Regionstyrelsens beslut den 22 maj

Regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen i Vänersborg. Styrelsen tog beslut bland annat beslut om budgeten. Dessutom inrapporterades Marsrapporten och besluts togs om tre motioner.

Fullmäktigeärenden

Budgetförslag för 2013

(Ärende 2) Samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, har nu presenterat sina budgetförslag för 2013, inför regionfullmäktiges sammanträde den 10-11 juni. Vid regionstyrelsens möte på tisdagen, beslutade styrelsen att godkänna förslaget från den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Länk till den politiska ledningens budget samt övriga partiers budgetförslag

Delårsrapport för mars – resultat och årsprognos

(Ärende 3) Hög tillgänglighet till vården och bättre ekonomisk prognos än förväntat men fortfarande med ett beräknat minusresultat. Så kan Västra Götalandsregionens delårsrapport per mars månad sammanfattas.
Trots en något mer positiv ekonomisk prognos, ges flera verksamheter i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att få ekonomin i balans.

Läs mer om delårsrapporten i pressmeddelandet

Regionstyrelsens sammanträdestider 2013

(Ärende 4) Regionstyrelsen beslutade om sammanträdestider för 2013.
Sammanträden under 2013
• 22 januari
• 12 och 26 februari
• 12 och 26 mars
• 9 och 23 april
• 7 och 21 maj
• 4 och 18 juni
• 10 september
• 8 och 29 oktober
• 5 och 19 november
• 10 december

Årsredovisningen för kommunalförbund godkänd

(Ärende 5 & 6) Regionstyrelsen beslutade att föreslå att fullmäktige godkänner årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och beviljar direktionen ansvarsfrihet för 2011. Samtidigt föreslås fullmäktige att godkänna kommunalförbundets verksamhetsplan och budgetram för 2013.

Västra Götalandsregionen är, tillsammans med de sex andra landsting som driver universitetssjukhus, medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Kommunalförbundets syfte är att skapa förutsättningar för en gemensam anläggning för avancerad strålbehandling. Den första patienten förväntas kunna behandlas 2015.

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden

(Ärende 7) Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar samtliga samordningsförbund ansvarsfrihet. I samband med årsredovisningen för 2011 beviljades ansvarsfrihet för de nämnder och styrelser som ingår i koncernen Västra Götalandsregionen. Samordningsförbunden samordnar till exempel rehabiliteringsinsatser och ingår inte koncernen.

Under 2011 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland. Sammanlagt fick förbunden 127 miljoner kronor från huvudmännen, där cirka 25 procent kom från Västra Götalandsregionen.

Fullmäktiges föreslås bevilja ansvarsfrihet

(Ärende 8) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 för styrelsen och rektorn för stiftelsen Stenebyskolan, styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen), förvaltningsledmöterna och verkställande direktör för Stiftelsen för Simmersröds Barnhus samt direktionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered. .

Regionen garant för underskott i Västtrafik

(Ärende 9) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om en kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik. Garantin innebär att Västra Götalandsregionen, som ägare till Västtrafik, ska täcka framtida underskott om bolagets ekonomi går så dåligt att mer än hälften av det egna aktiekapitalet förbrukats. Garantibeloppet uppgår till maximalt 500 miljoner kronor och avtalet gäller fram till Västtrafiks bolagsstämma 2015. Därefter måste ett nytt garantibeslut fattas.

Enligt avtalet kan Västra Götalandsregionen få tillbaka eventuella kapitaltillskott om Västtrafik vid ett senare tillfälle går med vinst.

Motion om att säkerställa folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna besvarad

(Ärende 10) Birgitta Losman och Göran Larsson (MP) föreslår i en motion att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska säkerställas i hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande. Utskottet anser att nämndernas uppdrag redan är tydligt och hänvisar till att det står i hälso- och sjukvårdsnämndernas reglemente att de ska företräda befolkningen och verka för en förbättring av folkhälsan. Detta gäller enligt utskottet även när hälso- och sjukvårdsnämnderna beställer hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård. Utskottet anser vidare att uppföljningen kan bli bättre inom området och att det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet utvecklas och blir tydligt inom exempelvis VG Primärvård och folktandvården.

Motion om offentliga hjärtstartare avslagen

(Ärende 11) Thomas Åvall och Patrik Ehn (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen i samarbete med kommunerna ska öka tillgängligheten till hjärtstartare i Västra Götaland.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen. Styrelsen hänvisar till att det i dag saknas erfarenheter som visar att det fungerar bra att placera ut hjärtstartare i offentliga miljöer utan att man samtidigt lägger till andra åtgärder som till exempel utbildning i hjärt-lungräddning samt att det finns system för tekniskt underhåll av hjärtstartarna. Styrelsen anser även att värdet av att Västra Götalandsregionen placerar hjärtstartare i offentliga miljöer måste beräknas och ställas i relation till andra satsningar innan några åtgärder genomförs.

Öppna nämndsammanträden möjliga

(Ärende 12) Rosie Rothstein (FP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionens nämnder ska få besluta om öppna nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Styrelsen hänvisar till att regionfullmäktige behandlade en liknande motion 2002 då motionen bifölls. Västra Götalandsregionens styrelser och nämnder får redan i dag ha öppna möten i enlighet med kommunallagens regler.
 

Styrelseärenden

Delårsrapport för mars för regionstyrelse och fullmäktige godkänd

(Ärende 1) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för mars för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Marsrapporten visar ett ekonomiskt plusresultat på 42 miljoner kronor. Däremot bedöms resultatet för hela 2012 till minus hundra miljoner kronor jämfört med budget, inklusive utnyttjandet av eget kapital med 100 miljoner kronor inom hälso- och sjukvårdsansvaret.

Gemensam struktur för ledning för samverkan för de mest sjuka äldre

(Ärende 13) Staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, kom 2010 överens om att kommunerna och landstingen/regionerna gemensamt ska utveckla vården och omsorgen och stötta ett systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre. Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet är nu överens om ett gemensamt förslag till styrning, ledning och samverkansformer för detta arbete.

Regionstyrelsen beslutade att för Västra Götalandsregionen godkänna förslaget som även ska beslutas av VästKom och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Investeringar krävs för halverad energiförbrukning

(Ärende 14) Enligt det miljöpolitiska programmet 2011-2013 ska Västra Götalandsregionen halvera sin energianvändning i de egna lokalerna från till 2030 i jämförelse med 1995.

I en nyligen framlagd rapport, Konsekvensutredning av det långsiktiga energimålet att halvera energianvändningen till 2030, redovisas de tekniska och ekonomiska konsekvenserna samt en strategi och en plan för att uppnå det politiska målet. Enligt strategin ska man nå energimålet genom att omgående ställa höga energikrav på nybyggnationer och i samband med underhåll och ombyggnader. Dessutom måste verksamheternas energianvändning minska.

Enligt rapporten behövs det ytterligare energieffektiviseringar med 25 procent i befintlig bebyggelse. Ekonomiskt kommer det att krävas investeringar på omkring fyra miljarder kronor fram till 2030. Under samma period beräknas dock regionens energikostnader minska med omkring tre miljarder.

De närmaste tre åren behöver Västra Götalandsregionen enligt fastighetsnämnden 150 miljoner kronor per år till energiinvesteringar i fastigheterna. Nämnden har därför begärt ett investeringsutrymme på 450 miljoner kronor för 2013-2015.

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom fastighetsnämndens plan men beslutade även att investeringsutrymmet för miljöinvesteringar ska prövas i budgetberedning och i ordinarie investeringsberedning.

Stabilt säkerhetsläge i Västra Götalandsregionen

(Ärende 15) Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och bolag redovisar årligen en översikt av säkerhetsläget till regionstyrelsen.

Den senaste rapporten visar att säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter har en fortsatt positiv utveckling och att säkerhetsläget betraktas som stabilt. I rapporten redovisas bland annat att:

  • utbildningsinsatserna inom säkerhetsområdet har ökat jämfört med tidigare år
  • förmågan har ökat vad gäller hantering av kriser och oförutsedda händelser
  • funktionen tjänsteman i beredskap (TIBA) är etablerad i allt fler förvaltningar
  • det finns problem med IT-säkerheten.
  • fler risk- och sårbarhetsanalyser (ROSA) och händelseanalyser (HA) har genomförts 2011
  • det finns brister vad gäller omlokalisering av verksamhet till annan plats, lagerhållning av läkemedel, kontinuitetsplan för IT/teleavbrott, reservkraft utanför sjukhusen och tillgång till reservvatten vid avbrott eller förorening

Regionstyrelsen beslutade att godkänna rapporten om säkerhetsarbetet i verksamheterna under 2011. Dessutom beslutade styrelsen att säkerhetsdirektören ska lämna förslag på regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen och utifrån brister i IT-säkerheten göra en genomlysning av hela området informationssäkerhet och återkomma med åtgärdsförslag till regionstyrelsen.

Förmågan att hantera kriser utvecklas positivt

(Ärende 16) Regionstyrelsen har godkänt en rapport över Västra Götalandsregionens förmåga att hantera en kris. Den sammanvägda bedömningen är att flertalet förvaltningars krishanteringsförmåga utvecklas positivt, till exempel genom att revidera eller utarbeta kris- och katastrofplaner. Tidigare påtalade brister i risk- och sårbarhetsanalyser har lett till att funktionen tjänsteman i beredskap, TiB, har införts i allt fler förvaltningar och bolag. Styrelsen beslutade också att arbetet med att stärka Västra Götalandsregionens krishanteringsförmåga ska fortsätta.

Rapporten tas årligen fram enligt föreskrifter från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Redovisning av uppdrag till utskott och regiondirektör

(Ärende 17) Regionstyrelsen godkände en rapport över arbetsläget för de uppdrag som styrelsen gett regionkansliet och utskotten. Motioner och budgetuppdrag rapporteras dock i särskild ordning och ingår därför inte i den här redovisningen. Tidsperioden för rapporteringen är den 5 april 2011 till den 24 april 2012.

Yttrande över förslag om hävda högskolebestämmelser

(Ärende 18) Västra Götalandsregionen har yttrat sig över ett förslag från Utbildningsdepartementet som innebär att bestämmelser och föreskrifter som rör kommuners och landstings högskoleutbildningar hävs. Detta eftersom några sådana högskolor inte finns längre. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslagen till att lagen upphävs.

Västra Götalandsregionens engagemang i frågor som rör högre utbildning är dock fortsatt stort. Västa Götalandsregionen som arbetsgivare har ett strategiskt ansvar för långsiktig personalförsörjning som är kopplat till olika vårdutbildningar. Dessutom ansvarar Västra Götalandsregionen för utveckling och tillväxt i regionen och har flera former av samverkan med de statliga lärosätena.

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m