Regionstyrelsens beslut 21 maj

Styrelseärende


1. Delårsrapport mars för regionfullmäktige och regionstyrelsen
Beslut: Förslaget att godkänna en omfördelning inom regionstyrelsens ram återemitterades. I övrigt godkändes delårsrapporten..

Fullmäktigeärenden

2. Budget 2014
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M, KD, C, FP.
3. Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen
Beslut:  Förslaget att godkänna en omfördelning inom regionstyrelsens ram återemitterades. I övrigt godkändes delårsrapporten. Tilläggsyrkande från FP till votering. Reservation: M, KD, FP, C.
4. Sammanträdestider 2014
Beslut: Enligt förslag
5. Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2012
Beslut: Enligt förslag
6. Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling: budget 2014 och plan för
verksamheten
Beslut: Enligt förslag
7. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2012
Beslut: Enligt förslag
8. Budgetuppdrag - Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland
Beslut: Enligt förslag
9. Målbild Tåg 2035
Beslut: Enligt förslag
10. Godkännande av hyresprinciper och riskfördelning avseende tillbyggnad av GöteborgsOperan, GO+
Beslut: Enligt förslag
11. Uppförandekod för leverantörer
Beslut: Enligt förslag
12. Förslag till organisationsform för Tillgänglighetsdatabasen
Beslut: Enligt förslag
13. Revidering av kommittén för rättighetsfrågors reglemente
Beslut: Enligt förslag
14. Underlag för FoU-budget relaterad till hälso- och sjukvårdsverksamheter 2014
Beslut: Ärendet utgår.
15. Yttrande över motion av Marith Hesse m.fl. (M) om instiftande av
Västra Götalandsregionens årliga hälsopris samt stipendium
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M.
16. Yttrande över motion av Gunilla Levén (M) om regionövergripande
arbetsmiljöstrategi
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M.

Styrelseärenden

17. Årsredovisning 2012 för stiftelser som står under anknuten förvaltning
Beslut: Enligt förslag
18. Revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrningen vid fyra av regionens
sjukhus
Beslut: Enligt förslag
19. Upplösning av obeskattade reserver för täckning av merkostnader
Beslut: Enligt förslag
20. Erbjudande om genomförande av utvärdering med Region- och
landstingskompassen
Beslut: Enligt förslag
21. Uppdrag från regionstyrelsen om patientdatalagen samt uppdrag från hälso- och
sjukvårdsutskottet om Nationell Patientöversikt
Beslut: Enligt förslag
22. Förslag på hur avsatta medel till kompetensutvecklingsinsatser för
undersköterskor/barnsköterskor/skötare ska användas i verksamheten
Beslut: Enligt förslag
23. Förslag till preliminär avgränsning av miljöbedömning för den regionala
infrastrukturplanen 2014-2025 för Västra Götaland
Beslut: Enligt förslag
24. Årsrapport Strålskyddssäkerhet 2012
Beslut: Enligt förslag
25. Yttrande över ”Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon”
(SOU 2013:3)
Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/208701
Beslut: Enligt förslag

Frågor besvaras av regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Presskontakt: Jan Nyman, 0702-54 41 62

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m