliga och möjliga affärsmodeller som kan användas för att samordna så kallad kanalisation som används för fiberoptiska förbindelser.

Västra Götalandsregionen anser att rapporten ligger väl i linje med det arbete som bedrivs i Västra Götaland och stödjer rapportens inriktning som främjar en fortsatt utbyggnad av kanalisationsinsatser för bredband.

Yttrande över väg 549 – en tvärförbindelse mellan E20 och väg 40

(Ärende 24) En tvärförbindelse mellan E20 och väg 40 i östra delen av Göteborgsområdet är värdefull ur ett regionalt perspektiv. Det anser Västra Götalandsregionen i ett yttrande till Trafikverket. Bland annat skulle en tvärförbindelse förbättra för kollektivtrafiken, öka tillgängligheten till Landvetter flygplats och möta näringslivets transportbehov. Västra Götalandsregionen betonar dock vikten av att en framtida väg planeras med hänsyn till miljön. Yttrandet är ett remissvar på Trafikverkets utredning ”Förstudie väg 549, tvärförbindelse E20-väg 40.

Länk till förslagshandlingen

Västra Götalandsregionen anser hemslöjden viktig

(Ärende 25) Västra Götalandsregionen anser att hemslöjdsfrågor är en viktig del av tillväxten och människors självutveckling. Därför tillstyrker Västra Götalandsregionen Kulturdepartementets promemoria Nationell samordning av hemslöjdens förslag om att nämnden för hemslöjdsfrågor ska finnas kvar. Som ett av skälen anges att möjligheten att verka på ett tydligt och självständigt sätt troligtvis är större som enskild myndighet än om funktionen uppgår i en annan myndighet.

Yttrande på delrapport om immateriella tillgångar vid lärosäten

(Ärende 26) Västra Götalandsregionen har lämnat ett remissvar till Utbildningsdepartementet på delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitetet och högskolor. Västra Götalandsregionen ser positivt på att lärosätenas möjlighet att hantera innovationer och immateriella tillgångar utreds.


Kommentarer till besluten kan finnas på partiernas egna hemsidor

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m