Regionstyrelsens beslut 21 januari

Fullmäktigeärenden

1. Solenergiplan för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget till solenergiplan för Västra Götalandsregionen. 
Planen är framtagen efter en motion av Birgitta Losman (MP) och innehåller fyra delar:
1. Produktionsmål för solel
2. Intern kompetensuppbyggnad
3. Strategiska dokument och beslut
4. Solenergi i inhyrda lokaler

2. Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus.
Beslut: Enligt förslag samt tilläggsyrkande från (FP)
Angereds Närsjukhus har tidigare begärt att få göra ett avsteg från de gällande reglerna för kontanthantering inom Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige fastställer reviderade policyer för fordringar och inkasso samt högkostnadsskydd och frikort i Västra Götalandsregionen.
Inriktningen är att hela regionorganisationen ska vara kontantfri senast 2020 och att betalning ska ske via kortbetalning eller via faktura. Framöver ska dock kontant betalning kunna göras vid särskilt anvisade kassor/platser. Varje förvaltning ansvarar för att det finns minst en plats/kassa, dit den som vill betala kontant kan vända sig.

Styrelseärenden

3. Tandhygienistutbildningen vid Göteborgs universitet, genomförd utredning omsamverkan och finansiering mellan Göteborgs universitet och VästraGötalandsregionen med mera
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att, i samband med regionstyrelsens värdering av Folktandvårdens ägarbidrag, beakta de kostnader som finns i anslutning till tandhygienisternas verksamhetsförlagda utbildning.
Bakgrunden till beslutet är den utredning som gjorts för att tydliggöra samverkan och finansiering mellan regionen och Göteborgs Universitet knutet till utbildningen av tandhygienister. 

4. Nybyggnad, tilläggsinvesteringsmedel
Beslut: Enligt förslag
För att kunna anpassa och bygga lokaler för rehabiliteringsteam och psykiatriteam vid Angereds Närsjukhus beslutade regionstyrelsen att sjukhuset får 12,5 miljoner kronor i tilläggsinvesteringsmedel under år 2014.

5. Ansökan om godkännande av ändrad investeringsplan för ej beslutade större fastighetsinvestering i form av tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att ändra i investeringsplanen för etapp 1, för tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård vid Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För etapp 1 höjs nu investeringsmedlen med 150 miljoner kronor till totalt 450 miljoner. Bakgrunden är en ny förstudie som föreslår man bygger nytt istället för att upprusta de gamla byggnaderna vilket innebär ökade kostnader för projektet.

6. Introduktion av nya medicinska kunskapsunderlag
Beslut: Enligt förslag. Beslutet avgjordes genom votering 8 för liggande förslag 7 emot.
Reservationer: (M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig mot beslutet..
Regionstyrelsen beslutade att hälso- och sjukvårdsnämnderna och berörda vårdgivare får i uppdrag att införa:
- Regionala medicinska riktlinjer för Kardiogenetisk diagnostik och Endometrios
- Regional vårdprocess för osteoporosrelaterade frakturer
- Regionuppdrag psykosociala insatser vid schizofreni
- Fortsatta åtgärder i strokevårdkedjan. 
Under våren och sommaren 2013 har flera medicinska kunskapsunderlag utarbetats. De regionala konsekvensbeskrivningarna har dock visat att det behövs ett tillskott av resurser för ett genomförande. Resurserna är dock begränsade och det behövs därför en samlad horisontell prioritering för vilka kunskapsunderlag som i första hand bör stödjas.

7. Förslag till reviderad avtalsmall för fri barn- och ungdomstandvård 3-19 år från 2015 samt beslut om uppsägning av befintliga avtal med mera
Ärendet utgår

8. Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan 2014
Beslut: Ärendet återremitterades och kommer att tas upp vid sammanträdet den 4 februari.

9. Yttrande över ”Örebro läns regionala digitala agenda”
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över Örebro läns regionala digitalaagenda 2014-2020” enligt regionutvecklingsnämndens förslag.

10. Yttrande över ”Ändrade regler för direktupphandling”
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade yttra sig över Socialdepartementets promemoria, Ändrade regler för direktupphandling, enligt regionkansliets förslag. I kortet är Västra Götalandsregionen positiv till de framlagda förslagen men anser bland annat att direktupphandlingsgränsen bör höjas till 53 procent av tröskelvärdet det vill säga drygt 1 miljon kronor.

11. Yttrande över ”Översyn och revidering av riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands län”
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande över länsstyrelsens remiss ”Översyn och revidering av riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands län”Västra Götalandsregionen har inte själva haft möjlighet att gå igenom ärendet på en nivå där detaljsynpunkter kan lämnas men deltar gärna i en fortsatt dialog kring dessa frågor. Västra Götalandsregionen förutsätter däremot att Länsstyrelsen beaktar de synpunkter som lämnas av kommuner och kommunalförbund på remissen.

12. Yttrande över ”Skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige - Förslag och ställningstaganden” (meddelande 5 2013)
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över Skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige - Förslag och ställningstaganden.
Västra Götalandsregionen delar Skogsstyrelsens bedömningar och tillstyrker att en process kring ett nationellt skogsprogram startas upp i enlighet med förstudien.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m